Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Planerat systemunderhåll av vissa e-tjänster tisdag den 21 september – dessa e-tjänster är otillgängliga med start på morgonen, cirka kl.08.30. Underhållet förväntas vara klart kl.14.

Ältabergs verksamhetsområde

Ältabergs verksamhetsområde ska utökas och få fler verksamhetsytor med nya arbetsplatser.

Tim Kahlbom

Tim Kahlbom

Planarkitekt

Profilbild saknas

Helena Fältén

Kommunens Projektledare

Status och handlingar

 • Startskede

  Ett start-pm antas av politikerna. Därefter utreds olika sakfrågor (t.ex. trafik, buller, dagvatten). Start-pm utgår ifrån planprogrammet, som ger en samlad bild av kommunens mål för utvecklingen av hela Älta.

 • Samråd
 • Granskning
 • Antagande
 • Laga kraft
 • Utbyggnad

Projektets övergripande syfte är att möjliggöra fler verksamhetsytor i befintligt verksamhetsområde och därmed arbetsplatser i Nacka kommun. Naturmark och platsens förutsättningar ska utredas för att skapa ett verksamhetsområde som samspelar med närliggande verksamheter och bostadsbebyggelse.

Projektet ska göra det möjligt att skapa nya byggrätter för verksamheter längs med de kommunala vägarna Örnkroken och Grustagsvägen. Planarbetet handlar i första hand om att skapa verksamhetsytor i naturområdet på kommunens fastighet Älta 10:1, men även andra intilliggande verksamhetsfastigheter kan ingå i det framtida projektområdet.

Målet är att markanvisa mark för attraktiva verksamhetsytor och att studera förutsättningar för en ny allmän gatuförbindelse mellan Förrådsvägen och Grustagsvägen.

I projektet ingår också att säkerställa möjligheten att ta sig genom området på befintliga gator och gång- och cykelvägar.

Vad händer nu och i nästa steg?

 • Ett start-PM har antagits av kommunstyrelsen den 29 mars 2021.
 • Detaljplaneläggning pågår med målet att ha en färdig detaljplan i början av 2023.

Sidan uppdaterades: