Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...

Granskning Älta 117:9

Underrättelse om granskning - Ändring av del av DP 478 och del av DP 167, för fastigheterna Älta 117:9, Älta 117:10 och del av Älta 35:100, Åkarvägen i Älta, Nacka kommun

En ny detaljplan tas nu fram för fastigheterna Älta 117:9, Älta 117:10 och del av Älta 35:100. Ni ges nu möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

En planändring föreslås då det idag inte är möjligt att få bygglov för en utbyggnad (trots att det finns byggrätt kvar) på fastigheten Älta 117:9. Det beror på att gällande detaljplan inte medger källare, en felaktighet när den gällande detaljplanen gjordes. Planändringen innebär att befintlig källare inte utgör ett hinder för ny-och tillbyggnad ovanför mark. Dessutom föreslås en utökning av största tillåtna byggnadsarea (den yta som byggnaden upptar på marken). Idag får byggnadsarean högst vara 120 kvadratmeter i en våning och 90 kvadratmeter i två våningar. I planförslaget utökas byggnadsarean för fastigheten Älta 117:9 till 130 kvadratmeter i en våning. I planförslaget utökas även byggnadsarean för Älta 117:10 till 115 kvadratmeter i två våningar samt att befintlig huvudbyggnad får vara placerad närmare befintlig fastighetsgräns än 4,5 meter. Detta för att fastigheten inte ska bli planstridig. Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen.

Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Granskningstid

Under tiden 1 april 2020 till och med 30 april 2020 finns planförslaget utställt för granskning.

Planhandlingar

Plankarta (PDF-dokument, 470 kB)
Planbeskrivning (PDF-dokument, 819 kB)
Samrådsredogörelse (PDF-dokument, 167 kB)

Utställningslokaler

Detaljplaneförslaget finns tillgängligt för granskning i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider.

Upplysningar

Eventuella frågor om planförslaget kan ställas till planarkitekt Felicia Liabäck Löwstett telefon 08-718 79 36, e-post: felicia.liaback-lowstett@nacka.se

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget lämnas till:
registrator.plan@nacka.se , skriv MSN 2018/124 i ämnesraden.

eller till:

Nacka kommun
Planenheten MSN 2018/124
131 81 Nacka

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 30 april 2020. Den som inte framfört synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt.
Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hantering av dina personuppgifter här: www.nacka.se/personuppgifter-planering

Planenheten

Felicia Liabäck Löwstett
Planarkitekt

Sidan uppdaterades: