Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Enspännarvägen-Jarlaberg

Enspännarvägen i Jarlaberg är en del av Nacka stad. Här planeras cirka 350 nya bostadsrättslägenheter. I närheten av det nya kvarteret planeras en uppgång från den nya tunnelbanestationen Nacka C. Mot Jarlabergsvägen som blir en ny huvudgata genom området anordnas lokaler i husens bottenvåningar.

Björn Bandmann

Björn Bandmann

Kommunens projektledare

Profilbild saknas

Love Edenborg

Planarkitekt

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Under tiden 26 mars 2018 till och med 24 april 2018 är planförslaget utställt för granskning
  • Planhandlingarna finns under STATUS OCH HANDLINGAR

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade den 21 mars 2018 att ställa ut detaljplanen för granskning. Protokollsutdrag § 55 MSN (PDF-dokument, 114 kB)

Planförslaget har efter samrådssynpunkter reviderats; bland annat har gestaltningen av kvarteren tydliggjorts genom en uppdelning där husen ska upplevas som enskilda byggnader med egna karaktärer. De två kvarteren delas upp i nio delar som gestaltas med olika karaktär och identitet. Vidare har möjligheten till stängsel runt vattentornet säkerställts och därmed har transformatorstationen en ny placering på torget. Vid torget finns även kvartersmark för parkering, bilpool och angöring. Den allmänna parken har utökats för att säkerställa tillgängligheten för allmänheten. Planområdet har sedan samrådet reviderats till att det område som berörs av tunnelbanan inte längre planläggs i detaljplan för Enspännarvägen utan i detaljplan för tunnelbanan till Nacka. Detta område utgör en mindre del av "Vattentornsgränd". Slutligen har genomförandetiden ändrats. I planbeskrivningen finns en utförlig redovisning av planförslaget.

Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Utställningslokaler

Detaljplaneförslaget finns tillgängligt i stadshusets utställningshall, Granitvägen 15. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider.
Information om planförslaget finns även tillgängligt på biblioteket i Nacka Forum under bibliotekets öppettider.

Synpunkter på planförslaget skickas till

registrator.plan@nacka.se, skriv KFKS 2015/18-214 i ämnesraden.

eller till:
Nacka kommun
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Planenheten KFKS 2015/18-214
131 81 Nacka

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in senast den 24 april 2018.

OBS: Insända synpunkter blir offentliga handlingar. Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt.

Den som inte framfört synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Upplysningar

Eventuella frågor kan ställas till planarkitekt Love Edenborg, telefon 08-718 79 16, e-post love.edenborg@nacka.se

Startskede

Projektet startade när kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott, kssu, antog start-pm för projektet den 11 augusti 2015.

Detaljplan

Enspännarvägen-Jarlaberg ligger inom programområdet för centrala Nacka, som är tänkt att bli en levande och attraktiv stadskärna i Nacka stad.

En utmaning i projektet är förutsättningarna för en hållbar dagvattenhantering: området är mycket kuperat och kapaciteten i de befintliga ledningssystemen börjar nå sin gräns.

Att skapa bostäder med god ljudmiljö är en annan utmaning i detta bullerutsatta läge. I den planerade, täta stadsstrukturen är också grönområden av god kvalitet i närområdet prioriterade i det här projektet. JM är fastighetsägare och byggherre.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.