Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret leder och styr kommunens organisation utifrån den vision och de mål som de politiska organen har formulerat. Stadsledningskontorets uppgift är att ge kommunstyrelsen och nämnderna det stöd som behövs för att kunna ta det politiska ansvaret.

Stadsledningskontoret är ytterst ansvarigt för att den kommunala verksamheten är långsiktigt effektiv, kvalitativ och rättssäker. Stadsledningskontoret leds av stadsdirektören och består av samtliga direktörer. Varje direktör ansvarar för ledning och styrning av en eller flera processer eller en produktionsverksamhet.

Undrar du vem som är chef för en viss enhet? Här är en lista över alla enheter.

Victor Kilén - Stadsdirektör

Victor Kilén

Stadsdirektör

Victor Kilén är stadsdirektör i Nacka kommun och högsta tjänsteman i kommunen. Victors uppdrag är att vara en drivande och samlande kraft i styrning, ledning och utveckling för att realisera Nacka kommuns mål och skapa maximalt värde för skattepengarna inom alla områden.

Stadsdirektören identifierar viktiga framtidsfrågor för kommunen och driver på utvecklingen för hög kvalitet och effektivitet i alla verksamheter.

Henrik Ahl - stabs-och säkerhetsdirektör

Henrik Ahl

Stabs- och säkerhetsdir

Henrik ansvarar för kommunens stabs- och säkerhetsprocess omfattande kommunens säkerhetsfunktion och ledningsstab.

Inom trygg- och säkerhet hanteras frågor kring brottsförebyggande arbete, trygghetsskapande insatser, krisberedskap och civilt försvar, välfärdsbrottslighet, hot och våld, systematiskt brandskydd, säkerhetsskydd, informationssäkerhet, dataskydd etcetera. IT-säkerhet ligger organisatoriskt under digitaliseringsdirektören.

Ledningsstaben är ett aktivt stöd till stadsdirektören och för ledningsgruppsarbetet. Ledningsstaben tar vid behov ansvar för övergripande, komplicerade och komplexa frågor som ordinarie organisation inte kan hantera eller frågor som är helt nya för kommunen

Anette Böe - Produktionsdirektör för Välfärd samhällsservice

Anette Böe

Produktionsdirektör

Anette har det övergripande ansvaret för att Välfärd samhällsservice utvecklas och fungerar optimalt för kunderna inom givna ramar.

Välfärd samhällsservice ansvarar för den kommunala driften av äldreomsorg, kulturverksamhet, idrottsdrift, arbets- och fritidsverksamhet, socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg, flyktingmottagning och omsorg för personer med funktionsnedsättning.

Anette ansvarar för att Kommunstyrelsens verksamhetsutskott som är politiskt ansvarig får det stöd det behöver för sitt uppdrag.

Elisabeth Carle - HR-direktör

Elisabeth Carle

HR-Direktör

Elisabeth ansvarar för personalprocessen.

Personalprocessen bidrar till verksamheternas mål genom att stödja och styra att Nacka kommun är en attraktiv arbetsgivare i framkant med stolta, engagerade och friska medarbetare.

Mathias Forsberg - Näringslivsdirektör

Profilbild saknas

Mathias Forsberg

Näringslivsdirektör

Einar Fransson - produktionsdirektör för Välfärd Skola

Einar Fransson

Produktionsdirektör

Einar har det övergripande ansvaret för att Nackas kommunala förskolor och skolor utvecklas och fungerar optimalt för barn och elever inom givna ramar.

Einar ansvarar för att Kommunstyrelsens verksamhetsutskott som är politiskt ansvarig får det stöd det behöver för sitt uppdrag.

Helen Jansson

Koordinator

Veronica Grimheden Myhrström - Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör

Profilbild saknas

Veronica Grimheden Myhrström

Utbild och arbetsmarkdir

Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör Veronica Grimheden Myhrström ansvarar för att leda och utveckla utbildningsprocessen så att du som är barn eller elev erbjuds en förskola eller skola där du lär dig och utvecklar kunskaper utifrån dina egna behov och förutsättningar. En skola där du har inflytande, känner dig trygg och kan nå maximal utveckling.

Veronica Grimheden Myhrström har även processägaransvar för att leda och utveckla arbets- och etableringsprocessen som finns för att Nackabor som behöver stöd på sin väg mot egen försörjning erbjuds ett effektivt och individanpassat stöd.

I uppdraget ingår också personalansvar för enhetscheferna på arbets- och etableringsenheten och utbildningsenheten, och ansvar för att ge stöd till utbildningsnämnden och nämnden för arbete och försörjning.

Hans-Otto Halvorsen - Stöd- och Servicedirektör, tf kultur- och fritidsdirektör

Hans Otto Halvorsen

Direktör Kultur o Fritid

Hans-Otto ansvarar för utvecklingen av kommunens stöd- och serviceenheter i syfte att underlätta vardagen för medarbetare och alla som bor och verkar i Nacka.

Poa Hellqvist - Trafik- och fastighetsdirektör

Poa Hellqvist

Trafik- o fastighetsdir

Henrik Kelfve - kommunikationsdirektör

Henrik Kelfve

Kommunikationsdirektör

Karin Kollberg - Social- och äldredirektör

Karin Kollberg

Socialdirektör

Karin leder och utvecklar social- och äldreprocessen så att du som är äldre och behöver omsorg får god omvårdnad och service med respekt för din personliga integritet.

Äldreomsorgen ska ge dig ökad livskvalitet och en aktiv tillvaro.

Social- och äldreprocessen stöttar även dig som på grund av funktionshinder, sociala eller ekonomiska problem behöver förbättra din livssituation. Karin ser till att socialnämnden och äldrenämnden, som är politiskt ansvariga får det stöd de behöver.

Christer Lindberg - ekonomi- och finansdirektör

Christer Lindberg

Ekonomi- och finansdirek

Christer är ekonomi- och finansdirektör och ansvarar för ekonomiprocessen. Ekonomiprocessen bidrar till verksamheternas mål genom att styra och stödja Nacka kommun mot effektivt resursutnyttjande och god ekonomisk hushållning. I processen ingår ekonomi- och verksamhetsstyrning, redovisning och inköp. Inköpsprocessen bidrar till verksamheternas mål genom att tillhandahålla avtalsstyrning och inköpsstöd för att stödja kostnadseffektiva verksamheter med god kvalitet.

Annmarie Palm - Kundbemötandechef

Annmarie Palm

Serv o kundbemDirektör

Annmarie ansvarar för att utveckla och kvalitetssäkra bemötande och samspel både internt och externt i hela kommunen. Som medlem i stadsledningen medverkar hon också i olika utvecklings- och tillväxtprojekt, allt i syfte att stärka Nackas attraktionskraft som en av Sveriges ledande kommuner.

Henrik Palmblad-Wennergren - digitaliseringsdirektör

Henrik Palmblad-Wennergren

Digitaliseringsdirektör

Charlotte Persson - Klimat- och miljödirektör

Charlotte Persson

Klimat-och miljödirektö

Katarina Wåhlin Alm - Stadsutvecklingsdirektör

Katarina Wåhlin Alm

Stadsutvecklingsdirektör

Katarina leder och utvecklar stadsutvecklingsprocessen som finns för att utveckla och värna livsmiljön i Nacka. Den finns för dig och nästa generation genom att verka för bra kommunikationer och tätare bebyggelse, samtidigt som vatten och natur värnas.

Katarina ser till att miljö- och stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen som är politiskt ansvariga får det stöd de behöver.

Sidan uppdaterades: