Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Inbjudan till samråd - Nymans stiftelse

Samråd för ändring av del av detaljplan för Sicklaön 336:17 och 336:59 (DP 457) på Sicklaön.

Ett förslag till ändring av detaljplan har upprättats för rubricerat område. Ändringen av detaljplanen syftar till att möjliggöra att del av Sicklaön 336:17 kan styckas av i två delar så att befintliga hyreslägenheter inom Långa raden blir en fastighet och befintlig hyreslägenhet inom Kuskbostaden blir en fastighet. Planändringen ska vidare möjliggöra komplettering av befintlig bebyggelse genom en komplementbyggnad väster om gamla ateljén och tre mindre tillbyggnader på gamla och nya ateljén samt på kafé-/restaurangbyggnaden. Planändringen syftar även till att bekräfta planstridiga byggnadsdelar samt säkerställa att den kulturhistoriskt värdefulla miljön inte förvanskas genom skydd-, varsamhet- och utformningsbestämmelser.

Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Ni bereds härmed tillfälle att lämna synpunkter på bifogat förslag till ändring av detaljplan. I bilagd planbeskrivning finns en utförlig redovisning av planförslaget.

Samråd

Planchefen har beslutat att sända rubricerat planförslag på samråd. (PDF-dokument, 80 kB)

Under samrådstiden den 15 augusti till den 5 september 2018 kommer förslaget att finnas tillgängligt i Nacka Stadshus, utställningshallen, Granitvägen 15. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider.

Planhandlingar

Plankarta (PDF-dokument, 270 kB)
Planbeskrivning (PDF-dokument, 2.2 MB)
DP 457  (PDF-dokument, 147 kB)

Synpunkter på förslaget

Synpunkter på planförslaget framförs skriftligt senast den 5 september 2018 till:

registrator.plan@nacka.se, skriv MSN 2017/92 i ämnesraden.

eller till:

Nacka kommun
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Planenheten MSN 2017/92
131 81 Nacka

Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt.

Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hantering av dina personuppgifter här: www.nacka.se/personuppgifter-planering

Frågor?

Eventuella frågor om planförslaget kan ställas till planarkitekt Linnéa Forss, telefon 072-54 74 941, e-post linnea.forss@nacka.se

Planarbetets bedrivande

Kommunens bedömning är att standardförfarandet enligt PBL 5 kap 6 § kan tillämpas eftersom planförslaget:
- är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande
- inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse
- inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan

Sidan uppdaterades: