Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nacka Port kvarteret Klinten

Området ligger i västra Sickla med närhet till både köpkvarter och Hammarby Sjöstad. Planområdet utgörs huvudsakligen av en industrifastighet där Klintens före detta färgfabrik ligger. Projektet går ut på att bevara och rusta upp färgfabriken som är av kulturhistoriskt värde samt tillföra nya byggnader, däribland ett tydligt landmärke som stärker platsen och skapar en välkomnande entré till Nacka.

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Under perioden 17 juni 2022 till och med 19 september 2022 finns planförslaget tillgängligt för samråd.
  • Samrådsmöte i form av öppet hus kommer att hållas i lokalen Lamberts hörna i Sickla, den 23 augusti 2022 kl 17.00-19.00. Adressen är Järnvägsgatan 23, mitt emot Urban Deli. (Det är i Dieselverkstadens lokaler men ingången är separat.)
  • Ett digitalt samrådsmöte kommer att hållas den 7 september 2022 kl 17.00-18.30
  • Nedan kan du läsa mer om planförslaget och hur du lämnar synpunkter.

Ett förslag till detaljplan har upprättats för Nacka Port, kvarteret Klinten. Detaljplanen syftar till att skapa ett nytt levande stadskvarter som blir en attraktiv entré till Nacka samtidigt som den kulturhistoriskt värdefulla färgfabriken Klinten bevaras. Utvecklingen av kvarteret ska bidra till kommunens övergripande strategi att skapa en sammanhängande stad på västra Sicklaön.

Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen. Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Samrådstid

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har beslutat att sända rubricerat planförslag på samråd. Syftet med samrådet är att ge intresserade och berörda insyn i arbetet med detaljplanen och möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Under perioden 17 juni 2022 till och med 19 september 2022 finns planförslaget tillgängligt för samråd.

Planhandlingar

Detaljplaneförslaget med tillhörande underlag finns under STATUS OCH HANDLINGAR.

Utställningslokaler

Detaljplaneförslaget finns under samrådsperioden tillgängligt i Nacka kommuns entréhall, Granitvägen 15, Nacka. Entréhallen är öppen under stadshusets öppettider.

Planhandlingarna finns även tillgängliga på biblioteken i Nacka Forum och i Dieselverkstaden, Sickla, under bibliotekens öppettider.

Välkomna till öppet hus och digitalt samrådsmöte

Samrådsmöte i form av öppet hus kommer att hållas i lokalen Lamberts hörna, Järnvägsgatan 23 i Sickla, den 23 augusti 2022 kl. 17:00-19:00. Under mötestiden är alla intresserade välkomna att ta del av samrådsförslaget, diskutera och ställa frågor till representanter från kommunen och byggaktören. Kom och gå som du vill.

Ett digitalt samrådsmöte kommer att hållas den 7 september 2022 kl. 17:00-ca18:30. Mötet inleds med en presentation då representanter från kommunen berättar om förslaget. Det kommer också finnas möjlighet att ställa frågor. En länk till mötet och information hur du ansluter kommer att läggas upp på den här sidan samma ­eftermiddag som mötet äger rum.

Upplysningar

Eventuella frågor om detaljplaneförslaget kan ställas till planarkitekt Anders Nordenskiöld, telefon 08-718 79 16, e-post: anders.nordenskiold@nacka.se. Under semesterperioden kan det dröja längre än vanligt innan du får svar på dina frågor.

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget lämnas till:

registrator.plan@nacka.se skriv KFKS 2018/443 i ämnesraden.

eller till:
Nacka kommun
Planenheten KFKS 2018/443
131 81 Nacka

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 19 september 2022.

Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt.

Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hantering av dina personuppgifter här: www.nacka.se/personuppgifter-planering

Planarbetets bedrivande

Kommunens bedömning är att utökat förfarandet enligt 5 kap 7 § plan- och bygglagen (2010:900) ska tillämpas eftersom planförslaget:

  • är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse

Illustration av föreslagen utformning, vybild sedd från Sicklastråket mot Nordväst med Villa Fanny udde i förgrunden. Bild Kjellander Sjöberg 2022

Illustration av föreslagen utformning, vybild mot Hammarby Sjöstad och Södermalm med Villa Fanny udde i förgrunden. Bild Kjellander Sjöberg 2022

Illustration av föreslagen utformning, vybild från korsningen Westerdahls gata och Uddvägen med färgfabriken i bakgrunden

Fasadbild från Värmdövägen med färgfabriken Klinten och föreslagen bebyggelse

Startskede

Ett start-pm är antaget och kommunen har påbörjat detaljplanering av området. Stadsbyggnadsprojekt Nacka Port kvarteret Klinten ersätter tidigare projekt Klinten. Start-pm beslutades 18 september 2018 och ersätter tidigare start-pm från 2 september 2014.

Det röda området där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: