Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nackas inköpspolicy

Syftet med denna inköpspolicy är att säkra en god ekonomisk hushållning, få maximalt värde för skattepengarna och uppnå kommunala mål.

Visionen om öppenhet och mångfald innebär att kommunen i sina inköpsprocesser på ett effektivt sätt ska ta tillvara anbudsgivarnas kunskap och kreativitet samt att upphandlingarna ska attrahera många anbudsgivare att vilja bidra till att utveckla den kommunala verksamheten genom sina leveranser.

Utifrån kommunens grundläggande värdering ska kommunens inköp präglas av affärsmannaskap och förtroendet för leverantörers kunskap om de varor, tjänster eller entreprenader som levereras och bidrar till utvecklingen av Nacka kommun. Den innebär också ett förtroende för de verksamheter i kommunen som använder de upphandlade varorna, tjänsterna och entreprenaderna och för relationen och dialogen mellan parterna i de ingångna avtalen.

Ambitionen att vara bäst på att vara kommun betyder att kommunen som en upphandlande myndighet i sina inköp ska samordna och koordinera inköpen för att i varje situation göra den ”bästa affären” som bidrar till en effektiv verksamhet av hög kvalitet. Kommunen ska vara en professionell beställare som säkerställer att leverantörerna uppfyller sina ansvar för sina varor, tjänster eller entreprenader.

Upphandlingsdokument, avtal och leverantörsuppföljningen ska utgå från nämndernas fokusområden och direktiven till produktionsverksamheterna och utformas så att kommunens inköp understödjer att de fyra övergripande målen uppfylls.

Inköpsprocessen ska i varje del präglas av de fyra styrprinciperna om:

  1. särskiljande av finansiering och produktion, genom att tydlig skilja på kommunens ansvar och leverantörens ansvar
  2. konkurrens, genom den kraft som upphandlingsförfarandet innebär
  3. konkurrensneutralitet i förhållande till anbudsgivare och leverantörer
  4. ansvar och befogenheter ska läggas på lägsta effektiva nivå.

För att läsa hela policyn i sin helhet inkopspolicy.pdf

Sidan uppdaterades: