Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Älta centrum utvecklas – Vad är på gång?

Det moderna centrumkvarteret i Älta börjar ta form. Entrén till centrumbyggnaden flyttas, gångstråk förändras och sist men inte minst flyttar infarten till Älta centrum.

Ny entré till centrumbyggnaden och förändrade gångstråk

För att kunna genomföra markarbeten kring centrumbyggnaden stänger nedre entrén till Älta centrum vecka 46. Samtidigt öppnar den nya entrén några meter från den ursprungliga. Under vecka 47 stängs passagen mellan Ältavägen och centrumdelen och vi hänvisar till de nya gångstråken som du ser i illustrationen nedan.

Illustration Älta stråk.jpg

Illustrationen ovan visar kommande gångstråk och avstängd passage.

Ältavägen - infarten till Älta centrum flyttar 15 meter

Vecka 46 inleds arbetet med att flytta korsningen och infarten till Älta centrum. Korsningen flyttar då cirka 15 meter norrut och är en del av utvecklingen i Älta centrum. Arbetet beräknas vara klart i december 2021.

Påverkan under byggtiden

Arbetet genomförs nattetid för att vägen ska vara framkomlig under byggtiden. Enstaka arbeten under dagtid kan förekomma. Alla trafikslag kan ta sig förbi arbetsområdet, men endast ett körfält är öppet. Detta innebär skytteltrafik, både för dig som åker bil eller cyklar. Flaggvakter finns på plats för att reglera trafiken. Hastigheten är sänkt till 30 km/h. Även du som går påverkas, följ anvisningar på plats.

Ta hänsyn till de som arbetar på platsen, såväl som trafikanter. Ta det försiktigt förbi arbetsområdet!

Kommande arbeten i Älta centrum

  • Vecka 47 börjar bygg- och rivningsarbeten inför bygget av bibliotekets nya lokal.

  • Torsdag den 25 november kommer brandfunktionerna i centrumet att testas. Detta innebär bland annat att utrymningslarmet kommer ljuda samt att blixtljus kommer blinka. Wallenstams entreprenör Bygg R1 kommer kontakta de hyresgäster som berörs och skyltar kommer sättas upp i centrum när testet pågår.

  • I slutet av november startar tungrivningen av parkeringshuset vid Ältavägen. Med tungrivning menas att betongkonstruktionen rivs.

För frågor och synpunkter:

Älta centrumbyggnad samt kommande arbeten:
Wallenstam Telefon: 020-400 100
Epost: kundservice@wallenstam.se

Flytt av korsning:
Nacka kommun Telefon: 08-718 80 00
Epost: info@nacka.se

Visionsbild bibliotek.JPGIllustration över hur kvarter 2 mot torget kan komma att se ut. Vy från sydost. Bild: Semrén & Månsson/Zynka Visual

Älta centrum utvecklas

Älta centrum utvecklas för att bli en attraktiv och levande mötesplats med nytt torg, nya bostäder, större kulturlokaler och utökad handel och service. Småstadskänslan som uppskattas av Ältaborna ska bevaras och förstärkas genom mer liv och rörelse mellan husen och bättre kopplingar till naturen, Ältasjön och befintliga bostadsområden. Älta centrum ska upplevas som en naturlig del av Älta där man rör sig enkelt till, från och inom området.

Utvecklingen genomförs av Nacka kommun och Wallenstam som är den största fastighetsägaren i centrum.

Sidan uppdaterades: