Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
September

Nacka kommun vill se skärpta krav för uthyrning av elsparkcyklar

Allt fler företag som hyr ut elsparkcyklar etablerar sig i Nacka. Detta har inneburit att synpunkterna till kommunen har ökat, framför allt gällande olämplig parkering. Därför vill Nacka kommun ställa tydligare krav på företagen som hyr ut elsparkcyklar. Även möjligheten att införa en avgift ska utredas.

Elsparkcyklarna är ett uppskattat nytt färdmedel för många Nackabor. Under sommaren har allt fler företag som hyr ut elsparkcyklar börjat etablera sig i Nacka.

Även om kommunen fått in förhållandevis få klagomål, så ökar de i takt med att elsparkcyklarna blir fler. Oftast handlar dessa om parkering på olämpliga ställen, att de förhindrar framkomligheten. För att möta detta vill Nacka kommun nu se över de regler och rutiner som rör elsparkcyklarna.

Natur- och trafiknämnden kommer därför att återremittera det tidigare förslaget till avtal med fler företag som vill tillhandahålla elsparkcyklar till Nackaborna. Nacka kommun har sedan juni en överenskommelse med företaget Voi.

Förebyggande åtgärd när elsparkcyklarna blir fler

– Uppställningen av cyklar påverkar framkomligheten i Nacka och vi vill agera proaktivt inför de utmaningar som elsparkcyklarna kan medföra. Hittills har det rapporterats en del problem och jag vill inte se att Nacka får mer av den problematik som finns i Stockholm idag. Det behöver vara ordning och reda, och nu säkerställer vi att vi ligger steget före och har kontroll över situationen, säger Hans Peters (C), ordförande i Natur- och trafiknämnden.

Återremitteringen innebär att kommunens trafikenhet ska se över kommande avtal för företag som vill etablera sig i Nacka kommun. När det gäller överenskommelsen med elsparkcykelföretaget Voi så kommer ett tilläggsavtal att tas fram, eftersom samma riktlinjer och regler ska gälla alla företag.

En väl fungerande elsparkcykeluthyrning

– Det är positivt att elsparkcykelföretagen erbjuder ett transportalternativ för våra medborgare att förflytta sig mellan olika platser och över kommungränsen intill Stockholm. Vår utgångspunkt är att det är viktigt att föra en dialog med företagen för att elsparkcykeluthyrningen ska fungera så bra som möjligt, men också den som hyr en elsparkcykel har ett ansvar i att framföra och parkera den på ett ansvarsfullt sätt, säger Hans Peters.

Utreda möjlighet att införa en avgift

Nacka kommun ser också över möjligheten att införa en avgift i de fall företagen vill ha elsparkcyklar i kommunen. Avgiften ska täcka de kostnader som kommunen har för att jobba med övervakning och administration av hanteringen av elsparkcyklar.

Förslaget om skärpta avtal som återremitterats till trafikenheten på Nacka kommun tas upp i Natur- och trafiknämnden i oktober. Frågan om avgifter tas upp i Kommunfullmäktige i november.

Vad gäller för dig som vill hyra elsparkcykel i Nacka?

Här kan du läsa mer: Elsparkcyklar i Nacka

Utvärdering sker löpande

Nacka kommun kommer löpande utvärdera uthyrning och användning av elsparkcyklar i Nacka.

Sidan uppdaterades: