Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Underrättelse om antagen detaljplan

Detaljplan för Sarvträsk, fastigheterna Orminge 60:1 m.fl. i Boo, Nacka kommun

Kommunfullmäktige i Nacka kommun har den 20 juni 2022, § 209 antagit detaljplanen.
Tillkännagivandet om justerat protokoll har den 22 juni 2022 anslagits på kommunens anslagstavla.

Den som är missnöjd med miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut kan överklaga detta i brev ställt till Nacka tingsrätt.

Brevet ska dock skickas eller lämnas till:
Nacka kommun
Planenheten KFKS 2018/870
131 81 Nacka

Överklagandet måste ha kommit in Nacka kommun senast tre veckor från den dag då justering av protokollet med beslutet tillkännagivits på kommunens anslagstavla det vill säga senast den 13 juli 2022.

Endast den som senast under samrådstiden skriftligen framfört synpunkter som inte tillgodosetts får överklaga.

Av överklagandet ska framgå:

  • vilket beslut som överklagas, t ex genom att ange ärendets beteckning och beslutsdatum med paragrafnummer
  • varför beslutet är felaktigt och hur det ska ändras

Överklagandet ska vara undertecknat och försett med namnförtydligande. Även postadress och telefonnummer ska uppges.

Planenheten

Sidan uppdaterades: