Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nytt om Nackaungdomarnas hälsa

I dag presenteras Nacka kommuns siffror i Stockholmsenkäten – en undersökning om ungdomarnas hälsa baserad på ungdomarnas egna svar. Den visar bland annat att Nackaungdomarna röker och dricker mer än länets ungdomar och fler unga än tidigare provar narkotika. Men färre använder hot och våld, och tryggheten i bostadsområdena i kommunen upplevs som bättre än i länet generellt.

I Stockholmsenkäten får ungdomar i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet besvara ett antal frågor om brott och utsatthet för brott, droger och spel, psykisk hälsa, samt skola, fritid och föräldrar. Syftet är att få insyn i ungdomars levnadsvanor för att ge underlag till beslut och planering av exempelvis förebyggande insatser men även att skapa bättre förståelse för ungas livssituation.

Årets resultat visar bland annat att användningen av snus har ökat markant i Nackas gymnasieskolor sedan förra mätningen. Detta gäller särskilt pojkar där det är en högre andel som uppger att de snusar dagligen. Nackaungdomarna röker och dricker också mer alkohol än länets ungdomar generellt, även om konsumtionen har minskat markant över tid.

Andelen unga som har provat narkotika har ökat över tid bland gymnasieelever. Nacka kommun sticker ut negativt mot övriga kommuner i länet i synnerhet bland pojkar på gymnasiet, där 42 procent uppger att det någon gång provat narkotika. Det regelbundna bruket av narkotika ligger stadigt och tillgången är stor. Bland flickor i årskurs 9 är det en något lägre andel som har provat narkotika än länet i stort.

När det gäller psykiskt välmående så är det en högre andel ungdomar i Nacka som ofta tycker att det är härligt att leva, jämfört med ungdomar i länet i snitt. Undantaget är flickor i årskurs 2 på gymnasiet, där fler mår sämre jämfört med tidigare.

Nackaungdomarnas upplevelse av ordningsproblem i bostadsområdet är betydligt bättre än länet i alla grupper. Det gäller även ungdomars upplevelse av informellt positiv social kontroll i bostadsområden, det vill säga att de tror att vuxna skulle ingripa om något brottsligt händer. Andelen ungdomar som har använt hot eller våld har minskat i alla grupper i Nacka och bland pojkar har det skett en större minskning över tid. Bland Nackas ungdomar är det en mindre andel som har använt hot eller våld än i länet i snitt.

Enligt enkäten har också unga i Nacka en aktiv fritid. Andelen boende i Nacka som ofta deltar i ledarledda aktiviteter har ökat sedan förra mätningen. Det är dessutom fler elever i årskurs 9 som uppger att de flesta kamraterna tränar regelbundet, jämfört med länet i stort.

Fakta

Stockholmsenkäten genomförs vartannat år av Stockholms stad. Kommunerna finansierar respektive datainsamling och Länsstyrelsen genomför kommunjämförande sammanställningar.

I Stockholmsenkäten 2020 deltog 22 kommuner i Stockholms län. Antalet medverkande elever är 27 155 elever från 355 skolor med en svarsfrekvens på 73 procent. I Nacka kommun har 2 454 elever svarat på enkäten med en svarsfrekvens på 81 procent.

Mer information om Nackas resultat och om hur Nacka kommun arbetar för att förbättra ungas hälsa.

Mer information om Nacka kommuns strategi Ett drogfritt Nacka för unga. Alla som arbetar på kommunens uppdrag mot barn och unga har en viktig roll i det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, doping och tobak.

Ta del av hela Stockholmsenkäten på Länsstyrelsens hemsida.

Sidan uppdaterades: