Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
December

Välkommen att tycka till om detaljplan för Tryckluftsfabriken

Granskning pågår för detaljplanen för Tryckluftsfabriken. Under perioden 15 december 2023 till och med 26 januari 2024 kan du lämna synpunkter på planförslaget, titta på vad det innebär, se hur tidigare synpunkter påverkat planen samt lämna egna synpunkter. Eventuella synpunkter måste lämnas skriftligt under granskningsperioden.

Området ligger i hjärtat av Sickla köpkvarter

Området, med en yta på cirka 3 hektar, ligger i hjärtat av Sickla köpkvarter på västra Sicklaön. Idag präglas området av stora markparkeringar och låga handelsbyggnader från tidigare industriepok. Området begränsas av Järlaleden i söder, Smedjegatan i väster, Sickla Galleria i norr och Terminalgatan i öst. Förutom viss kommunal mark ägs området av Atrium Ljungberg AB.

Byggnationen skapar en dynamisk och livlig stadsmiljö

Planen är att skapa bostäder, arbetsplatser samt handels- och serviceutrymmen på entréplanen i kvarteren. Blandade funktioner förväntas skapa en dynamisk och livlig stadsmiljö där korta avstånd uppmuntrar till gång- och cykeltrafik.

Planområdet kommer ha en mycket god tillgång till kollektivtrafik genom buss, Saltsjöbanan, Tvärbanan och inte minst tunnelbanan som öppnar omkring 2030. Den nya bebyggelsen bedöms också ge goda förutsättningar för verksamheter, handel och lokal service, vilket kan gynna Nackas näringsliv.

Detaljplanen har delats upp i två delar

Efter samrådet har planförslaget omarbetats. Bland annat har planområdet delats upp i två delar på grund av riksintresset för Östlig förbindelse. Den västra delen ställs ut för granskning nu medan den östra delen kommer hanteras i ett separat detaljplaneärende i senare skede. Flertalet utredningar har uppdaterats och ett koncept för gestaltningen har arbetats fram för att säkerställa hänsynstagande till kulturmiljön.

Saltsjöbanans upphöjning förenar norra och södra Sickla

Den planerade upphöjningen av Saltsjöbanan, i kombination med detaljplanen, skapar möjligheter att tydligare länka samman norra och södra Sickla. En blandning av funktioner i området och förbättrade kopplingar till omgivningen förväntas öka känslan av trygghet i området.

Lämna dina synpunkter senast 26 januari 2024

Under perioden 15 december 2023 till och med 26 januari 2024 är planförslaget utställt för granskning. Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 26 januari 2024. Planhandlingarna finns att se i entréhallen i Nacka stadshus, Granitvägen 15, samt på biblioteken i Dieselverkstaden, Sickla, och biblioteket .

Läs mer om planförslaget och hur du lämnar synpunkter på projektet Tryckluftsfabrikens sida.

Sidan uppdaterades: