Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Februari

Stadsdirektörens e-trappmöte 7 februari

Hävda restriktioner från onsdag - distansarbetet fortsätter till den 14 februari, Trygghetspaketet 2022, Nya exploateringschefen presenterar sig, Ny länsplan för regional transportinfrastruktur, Tillsammans för ett drogfritt Nacka, Bokslutskommuniké 2021, Byte av e-handelssystem, Stjärnglans bemötande - intervju med Susanne Bohman

Hävda restriktioner från onsdag - distansarbetet fortsätter till den 14 februari

Stabschef Henrik Ahl konstaterade att regeringen släpper på cornarestriktionerna onsdag den 9 februari, men att det inte innebär att pandemin är slut. Vården upplever fortfarande högt tryck och de flesta av oss känner nog någon som är eller nyligen varit sjuk. Nu har vi arbetat med pandemin som en del av vår vardag i nästan två år.

Inom ramen för samverkan i Storstockholm, där kommuner, polis, räddningstjänst, försvaret med flera ingår, har ett beslut fattats om att rekommendationen om att arbeta på distans ska gälla fram till 14 februari. Därefter ska en successiv återgång ske. Det betyder att vi inte kommer tillbaka på samma sätt som före pandemin. Distansarbete kommer att vara en integrerad del i vårt arbetssätt för alla som har möjlighet till det. Stäm av med din chef vad som gäller för din verksamhet.

Henrlik Ahl tackade alla medarbetare och chefer som under pandemin arbetat hårt för att säkerställa alla kommunens verksamheter. Särskilt alla inom vård, omsorg och skola, men också tjänstemännen i stadshuset. Vi har klarat vår verksamhet på ett fantastiskt sätt utifrån förutsättningarna! Nu avvecklas den särskilda krisledningen och frågor som gäller pandemin ska hanteras i ordinarie verksamheter.

Trygghetspaketet 2022

Henrik Ahl fick ordet igen för att berätta om Trygghetspaketet, där medel avsätts varje år. De ska användas till att öka trygghet och säkerhet i Nacka. På kommunstyrelsen i dag ska kommunstyrelsen behandla ett förslag om att fördela årets sex miljoner kronor till ett antal verksamheter: Polarnas trygghetsvärdar, SSPF som står för samverkan mellan socialen polisen fritidsverksamheter med flera, insatser i samverkan med olika lokala aktörer i Nackasamhället, samt en så kallad LOV3-ansökan i Fisksätra, som ska göra det möjligt att införa kommunala ordningsvakter. Dessutom ingår ökade resurser till trygghetsvärdar i Fisksätra i förslaget.

I Trygghetsfonderna, som är en del av Framtidsfonderna, har också pengar satsats på trygghetsvakter och kommunvakter, tryggare utemiljö samt ett drogfritt Nacka för unga. Redan nu kan man anmäla otrygga platser som man vill att kommunen ska åtgärda i Felanmälan - appen eller på webben.

Nya exploateringschefen presenterar sig

Nina Morling är ny exploateringschef i Nacka sedan två och en halv vecka. Hon berättade att hon senast varit enhetschef på exploateringskontoret i Stockholm i fem år. Nina Morling berättade att hon är glad att vara i Nacka och redan har sett att det finns många intressanta och roliga projekt och många duktiga medarbetare.

Många vill bygga i Nacka, samtidigt som det ska byggas tunnelbana, mötesplats och nya verksamhetsområden. Förnyelseområden ska omvandlas och lokala centrum ska utvecklas. Samtidigt sker organisationsförändringar och två exploateringsenheter har blivit en. Det har tillkommit nya roller och ett arbete med att förtydliga processen internt pågår. Hon avslutade:

- Snart får vi komma tillbaka till kontoret, det ser jag fram emot och det kommer att underlätta mycket. Det är kul att vara här!

Ny länsplan för regional transportinfrastruktur

Victor Kilén berättade att det har antagits en ny länsplan för regional transportinfrastruktur.

- Det låter kanske inte jättespännande, men det är precis vad det är, sade stadsdirektören, innan hanlämnade över ordet till Henrik Svensson som är översiktsplanerare på enheten för strategisk stadsutveckling, för att berätta mer.

Kommunstyrelsen ska i dag behandla ett förslag till remissvar till regionen för länsplanen, som gäller för åren 2022-2033, berättade Henrik Svensson. Planen uppdateras vanligen vart fjärde år. Då bjuder regionen in kommuner, övriga myndigheter och organisationer att komma in med synpunkter. Det slutliga förslaget till länsplan för transportinfrastruktur ska lämnas över till regeringen den 30 april i år, som då fattar beslut om de ekonomiska ramar som ska gälla för Stockholms län.

Länsplanen omfattar hela transportinfrastrukturen i form av vägar, järnvägar, spåvägar och cykeltrafik, kopplat till hållbart resande. Ett exempel på mål i planen är att minst 70 procent av resorna i länet år 2030 ska ske med gång-, cykel- eller kollektivtrafik. De synpunkter som Nacka kommun föreslås lämna är övergripande och gäller finanseringen av hela Stockholmsregionens infrastruktur, och att vissa dåliga lösningar i trafiksystemet behöver stärkas till följd av den tillväxt som sker i vår region. Eftersom Stockholm är en stark motor i utvecklingen föreslås Nacka också lämna synpunkten att vi behöver medel för att hinna i kapp den utvecklingen. Några mer detaljerade synpunkter rör Skurubrons finansiering, Östlig förbindelse och Saltsjöbanans utveckling. Här finns förslaget till remissvar

Tillsammans för ett drogfritt Nacka

Sabina Plomin, utvecklingsledare på kultur- och fritidsenheten, berättade om sitt uppdrag som projektledare för projektet Tillsammans för ett drogfritt Nacka för unga. Projketet har beviljats medel ur Framtidsfonden och kommer att pågå hela året. Syftet är främst att stimulera civilsamhället att på nya sätt förebygga droganvändning bland unga i Nacka, genom att starta aktiviteter av olika slag. Under våren kommer ett särskilt projektbidrag att lanseras, som olika organisationer ska kunna söka. Projektet är ett samarbete mellan kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnderna, socialnämnden och utbildningsnämnden. Fler kan komma att involveras på olika sätt.

Sabina Plomin arbetar nära Susanne Bohman, som är kommunens civilsamhällesamordnare och med hjälp av Vilde Rundfloen, som är praktikant på stadsledningskontoret.

Projektet har hittills bjudit in till en samverkansgrupp med tjänstepersoner som är kopplade till de berörda nämnderna, samt till det trygghetsarbete som redan pågår i Nacka. Man gör en analys av det existerande arbetet och tittar även på vad som görs i andra kommuner. Nu närmast ska man besluta om kriterier för de bidrag som ska kunna sökas och skapa en ansökningsfunktion i det nya bidragsssystemet, med ambitionen att bidraget ska kunna sökas från 1 mars. Det ska också skapas effektiv kommunikation för att nå ut till de organisationer som kan komma att stöttas med bidraget. Det blir information på nacka.se, e-post, nyhetsbrev, sociala medier och informationsmöten. Inom kort kommer mer information som ni gärna får hjälpa till och sprida.

Bokslutskommuniké 2021

Ekonomi- och finansdirektör Jörn Karlsson berättade att en kortversion av bokslutet har tagits fram till kommunstyrelsen. Eftersom det ännu inte godkänts av revisorerna är bokslutet fortfarande preliminärt opch årsredovisningen kommer till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige först i april.

Siffrorna är glädjande: Resultatet visar på lite över 500 miljoner kronor i överskott för 2021. Det motsvarar cirka 8,3 procent av skatteintäkterna. Målsättningen är att vi ska ligga över 2 procent. Här finns både extraordinära intäkter och kostnader och när vi rensar resultatet från sådana engångsposter ligger kommunen på drygt 380 miljoner i överskott. Det är betydligt högre än budgeterat, vilket var 125 miljoner.

Det beror framför allt på att vi fått betydligt högre skatteintäkter än beräknat, men också på att nämnderna visar på ett sammanlagt överskott. Alla nämnder höll budget eller visade på överskott, vilket är väldigt sällsynt. Investeringsnivån 2021 var något lägre än tidigare år, men ligger ändå på över 600 miljoner netto. Låneskulden har dock inte behövt öka, tack vare det goda resultatet. Hela rapporten till kommunstyrelsen finns här

Byte av e-handelssystem

Sebastian Nordgren, chef för inköpsenheten, berättade att kommunen under våren byter e-handelssystem, med ambitionen att kunna använda det nya systemet i april. Vi byter från Visma proceedo till UBW, som redan är kommunens leverantör av ekonomisystem. Ett av syftena med bytet är att få hela kedjan i ett och samma system, från beställning till fakturering. Vi samlar också fakturor på ett och samma ställe. Bytet innebär en del arbete och görs i nära samarbete med Välfärd samhällsservice och skola, som är stora beställare. Planen är att systemet ska vara på plats vecka 17. Inför bytet kommer utbildningar att finnas, som vi återkommer om längre fram.

- Vi hoppas på förståelse vid eventuella problem med e-handel i samband med bytet, avslutade Sebastian Nordgren.

Stjärnglans bemötande - intervju med Susanne Bohman

Kundbemötandechef Annmarie Palm fick avsluta mötet med den första intervjun på temat Stjärnglans bemötande. Hon berättade att det handlar om att lyfta medarbetare som står ut lite extra när det gäller kundbemötande, och att alla som intervjuas har föreslagits av oss medarbetare. Först att intervjuas är Susanne Bohman, verksamhetskoordinator på kundserviceenheten och samordnare för civilsamhällesfrågor.

Susanne Bohman berättade att hon arbetat i kommunen i 38 år, varav 25 år som lärare. Sedan dess har hon haft olika roller på kundcervieenheten.

Hur står det till med bemötandet överlag i samhället?

- Det är viktigare än någonsin, och nu när vi har haft en pandemi har det blivit tydligt att det personliga bemötandet är så viktigt, också som en grund för arbetet tillsammans.

Hur har distansarbetet påverkat?

- Vi har fått hitta nya vägar. Tack och lov har tekniken fungerat bra, men det är klart att ingenting slår att träffas så här, öga mot öga.

Du är ju Nackabo och jag vet att du är ambassadör för Nacka även när du inte jobbar, eller hur? Jag har hört att folk frågar dig om allt möjligt.

- Ja, folk säger: "Du som jobbar på Nacka kommun, du kan väl..." och "Det här funkar inte, kan du ordna det". Då är det extra roligt att se till att det verkligen händer något. Och herrarna därhemma blir väldigt glada och imponerade.

Hur tycker du att det står till med bemötandet i kommunen, i våra roller och i stadshuset?

- Jag tycker att det är bra. Det är en väldigt trevlig arbetsplats. Man hälsar på varandra och tar kontakt. Det har blivit bättre på sistone och många förstår nog att det har blivit ännu viktigare nu och läggar manken till lite extra.

Tycker du att vi har några utmaningar? Vad bör vi i Nacka tänka på?

- Ja, att inkludera och bekräfta mer. Att återkoppla är också oerhört viktigt.

På tal om det - du har en lista till oss, eller hur?

- Ja, jag tycker att de här sakerna är självklara. Jag har gjort om listan lite vartefter och tänkt på hur jag jobbar till vardags.

Susanne Bohmans tips för bättre bemötande:

Att hälsa och ta ögonkontakt - alla är inte bekväma med det. Man kan vara blyg, stressad eller ha tankarna någon annanstans.

Att våga fråga och prata - man kan passa på att prata med någon medan man står och väntar - det brukar vara väldigt gynnsamt och roligt.

Inkludera - Bjud in dina kolleger och dem som är runt omkring dig. Ibland behöver du arbeta med nya personer och då är det extra viktigt med ett gott bemötande och respekt.

Feedback - gör någon glad med beröm och uppskattning. Det är lätt att tänka att någon eller något är bra, men det är viktigt att också säga det. Det är roligt att ge varandra beröm och uppskattning. Vi är varandras arbetsmiljö. Mina egna problem lämnar jag hemma och på jobbet jobbar jag.

Annmarie Palm lade till: Jag är min arbetsmiljö. Det är viktigt att också se till att man själv mår bra, att stå upp för sig själv och inte bara sina kolleger.

Återkoppla

Ska man återkoppla även när man inte har något att säga?

Det beror på vad det gäller. Men det kan vara bra att höra av sig så man vet var man har varandra.

Engagerad - lyhörd - positiv - Jag jobbar med så olika saker, men samverkan med civilsamhället är nytt för mig. Det ligger mig varmt om hjärtat, jag har själv jobbat som volontär och vi har många utmaningar i dag. Att visa engaemang och ta till vara andras engagemang gör mig engagerad. Då behöver man också lyssna på experterna där ute. Det smittar! Att vara positiv smittar också.

Sidan uppdaterades: