Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Underrättelse om antagande

Ändring av del av detaljplan för Ormingehus (DP 640), fastigheterna 46:1 och 46:2, Edövägen i Boo, Nacka kommun

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka kommun har den 25 januari 2023, § 8 antagit detaljplanen.
Tillkännagivandet om justerat protokoll har den 31 januari 2023 anslagits på kommunens anslagstavla.

Information om hur man överklagar
kommunens beslut om att anta detaljplanen

Den som är missnöjd med miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut kan överklaga detta i brev ställt till Nacka tingsrätt.

Brevet ska dock skickas eller lämnas till:
Nacka kommun
Planenheten MSN 2021-00148
131 81 Nacka

Överklagandet måste ha kommit in Nacka kommun senast tre veckor från den dag då justering av protokollet med beslutet tillkännagivits på kommunens anslagstavla det vill säga senast den 21 februari 2023.
Endast den som senast under granskningstiden skriftligen framfört synpunkter som inte tillgodosetts får överklaga.

Ett överklagande som inte kommit in i rätt tid får inte tas upp till prövning.
Av överklagandet ska framgå:
• vilket beslut som överklagas, t ex genom att ange ärendets beteckning och beslutsdatum med paragrafnummer
• varför beslutet är felaktigt och hur det ska ändras
Överklagandet ska vara undertecknat och försett med namnförtydligande. Även postadress och telefonnummer ska uppges.
Handlingar som du anser stöder din uppfattning ska skickas med.
Det går givetvis att anlita ett ombud som sköter överklagandet.

Sidan uppdaterades: