Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ledning och styrning via processer

Kommunens ledning och styrning sker i tre olika typer av processer; huvudprocesser, styrprocesser och stödprocesser. Processerna skär på olika sätt genom kommunens organisation och omvärlden. En person som arbetar på en enhet i kommunens organisation utför ofta arbete inom flera processer.

Varje process börjar med en nämnd och de mål som politikerna satt upp i nämnden. Varje process ska utgå från dessa mål och leverera något direkt eller indirekt till Nackaborna. För varje process finns en ansvarig processägare som är direktör.

Processägaren ska se till helheten och samordna verksamheten inom kommunen och med externa aktörer. Det ska bli så bra som möjligt för Nackaborna utifrån de mål och ramar som nämnderna beslutat. Processägarens uppdrag är att hela tiden utveckla och förbättra.

Huvudprocesser

Huvudprocesserna har som mål att leverera något direkt till medborgarna.
Huvudprocesserna omfattar även den verksamhet som utförs av externa anordnare det vill säga de som utför verksamhet på uppdrag av kommunen men som formellt inte hör till kommunens organisation.

Arbets- och etableringssprocessen

Arbets- och etableringsprocessen har som mål att de Nackabor som behöver stöd på sin väg mot egen försörjning erbjuds ett effektivt och individanpassat stöd. Arbets- och etableringsprocessen omfattar arbetsmarknadsfrågor, ekonomiskt bistånd, flyktingmottagande och integrationsfrågor samt övergripande kompetensförsörjningsfrågor. Ansvarig nämnd för processen är nämnden för arbete och försörjning vars uppdrag är att finansiera, följa upp och utvärdera de verksamheter som (via kundval eller på annat sätt) erbjuder Nackabor stöd på vägen mot egen försörjning.

Fastighetsprocessen

Fastighetsprocessen tillhandahåller ändamålsenliga och kostnadseffektiva anläggningar, lokaler och sociala bostäder till Nackaborna. Processen utvecklar och förvaltar kommunens fastigheter och mark samt samarbetar med externa fastighetsägare. Det sker framförallt genom att äga, hyra, utveckla och vid behov förvärva och försälja fastigheter.

Kultur- och fritidsprocessen

Kultur- och fritidsprocessen svarar för ett rikt kultur- och fritidsutbud med stor valfrihet för nackaborna och fokus på barn och unga. Kulturutbudet ska vara

• varierat och av hög kvalitet.
• Det ska också vara tillgängligt för alla, både geografiskt i hela kommunen och med hänsyn till människors olika förutsättningar.
• bidra till attraktiva livsmiljöer där människor vill bo, vistas och verka.

Natur- och trafikprocessen

Natur- och trafikprocessen ska ge Nacka
• en attraktiv och välskött utemiljö,
• rent vatten i våra sjöar och vattendrag,
• god framkomlighet.

Sociala omsorgsprocessen

Sociala omsorgsprocessens uppdrag är att finansiera, följa upp och utvärdera de verksamheter som (via kundval eller på annat sätt) erbjuds de Nackabor som behöver hjälp och stöd för att förbättra sin livssituation. Det kan röra sig om på funktionsnedsättning, sociala problem eller hög ålder.

Stadsutvecklingsprocessen

I stadsutvecklingsprocessen utvecklas hela Nackas territorium utifrån översiktsplaneringen. Utvecklingen planeras, genomförs och följs upp utifrån uppsatta mål där medborgarnas behov och ansvarsfull tillväxt uppfylls.

Utbildningsprocessen

All pedagogisk verksamhet och alla former av stöd till barn och elever bekostas av utbildningsprocessen.
• Nackas förskolor och skolor ska hålla hög kvalitet.
• Medborgarna ska ha tillgång till information och möjlighet att välja mellan olika alternativ.
• Alla verksamheter ska ha gemensamma mål, såväl kommunala som fristående. Målen ska följas upp och utvärderas genom ett systematiskt kvalitetsarbete.

Överförmyndarprocessen

Överförmyndarprocessen ansvarar för att kommunen uppfyller sina skyldigheter enligt föräldrabalken.
• Det ska finnas gode män/förvaltare för de i samhället som inte kan eller får hantera sin ekonomi själva och som behöver hjälp med att bevaka sina rättigheter.
• Överförmyndaren ska också utöva tillsyn över gode män och förvaltare samt erbjuda utbildning och stöd till dem.

Stödprocesser

Våra stödprocesser bidrar till huvudprocessernas mål genom att ge professionellt stöd och styrning till organisationen.

Ekonomiprocessen

Ekonomiprocessen ska verka för att kommunen når en god ekonomisk hushållning på kort och lång sikt genom bra beslutsunderlag och kvalitetssäkrade ekonomiska processer. I ekonomiprocessen ingår bland annat finansiering, redovisning, budget och bokslut samt dess koppling till kommunens mål- och resultatstyrning.

Juridikprocessen

Juridikprocessen stödjer den kommunala verksamheten att vara effektiv, rättssäker och demokratisk.

Kommunikationsprocessen

Kommunikationsprocessen bidrar till att stärka Nacka kommuns varumärke genom att ge professionellt stöd och styrning till organisationen inom kommunikationsområdet.

Personalprocessen

Personalprocessen bidrar till att Nacka kommun utvecklas som en attraktiv arbetsgivare i framkant med stolta, motiverade, kompetenta och friska medarbetare. I processen ingår kompetensförsörjning; att attrahera, rekrytera, introducera, utveckla och lönesätta medarbetare. Det ingår även att följa upp att medarbetarpolicyn har genomslag i organisationen och stödja utvecklingen av arbetsmiljöarbetet.

Serviceprocessen

Serviceprocessen är en stödprocess med uppdrag att ge service till medborgare, förtroendevalda och medarbetare.

Styrprocesser

Styrprocesser leder och styr så att kommunfullmäktiges vision, grundläggande värdering och övergripande mål uppfylls. De utgår från kommunstyrelsens uppgift att samordna och ha uppsikt över kommunens samlade verksamhet. Stadsdirektören är ansvarig processägare för styrprocesserna, som är följande:

Ägar- och medborgardialog

Ägar- och medborgardialog är en utgångspunkt i Nackas styrsystem. Utveckling av metoder för dialog och inflytande pågår inom kommunens olika verksamhetsområden. Dialog med förtroendevalda, medborgare, kunder och andra aktörer i Nacka-samhället ska ske tidigt, öppet och enkelt.

Omvärldsspaning och analys

De utmaningar som Nacka står inför kräver mer av omvärldssparning både nationellt och internationellt. Omvärldsspaning och -analysprocessen behöver utvecklas för att ge ännu bättre underlag inför beslut, samt inspirera i utvecklings- och förnyelsearbete.

Mål- och resultatstyrning

Mål- och resultatstyrningsprocessen är Nacka kommuns grundläggande styrprocess för all verksamhet.

Uppföljning och utvärdering

Uppföljning- och utvärderingsprocessen är en väsentlig del av mål- och resultatstyrningen.

Strategisk förnyelse

Nacka är en kommun i framkant inom många områden med goda resultat och hög kvalitet. För att fortsätta vara det i framtiden behöver kommunen jobba ännu mer aktivt med strategisk förnyelse av processer, metoder och organisation.

Sidan uppdaterades: