Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nacka kommuns inköpsprocess ska tillämpas för alla inköp kommunen gör. Inköpsprocessen innebär att kommunen försäkrar sig om att företagen följer lagar och regler och betalar sina skatter. Processen säkerställer också effektiva och goda affärer som ger maximalt värde för skattepengarna.

Inköpsenheten prioriterar tillsammans med de olika verksamheterna alla inköpsprojekt i en upphandlingsplan. Ansvarsfördelningen mellan inköpsenheten och verksamheten kan variera i de olika delprocesserna.

Läs om Nacka kommuns inköpsprocess (PowerPoint-presentation, 4,7 MB)

Dialog med leverantörer ger bättre affärer

Korruption och otillåten påverkan

Informationshanteringsplan inköpsenheten (PDF-dokument, 258 kB)

Rutin för direktupphandlingar

Tröskelvärden vid upphandlingar (Upphandlingsmyndigheten)

Minimitider för annonsering enligt LOU (Upphandlingsmyndigheten)

Inköpsprocessen består av 5 delprocesser:

  • Behovsanalysprocess - Datainsamling och analys för att hitta fakta. I detalj besluta vad som ska köpas.
  • Marknadsanalysprocess - Analysera hur marknaden kan tillfredsställa de beslutade behoven? Hur påverkar marknadsläget våra affärsmöjligheter?
  • Upphandlingsprocess - Genomföra den beslutade upphandlingen enligt lagen om offentlig upphandling och kommunens regelverk. Kommunens sakägare (verksamheten) äger och har ansvar för det underskrivna avtalet.
  • Leveransprocess - Implementering av avtal och arbetssätt tillsammans med leverantörerna med syfte att säkerställa avtalad leverans. Kvalitetssäkra varor och tjänster som levereras till Nacka kommun.
  • Uppföljningsprocess - Leverantörsuppföljningen säkerställer att leverantören uppfyller de krav som ställts i upphandlingen, att leverans sker i enlighet med avtalet avseende bland annat kvalité och volym. Leveransuppföljning liksom affärsutveckling hanteras inom ramen för befintligt avtal, till exempel innovationer, ändringar i avtalet och så vidare. Analys av leveransprocessen ger viktig information inför nya upphandlingar.

Sidan uppdaterades: