Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Delta och påverka

Beslut, insyn och rättssäkerhet

Vem tar hand om ditt brev och hur ser processen ut? Här har vi beskrivit ett exempel på hur en Nackabo valt att väcka en fråga - och hur förslaget sedan hanteras steg för steg.

Exemplet bygger på ett brev som Nackabon Monica skrivit till kommunen.

1. Vi får post!
"Jag tycker att lekplatsen i vårt område har förfallit".
Det skriver medborgaren Monica i ett brev till kommunen och föreslår att kommunen ska rusta upp lekplatsen. Brevet blir allmän handling och får läsas av vem som helst.

2. Brevet registreras och sätts upp på en postlista
Om förslaget ska bli ett ärende diarieförs det och får ett eget ärendenummer. När registratorn i Nacka kommun ankomstregistrerat Monicas brev förs det upp på en så kallad postlista. Där framgår att brevet har kommit och vilken nämnd som kommer att behandla ärendet. Eftersom det handlar om upprustning av en lekplats är det natur- och trafiknämnden som ska ta ställning till Monicas förslag.

3. Ärendet bereds
Om synpunkter behövs från till exempel en annan myndighet skickar vi en remiss dit. I enklare ärenden har tjänstemän mandat att fatta beslut på så kallad delegation. Det framgår av varje nämnds delegationsordning vad tjänstemännen får fatta beslut om. Om nämnden ska fatta beslut tar en tjänsteman tar fram underlag (bl.a. kostnadsförslag), sammanställer det och skriver sedan förslag till beslut.

4. Ärendet skickas till nämnden
Ansvarig direktör och ordföranden i berörd nämnd går igenom ärendet. Därefter sätt det upp på kallelsen tillsammans med andra nämndärenden.
Kallelsen (föredragningslista med beslutsunderlag) skickas till nämndens ledamöter så att de har materialet senast sju dagar före sammanträdet. På så sätt hinner de läsa in sig på alla ärenden innan mötet.

5. Nämnden sammanträder och Monicas förslag behandlas
Natur- och trafiknämnden sammanträder ungefär en gång i månaden utom på sommaren. Utgångspunkten enligt kommunallagen är att nämndens möten inte är offentliga, men nämnden kan bestämma att de ska vara det. Monicas förslag går igenom!
Eftersom kostnaden ryms inom årets budget, beslutas nämnden att genomföra det snarast.

6. Protokoll skrivs
Beslutet gällande Monica ärende skrivs ner i nämndprotokollet. Protokollet justeras (undertecknas) och anslås sedan på kommunens officiella anslagstavla som nås på adressen www.nacka.se/anslagstavla. Protokollet publiceras också under Handlingar och protokoll på Nacka.se.

7. Expediering
När ärendet är färdigbehandlat skickas en kopia av beslutet till Monica och andra berörda.

8. Om någon tycker annorlunda och vill överklaga nämndens beslut
Om till exempel en av Monicas grannar inte är nöjd med beslutet kan hen överklaga beslutet genom laglighetsprövning. Vem som helst som bor i kommunen eller äger fast egendom här kan överklaga när sättet för att klaga är laglighetsprövning. Överklagan ska ske skriftligt och ges in till länsrätten inom tre veckor från den dag protokollet tillkännagetts på kommunens anslagstavla (dvs. publicerats på den digitala anslagstavlan, www.nacka.se/anslagstavla).

9. Uppföljning, avslut och arkivering
När ärendet är klart och eventuella överklaganden har behandlats verkställs beslutet. Ärendet kan sedan avslutas och arkiveras och det blir dags för oss att rusta upp lekplatsen i Monicas område!

Sidan uppdaterades: