Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Underrättelse om antagande

Detaljplan för Järla stationsområde norr i Centrala Nacka, Nacka kommun

Kommunfullmäktige i Nacka kommun har den 18 september 2023, § 274 antagit detaljplanen.

Tillkännagivandet om justerat protokoll har den 28 september 2023 anslagits på kommunens anslagstavla

Planenheten

Information om hur man överklagar

kommunens beslut om att anta detaljplanen

Den som är missnöjd med kommunfullmäktiges beslut kan överklaga detta i brev ställt till Nacka tingsrätt.

Brevet ska dock skickas eller lämnas till:

Nacka kommun
Planenheten KFKS 2016-00888
131 81 Nacka

Överklagandet måste ha kommit in Nacka kommun senast tre veckor från den dag då justering av protokollet med beslutet tillkännagivits på kommunens anslagstavla det vill säga senast den 19 oktober 2023.

Endast den som senast under granskningstiden skriftligen framfört synpunkter som inte tillgodosetts får överklaga.

Ett överklagande som inte kommit in i rätt tid får inte tas upp till prövning

Av överklagandet ska framgå:

  • vilket beslut som överklagas, t ex genom att ange ärendets beteckning och beslutsdatum med paragrafnummer
  • varför beslutet är felaktigt och hur det ska ändras

Överklagandet ska vara undertecknat och försett med namnförtydligande. Även postadress och telefonnummer ska uppges.

Handlingar som du anser stöder din uppfattning ska skickas med.

Det går givetvis att anlita ett ombud som sköter överklagandet.

Sidan uppdaterades: