Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Underrättelse om granskning - Sicklaön 172:1

Underrättelse om granskning - Ändring av del av detaljplan 350 för fastigheten Sicklaön 172:1 på västra Sicklaön

En ändring av detaljplan tas nu fram för fastigheten Sicklaön 172:1. Ni ges nu möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Ändringen av detaljplan för fastigheten Sicklaön 172:1 var ute på samråd i två veckor under december 2017-januari 2018. Planändringen syftar till att möjliggöra utbyggnad av befintlig verksamhetsbyggnad inom fastigheten Sicklaön 172:1 genom ökad byggrätt. Utbyggnaden ska tillsammans med befintlig byggnad utgöra en uppbruten volym. Utbyggnaden föreslås i nordvästra och nordöstra delen av befintlig byggnad. I planbeskrivningen finns en utförlig redovisning av planförslaget.

Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Granskningstid

Under tiden 26 april 2018 till och med 17 maj 2018 finns planförslaget utställt för granskning.

Utställningslokaler

Detaljplaneförslaget finns tillgängligt för granskning i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider.

planhandlingar

Plankarta (PDF-dokument, 310 kB)
Planbeskrivning (PDF-dokument, 1,6 MB)
Samrådsredogörelse (PDF-dokument, 149 kB)
Underlag Dagvattenutredning (PDF-dokument, 2,8 MB)
DP 350 (PDF-dokument, 1,7 MB)

Synpunkter

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 17 maj 2018. Den som inte framfört synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Synpunkter på förslaget lämnas till:

registrator.plan@nacka.se, skriv MSN 2016/408 i ämnesraden.

eller till:
Nacka kommun
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Planenheten MSN 2016/408
131 81 Nacka

OBS: Insända synpunkter blir offentliga handlingar. Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt. Vänligen texta namn- och adressuppgifter!

Ersättning

I 14 kap plan- och bygglagen finns bestämmelser om vem som kan ha rätt att få ersättning för skador på grund av detaljplanen. Talan måste väckas vid Mark- och miljödomstolen i Nacka tingsrätt inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Upplysningar

Lämnas av planarkitekt Linnéa Forss: telefon 09-20 35 512, e-post: linnea.forss@nacka.se

Sidan uppdaterades: