Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Mars

Stadsdirektörens måndagsmöte 15 mars

Kommunfullmäktige i kväll, två utskottsmöten på tisdag, Årsredovisning för 2020, Aktuellt om coronaläget, Fokusmätning kommer på onsdag, Första utbetalningarna ur jubileumspotten beviljade, Uppgradering av passersystemet, Temamöte för ledningsgruppen

Kommunfullmäktige i kväll

Över 60 ärenden på kvällens kommunfullmäktigemöte, som startar redan kl 17.00.

Stadsutvecklingsdirektör Katarina Wåhlin Alm berättade om några ärenden: Detaljplanerna för Mjölkudden-Gustavsviks gård samt Dalvägen-Gustavsviksvägen läggs fram för antagande. Positivt att förnyelseområdena snart har nya detaljplaner så att vi kan fokusera på genomförande. Nya detaljplaner som gör det möjligt att rusta upp stationerna Tattby och Fisksätra längs Saltsjöbanan läggs också fram på kvällens möte. Många motioner har också kommit in, bland annat om grönytefaktor för Nacka stad, träningsbanor för cricket i Fisksätra, cykelsatsningar, gatuparkering och parkeringstal, samt laddningsinfrastruktur, med mera.

Här finns handlingarna om Mjölkudden-Gustavsviks gård

Här finns handlingarna om Dalvägen-Gustavsviksvägen

Här finns handlingarna om Fisksätra station

Här finns samtliga handlingar till kvällens möte i kommunfullmäktige

Här kan du se kommunfullmäktige via webb-tv

Utskott på tisdag

I morgon, tisdag den 16 mars, är det verksamhetsutskott och arbetsutskott. Stadsjurist Sidrah Schaider berättade om två ärenden: Verksamhetsutskottet ska hantera en ansökan om stämning för ändrad interkommunal ersättning. Stockholms stad har ändrat sina principer för ersättning i skolan sedan hösten 2020. De betalar skolkommunens skolpeng i stället för hemkommunens, vilket innebär att elever från Stockholm som går i skolan i Nacka får en lägre skolpeng. Nacka kommun anser att detta bryter mot skollagen och har motsatt sig ändringen, men har inte kunnat komma överens med Stockholm. Därför ska utskottet ta ställning till om Nacka ska skicka in en stämningsansökan.

Här finns handlingarna till verksamhetsutskottet

Arbetsutskottet ska ta ställning till en översyn av reglementet för kundval. Detta är en del av kundvalsprojektet som nu genomförs. Reglementet innehåller alla generella auktorisationsvillkor som anordnarna ska uppfylla för att kunna vara valbara i systemet. Alla de nämnder som ansvarar för kundval har lämnat synpunkter som har bearbetats och nu läggs ett samlat ärende om kundval fram från stadsledningskontoret. En föreslagen förändring är att nuvarande sanktioner mot utförarna; varning och avauktorisation, ska kompletteras med bland annat åtgärdsplan och vite. En annan föreslagen förändring är ökat fokus på uppföljning. Skillnaderna mellan anordnarna behöver också bli tydligare för kunderna. Dessutom föreslås förändrad struktur och förtydliganden av vissa villkor och förenklingar.

Här finns handlingarna till arbetsutskottet

Årsredovisning Nacka 2020

Den bästa årsredovisningen någonsin, sade Lena Dahlstedt innan hon lämnade över ordet till controllerchefen Leif Lybäck, som berättade att årsredovisningen gäller både Nacka kommun och kommunkoncernen. Den har fått nytt format. Obligatoriskt innehåll skrivs med svart text, medan frivilligt innehåll presenteras i blått. Förvaltningsberättelsen följer ett nytt format från RKR, men innhållet är detsamma som tidigare. Tidigt finns en intervju med Lena Dahlstedt och Mats Gerdau.

Den frivilliga, blå texten beskriver kommunens verksamheter. Sist kommer den finansiella rapporten, de "rosa sidorna", med alla fakta i siffror; resultaträkningar, balansräkningar och så vidare. Rapporten publiceras i tryckt version, och som pdf på webben, vilket egentligen inte är tillåtet enligt tillgänglighetsdirektivet. I efterhand kommer årsredovisningen även att publiceras i ett tillgängligt format på webben. De mallar som används för detta kommer att kunna användas även nästa år, och då ska årsredovisningen publiceras i detta format direkt. Därmed slutar vi med den tryckta versionen av årsredovisningen och sparar papper och tryckkostnader.

Coronaläget i Nacka

Trafik- och fastighetsdirektör Mats Bohman konstaterade att pandemin nu pågått i över ett år och att den har blivit en del av vår vardag. Vi är inne i den tredje vågen, med något svårtydda siffror. Sjukvården upplever ett ökat tryck. Kommunens vård- och omsorgsverksamhet har nästan inga smittade eller avlidna, tack vare vaccineringen. Läget på förskolorna är stabilt. Några kommunala grundskolor med åk F-6 har hållit stängt på grund av ökad smittspridnig. Alla högstadie- och gymnasieskolor hade distansundervisning förra veckan, men har nu återgått till närundervisning eller en blandning av när- och distansundervisning. Kultur- och fritidsverksamheterna är öppna för barn och ungdomar födda 2002 och senare.

Vaccintillgången är osäker. Nu har man i princip klarat av alla inom särskilda boenden, hemsjukvård och hemtjänst. Nu inleds fas 2, med alla över 80 år. Vaccinera dig när du kan! Till dess, fortsätt hålla ut, hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma om du är det minsta sjuk. Fortsätt arbeta på distans om du kan.

Fokusmätning startar på onsdag

Personaldirektör Elisabeth Carle berättade att en ny PULS-mätning kommer att skickas ut direkt från företaget Sondera, som kommunen anlitat. Undersökningen kommer på onsdag och ska besvaras senast nästa fredag, den 26 mars. Både chefer och medarbetare kommer att kunna få ta del av resultaten den 12 april. Prioritera att besvara undersökningen! Det är ett fåtal frågor och tar bara fem minuter. Vi i stadshuset kommer även att få svara på frågor om hur ofta vi tänker jobaba på distans efter pandemin.

Nacka 50 år - första bidragen ur jubileumspotten beviljade

De första ansökningarna om medel ur jubileumspotten har beviljats, berättade kultur- och fritidsdirektör Anders Mebius. Det har kommit flera roliga och kreativa ansökningar. Älta Centrum Företagarförening vill samla in minnen från Ältabor och hålla en workshop för barn och unga i Älta, coronaanpassat naturligtvis. Resultatet ska presenteras i en musikvideo som handlar om barns och ungas tankar om framtiden, samt en digital utställning om hur det har varit att bo och leva i Älta de senaste 50 åren. Stockholms Teateria får också medel. De ska arrangera utomhusföreställningen Kärlek på Svindersvik, som är specialskriven och knyter an till Nackas historia från 1980-talet och framåt. Den ska spelas på Svindersviks brygghus under maj-juni 2021 för publik, i den mån det är tillåtet utifrån pandemiläget. Fisksätra folkets hus och de övriga kulturhusen har gemensamt sökt medel till ett utställningsprojekt av ungdomar, där personer som på olika sätt betytt mycket för Nacka ska porträtteras. Utställningen kommer att kunna ses digitalt och i form av en vandringsutställning på kulturhusen. Förhoppningsvis kan den även visas i stadshuset. En av våra kulturskolor, Östermalms musik- och kulturskola, kommer att belysa Nackas historia med musik och tal i sin årliga elevkonsert, som ska filmas och göras tillgänglig digitalt. Fler ansökningar är på väg in och det är jätteroligt med allt engagemang som föreningar och andra visar.

Uppgradering av passersystemet - glöm inte passerbrickan

Mohammad Manouchehr från kundserviceenheten berättade att stadshuset kommer att hållas helt stängt 10-11 april, alltså lördag-söndag veckan efter påsk. Då kommer servern för passersystemet att flyttas och justeringar att behöva göras.Under dessa dagar går det inte att komma in i stadshuset, inte heller i gymmet och omklädningsrummen. Mellan 29 mars och 11 april kan nya passerbrickor inte utfärdas eller lämnas ut. Därför måste alla som har fått passerbricka ha den med sig för att kunna komma in. Det kommer inte att gå att få låna en passerbricka under dagen, för den som har glömt. Från 12 april ska allt fungera som vanligt igen.

Temamöte för ledningsgruppen

Dagens tema är "Heliga kor" och "Elefanten i rummet". Heliga kor är sådant som vi vill bevara, som exempelvis kundvalet. Elefanter i rummet är det vi inte pratar om, men borde prata om. Senast var det tanken att marknaden löser allt vad kommunen kan och ska göra.

Sidan uppdaterades: