Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Medarbetarundersökningens resultat

Nacka kommun har återigen ett starkt resultat i medarbetarundersökningen. För flertalet frågor har kommunen ett högre resultat jämfört med Zonderas bench där resultat jämförs med ett tjugotal kommuner. Hållbart medarbetarengagemang (HME) ligger på 80 vilket är oförändrad nivå jämfört med 2020 års resultat och på motsvarande nivå som SKR:s preliminära benchvärde i databasen Kolada. Resultatet backar jämfört med i fjol och då främst inom Välfärd Skola och Välfärd Samhällsservice men trots detta har de båda produktionsområdena sammantaget ett starkt resultat.

Då enheter i stadshuset har ett starkt resultat och resultatet för enheter i stadshuset backat minst jämfört med i fjol har enheter i höstens medarbetarundersökning något högre resultat än de båda produktionsområdena.

Sammanfattning

Goda områden

 • Hög svarsfrekvens (ökning inom VSS)
 • Stabilt HME i paritet Kolada jämförelse
 • Stor andel frågor över extern jämförelse
 • Introduktionsupplevelsen har förbättrats
 • Meningsfullt arbete är största motivationsfaktorn

Prioriterade områden

 • Jämförbart totalindex har sjunkit – många frågor har backat
  jämfört med 2020
 • Rekommendationsbenägenhet har sjunkit
 • Arbetsbelastning, hantering av stress
 • Gemensamt ansvarstagande – störst avvikelse till extern
  jämförelse

Zonderas summering av resultaten

Medarbetarundersökningens resultat 2021, presentation. (PDF-dokument, 931 kB)

Medarbetarundersökningens resultat, jämförelse tidigare år 2018 -2021. (PDF-dokument, 214 kB)

Om medarbetarundersökningen

Nacka kommuns medarbetarundersökning genomförs för att följa upp kommunstyrelsens fokus för personalområdet - Nacka är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, motiverade, stolta och friska medarbetare - och för att ge chefer, medarbetare och skyddsombud underlag för dialogen om vad som ska prioriteras för att utveckla arbetsförutsättningarna.

Medarbetarundersökningens resultat är en viktig hörnsten i det systematiska arbetsmiljöarbetet och ger underlag för riskbedömningar och genomförs i september varje år. Från och med 2022 genomförs en FOKUS-uppföljningen av medarbetarundersökningen i mars.

Inom några veckor från att undersökningen genomförts får chefer och medarbetare tillgång till resultatet via mejl direkt från Zondera. Chefer får tillgång till resultatet några dagar innan det förmedlas till medarbetare och fackliga företrädare. Det finns även möjlighet för grupper och enheter att kontinuerligt följa upp ett antal frågor i medarbetarundersökningen genom Zonderas verktyg.

Svaren är konfidentiella

För att garantera att svaren är konfidentiella har Nacka kommun gett Zondera i uppdrag att genomföra undersökningen och analysera resultatet. Nacka kommun tar endast del av det färdiga resultatet där inga enskilda personer kan urskiljas. Det krävs minst 5 svarande för att resultatet i en grupp ska redovisas. Grupper med 3 - 4 svarande får ett resultatmaterial som visar gruppens styrkor och frågor att förbättra, men utan siffervärden. Fritextsvar redovisas för grupper om
minst 50 svarande.

Sidan uppdaterades: