Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Kommunikation

Viktigt om bilder och film

Tänk på upphovsrätten när du hanterar bilder och film. Det är aldrig okej att använda någon annans bild/film utan att fråga. Tänk också på att ett fotografi eller film på en identifierbar människa är en personuppgift. För att du ska få använda materialet behöver de ha gett sitt samtycke eller så måste det finnas ett modellavtal.

De som fotograferas/filmas måste ge sitt samtycke

Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, reglerar hur vi får behandla personuppgifter och gäller i hela EU/EES. Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt identifierar en person. Det kan exempelvis vara bilder, film, röst eller namn. För att du ska få använda en bild du tagit behöver personerna i bild ha gett sitt samtycke.

Rekommendationen är att inhämta ett skriftligt samtyckte. Använd nedanstående mall för samtycke och spara de underskrivna samtyckena på ett organiserat sätt så att bild och samtycke kan kopplas ihop. Av mallen framgår också vilken information du måste delge den person som ska fotograferas. Det är du som ska kunna bevisa att det finns ett samtycke. Samtycket ska kunna dras tillbaka när som helst med den omedelbara följden att publiceringen upphör.

Mall för samtyckte vid fotografering och filmning finns här. (Word-dokument, 59 kB)

Viktigt om bilder och film som ska publiceras i sociala medier

När vi publicerar inlägg med personuppgifter i sociala medier innebär det att personuppgifterna både överförs och lagras hos dessa plattformar. Eftersom de allra flesta stora sociala medieplattformar är baserade utanför EU innefattas de inte i GDPR:s krav på behandling av personuppgifter.

När personuppgifter görs tillgängliga för någon i ett land utanför EU/EES (exempelvis genom ett inlägg på Facebook) så brukar det kallas för en tredjelandsöverföring. Det är denna typ av överföring och hantering av användardata som (förenklat beskrivet) kallas Schrems II-domen.

Så, vi kan inte garantera att sociala medieplattformarna hanterar personuppgifter på ett sätt som är förenligt med GDPR (exempelvis rätten att bli glömd). Därför har vi en skyldighet att berätta det för personer som vi vill ha med på bild eller i film, så att de kan ta ställning till om de är okej med det eller inte. Den här informationen finns i samtycket som personen får läsa igenom och skriva under. I samtycket får personen även kryssa i vilka kanaler hen godkänner publicering i.

Schrems II-domen och kommunens ställningstagande

Den 16 juli 2020 beslutade EU-domstolen i domen Schrems II att underkänna avtalet mellan EU och USA som möjliggjorde överföring av personuppgifter till USA. Domen innebär att det i praktiken inte är möjligt att använda amerikanskägda företag där personuppgifter överförs till USA. Då de flesta sociala mediekanaler är amerikanskägda har domen fått konsekvenser för kommunens förutsättningar att publicera personuppgifter på sociala medier.

Utifrån en bedömning av kommunens uppdrag som helhet och risker för enskilda bedöms kommunstyrelsen fortsatt kunna publicera vissa personuppgifter på sociala medier om angivna förutsättningar (informationen på denna sida) för publicering av personuppgifter på sociala medier uppfylls samt riskminimerande åtgärder vidtas i enlighet med ledningsstabens tjänsteskrivelse daterad den 20 januari 2022. Här kan du läsa hela ställningstagandet kring publicering av personuppgifter i sociala medier. (PDF-dokument, 165 kB)

Det betyder att du i dagsläget kan fortsätta att publicera bilder på identifierbara personer i sociala medier så länge du följer riktlinjerna.

Foto/film på barn och unga

Som huvudregel ska publicering av personuppgifter i sociala medier avseende barn och ungdomar begränsas. Publicering kan ske i vissa sammanhang där det är motiverat utifrån syftet och bedömd risk med publiceringen. Samtycket ska inhämtas från vårdnadshavare.

I de fall det handlar om ungdomar får man göra en bedömning utifrån mognad. Det vill säga, om ungdomen själv förstår innebörden av samtyckeshandlingen kan denne själv skriva under. Men, då det är en bedömningsfråga är det alltid att föredra att även målsman skriver under.

Foto/film på företrädare och anställda i Nacka kommun

Publicering av personuppgifter i sociala medier avseende kommunens företrädare sker med stöd av den rättsliga grunden allmänt intresse. Med kommunens företrädare avses:

  • Förtroendevalda
  • Direktörer
  • Enhetschefer/verksamhetschefer/rektorer
  • Anställda i vars uppdrag ligger att företräda kommunen utåt

Publicering av personuppgifter i sociala medier avseende övriga anställda sker med den rättsliga grunden samtycke.

Mall för samtycke för fotografering och filmning på anställda finns här. (Word-dokument, 55 kB)

Samtycke får enbart användas i sammanhang då det tydligt uppfattas att publiceringen är helt frivillig, det vill säga att den inte får vara kopplat till kommunens myndighetsutövning eller direkt/indirekt uppfattas som tvingande.

Samtycket ska kunna dras tillbaka när som helst med den omedelbara följden att publiceringen upphör.

Varje gång du använder en bild gör du en personuppgiftsbehandling

En bild på en identifierbar människa är en personuppgift. Varje gång du använder bilden gör du en ny personuppgiftsbehandling och du ska ha en rättslig grund för varje behandling. Finns det ingen rättslig grund ska du inhämta ett skriftligt samtyckte.

Om du vill använda en äldre bild, där det finns ett medgivande enligt tidigare lagstiftning alternativt samtycke enligt dataskyddsförordningen, bör du göra en konsekvensanalys som du dokumenterar. Är det nya sammanhanget som bilden ska användas i snarlikt med vad personen redan samtyckt till? Är samtycket fortfarande giltigt eller är bilden gammal? Kan det nya sammanhang som du tänker använda bilden i på något sätt upplevas som kränkande för personen? Tänk på att barn är extra skyddsvärda. Är du osäker bör du kontakta personen för att inhämta nytt samtycke.

Anlita fotograf

Hittar du ingen lämplig bild i bildbanken, kan du anlita en fotograf. Tänk på att fotografen antingen måste skriva modellavtal eller inhämta samtycken från identifierbara människor. Dessa samtycken ska du förvara ordnat så att de kan kopplas ihop med bilden. Det är du som ska kunna bevisa att det finns ett samtycke.

Välkommen att kontakta kommunikation@nacka.se om du vill ha råd och hjälp!

Sidan uppdaterades: