Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ryssbergen

Nya bostäder och förskola byggs nära naturområdet och en ny verksamhetsbyggnad blir ett effektivt bullerskydd för bostäderna. Detaljplanen syftar även till att underlätta för allmänheten att ta sig ut i det planerade naturreservatet.

Profilbild saknas

Monika Stenberg

Planarkitekt

Profilbild saknas

Johan Rapping

Projektledare

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Planförslaget med miljökonsekvensbeskrivning var utställt för granskning under tiden 15 januari 2021 - 1 mars 2021.
  • Nu bearbetas planförslaget och inkomna synpunkter sammanställs och bemöts i ett granskningsutlåtande. Granskningsutlåtandet kommer att att publiceras på den här sidan i samband med att planförslaget tillstyrks av miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Ett meddelande om att detta skett kommer att skickas till alla som har inkommit med synpunkter och lämnat kontaktuppgifter.
  • Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beräknas tillstyrka planförslaget tidigast november 2021.
  • Granskningshandlingarna finns fortsatt att läsa under status och handlingar.
  • Parallellt med detaljplanens process för att bygga bostäder pågår en process för att bilda naturreservat för delar av Ryssbergen. Information och utredningar hittar du under Framtida natur- och kulturreservat/Ryssbergen.

En förslag till ny detaljplan tas nu fram för del av Ryssbergen. Detaljplanen möjliggör för 400-600 bostäder i sex till tio våningar, en större verksamhetsbyggnad och en förskola om fyra avdelningar inom mark som idag utgörs av skogsmark. Detaljplanen möjliggör även för en ny gatustruktur, som skapar möjligheter för en genomgående gata. Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen.

Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Mot denna bakgrund har en miljöbedömning genomförts och en miljökonsekvensbeskrivning upprättats i samband med planarbetet.

Det röda område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: