Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ältabergs verksamhetsområde

Ältabergs verksamhetsområde ska utökas och få fler verksamhetsytor med nya arbetsplatser.

Paulina Lindroos

Paulina Lindroos

Projektledare

Profilbild saknas

Carl Arvidsson

Planarkitekt

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

Samråd avslutat

  • Nu sammanställs de inkomna synpunkterna och planförslaget bearbetas inför att det ställs ut för granskning. I samband med granskningen kommer samrådsredogörelsen, där alla inkomna synpunkter bemöts, att skickas ut till berörda.
  • Handlingar finns fortfarande att läsa under STATUS och HANDLINGAR

Samråd

Under tiden 26 september 2023 till och med 7 november 2023 fanns planförslaget tillgängligt för samråd. Detaljplaneförslaget fanns tillgängligt i Nacka kommuns utställningshall samt på biblioteken i Älta centrum och Nacka Forum. Ett öppet hus hölls i Älta bibliotek. Det öppna huset var upplagt som ett drop-in där representanter från kommunen fanns närnarande för frågot om planförslaget.

Projektets syfte

Projektets övergripande syfte är att möjliggöra fler verksamhetsytor i befintligt verksamhetsområde och därmed arbetsplatser i Nacka kommun. Naturmark och platsens förutsättningar ska utredas för att skapa ett verksamhetsområde som samspelar med närliggande verksamheter och bostadsbebyggelse.

Projektet ska göra det möjligt att skapa nya byggrätter för verksamheter längs med de kommunala vägarna Örkroken och Grustagsvägen. Planarbetet handlar i första hand om att skapa verksamhetsytor i naturområdet på kommunens fastighet Älta 10:1, men även andra intilliggande verksamhetsfastigheter kan ingå i det framtida projektområdet.

Målet är att markanvisa mark för attraktiva verksamhetsytor och att studera förutsättningar för en ny allmän gatuförbindelse mellan Förrådsvägen och Grustagsvägen.

I projektet ingår också att säkerställa möjligheten att ta sig genom området på befintliga gator och gång- och cykelvägar.

Sidan uppdaterades: