Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Granskning - Nymans stiftelse

Underrättelse om granskning - Ändring av del av detaljplan för Sicklaön 336:17 och 336:59 (DP 457) på Sicklaön, Nacka kommun. Planförslaget är utställt för granskning under tiden 13 februari - 6 mars 2019.

Syftet med planändringen är att möjliggöra att del av fastigheten Sicklaön 336:17 kan styckas av i två delar så att befintliga hyreslägenheter inom Långa raden kan bli en egen fastighet. Syftet är vidare att skapa förutsättningar för att resterande del av fastigheten Sicklaön 336:17 ska kunna sammanläggas med fastigheten Sicklaön 336:59. För att möjliggöra en förbättrad arbetsmiljö och tillgängliggöra kulturmiljön för fler syftar även planändringen till att komplettera befintlig bebyggelse genom en ny mindre byggnad väster om gamla ateljén och tre mindre tillbyggnader på gamla- och nya ateljén samt på kafé-/restaurangbyggnaden. Planändringen syftar vidare till att bekräfta planstridiga byggnadsdelar samt säkerställa att den kulturhistoriskt värdefulla miljön inte förvanskas genom skydds-, varsamhets- och utformningsbestämmelser.

Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

planhandlingar

Plankarta (PDF-dokument, 226 kB)
Plan- och genomförandebeskrivning (PDF-dokument, 4,4 MB)
Samrådsredogörelse (PDF-dokument, 258 kB)
PM Miljöteknisk markundersökning (PDF-dokument, 2,5 MB)
DP 457  (PDF-dokument, 147 kB)

Granskningstid

Under tiden 13 februari 2019 till och med 6 mars 2019 finns planförslaget utställt för granskning.

Utställningslokaler

Detaljplaneförslaget finns tillgängligt för granskning i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider.

Upplysningar

Lämnas av Linnéa Forss: telefon 072-547 49 41, e-post: linnea.forss@nacka.se

Synpunkter lämnas till

registrator.plan@nacka.se, skriv MSN 2017/92 i ämnesraden.

eller till:

Nacka kommun
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Planenheten MSN 2017/92
131 81 Nacka

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 6 mars 2019.
Den som inte framfört synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt.

Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hantering av dina personuppgifter här: www.nacka.se/personuppgifter-planering

Ersättning

I 14 kap plan- och bygglagen finns bestämmelser om vem som kan ha rätt att få ersättning för skador på grund av detaljplanen. Talan måste väckas vid mark- och miljödomstolen i Nacka tingsrätt inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.