Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kommunala bolag

I Nacka finns fyra kommunala bolag med egen verksamhet. Nacka vatten och avfall AB, Nacka Energi AB, Centrala Nacka marknadsbolag AB och Boo 1:207 AB. Ett femte bolag, Nacka Stadshus AB, har till uppgift att äga och förvalta de fyra bolagen.

Nacka kommuns fyra bolag, Nacka vatten och avfall AB, Nacka engergi AB, Centrala Nacka marknadsbolag AB och Boo 1:207 AB, som styrs genom moderbolaget Nacka Stadshus AB.

Varför kommunala bolag?

Vissa kommunala angelägenheter och ansvar lämpar sig bättre än andra att drivas i bolagsform. Med grund i kommunens mål om bästa möjliga värde för varje skattekrona har Nackas förtroendevalda därför valt att områdena energi, vatten och avfall skall bedrivas i bolagsformen aktiebolag.

Bolagen tar då, inom sina verksamhetsområden, i olika grader över huvudmannaskap och ansvar som kommunen annars skulle haft enligt gällande lagstiftning.

Regler för bildande av kommunala bolag

Kommuner kan bilda företag och överlåta kommunala angelägenheter, ansvar eller huvudmannaskap till dessa. Förutsättningar och styrning skiljer sig för olika företagsformer men i Nacka drivs samtliga kommunala bolag i aktiebolagsform.

Företagen är:

  • egna juridiska personer,
  • reglerade av olika lagstiftning, främst aktiebolagslagen.

För dig som vill läsa mer om detta finns bra beskrivningar på Sveriges kommuner och regioners hemsida.

Så styrs de kommunala bolagen

Företagen bestämmer om sig själva, men kommunen som ägare ska på olika sätt styra och kontrollera.

De kommunala bolagen följer samma regler och styrande dokument som Nacka kommun gör. Nacka vatten & avfall och Nacka Energi ska när de utför sina uppgifter bidra till kommunens vision om "öppenhet och mångfald" och kommunens övergripande mål samt följa kommunens övriga styrande dokument.

Kommunens roll i kommunala bolag

Nacka kommun ska som ägare av bolagen,

  • fastställa respektive bolags ändamål och att de kommunala befogenheterna anges i bolagsordningen,
  • utse samtliga styrelseledamöter och minst en lekmannarevisor/revisor,
  • se till att kommunfullmäktige får ta ställning innan beslut av principiell beskaffenhet fattas,
  • se till att företaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över till privata utförare.

Nacka kommuns dokument som styr bolagen

Nacka kommuns styrdokument är främst bolagsordning för och ägardirektiv till bolagen. Dokumenten finns samlade här men du kan även följa länkarna nedan.

Länkar till styrande dokument

Sveriges kommuner och regioners hemsida finns mer information för dig som är intresserad av hur kommunala bolag i allmänhet fungerar och vad som gäller för dessa.

Sidan uppdaterades: