Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kungörelse om bildande av naturreservat

Nacka kommun har den 20 juni 2022, med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken, beslutat att bilda Skarpnäs naturreservat.

Nacka kommun har den 20 juni 2022, med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken, beslutat att bilda Skarpnäs naturreservat på fastigheterna Skarpnäs 1:77, 1:78, 2:6, 2:7, 2:9, 2:10, 2:12, 2:13, 2:16 och 4:1, samt del av Björknäs 1:1, 1:59 och 10:1, Hasseludden 1:75, Orminge 60:1, Rensättra 2:3, Skarpnäs 1:83, 2:1, 2:4, 2:8, 2:11, 2:14 och 2:19. Naturreservatet omfattar 240 hektar och är beläget cirka 1 km nordväst om Orminge centrum, i kommundelen Boo.

Syftet med naturreservatet är att bevara ett tätortsnära naturområde för rekreation och friluftsliv samt bevara dess gamla skogar, hällmarker, sjöar, våtmarker, brandfält och hävdade marker, och dess artrika växt- och djurliv. Reservatets karaktär med grova, gamla och döda träd, inslag av ädellövträd samt kulturmiljöer ska särskilt vårdas och gynnas. Inom området ska det finnas möjlighet till olika friluftsaktiviteter, naturupplevelser och vardagsrekreation. Naturvärdena är en förutsättning för att bibehålla de rekreativa värdena och friluftslivet ska utvecklas i samspel med bevarande av biologisk mångfald.

Föreskrifter, avgränsning och skötselplan finns tillgängliga på kommunens webbplats: www.nacka.se/skarpnas-naturreservat

Nacka kommuns beslut kan överklagas. Överklagan ska vara ställd till länsstyrelsen i Stockholms län men skickas till:

Nacka kommun

Registrator

131 81 Nacka

Överklagan kan också skickas via e-post till registrator@nacka.se

Överklagan ska undertecknas med namn, adress, telefonnummer samt ärendets diarienummer, KFKS 2022/472. Överklagan ska ha inkommit senast den 30 september 2022.

Sidan uppdaterades: