Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Underrättelse om antagande

Ändring av detaljplan 71 och detaljplan 475, för fastigheten Bo 28:4, Värmdövägen 746 i Boo

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka kommun har den 22 maj 2024, § 100 antagit ändringen av detaljplanerna.

Tillkännagivandet om justerat protokoll har den 29 maj 2024 anslagits på kommunens anslagstavla.

Information om hur man överklagar kommunens beslut om att anta detaljplanen

Den som är missnöjd med miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut kan överklaga detta i brev eller mejl ställt till Nacka tingsrätt.

Brevet eller mejlet ska dock skickas eller lämnas till:

Nacka kommun
Planenheten MSN 2021-00007
131 81 Nacka

Eller till

registrator.plan@nacka.se, ange MSN 2021-00007 i ämndesraden.

Överklagandet måste ha kommit in Nacka kommun senast tre veckor från den dag då justering av protokollet med beslutet tillkännagivits på kommunens anslagstavla det vill säga senast den 19 juni 2024.

Endast den som senast under granskningstiden skriftligen framfört synpunkter som inte tillgodosetts får överklaga.

Ett överklagande som inte kommit in i rätt tid får inte tas upp till prövning

Av överklagandet ska framgå:

  • vilket beslut som överklagas, t ex genom att ange ärendets beteckning och beslutsdatum med paragrafnummer
  • varför beslutet är felaktigt och hur det ska ändras

Det ska tydligt framgå av överklagandet vem det är som klagar. Namn, postadress/e-postadress och telefonnummer ska uppges. Du behöver inte uppge ditt personnummer.

Handlingar som du anser stöder din uppfattning ska skickas med.

Det går givetvis att anlita ett ombud som sköter överklagandet.

Planenheten

Sidan uppdaterades: