Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Illustration av de nya husen i detaljplanen Enspännarvägen

Enspännarvägen

I projektet Enspännarvägen i Jarlaberg planeras cirka 350 nya bostadsrättslägenheter. I närheten av det nya kvarteret planeras en uppgång från den nya tunnelbanestationen Nacka. Mot Jarlabergsvägen som blir en ny huvudgata genom området blir det lokaler i husens bottenvåningar.

Profilbild saknas

Johan Rapping

Projektledare

Ola Larsson

Ola Larsson

Byggprojektledare

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Under våren 2024 tas ett första symboliskt spadtag för de nya lägenheterna på Enspännarvägen. Läs mer om lägenheterna på byggaktören JM:s webbsida.
  • Under sommaren 2024 kommer arbeten påbörjas på Enspännarvägen, Lokomobilvägen och Jarlabergsvägen då delar av vägarna ska upprustas med ny gångbana och belysning. Vägarna kommer etappvis schaktas och trafiken ledas förbi trafikavstängningar. Delvis kommer envägstrafik ske med trafikljus. Arbetena beräknas pågå till 2025/2026. Vi kommer informera mer om detta när tiden för markarbetena närmar sig.

  • Detaljplanen för Enspännarvägen vann laga kraft den 17 januari 2023.

  • Lagakrafthandlingar finns under STATUS OCH HANDLINGAR.

Startskede

Projektet startade när kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott, kssu, antog start-pm för projektet den 11 augusti 2015.

Detaljplan

Enspännarvägen-Jarlaberg ligger inom programområdet för centrala Nacka, som är tänkt att bli en levande och attraktiv stadskärna i Nacka stad.

En utmaning i projektet är förutsättningarna för en hållbar dagvattenhantering: området är mycket kuperat och kapaciteten i de befintliga ledningssystemen börjar nå sin gräns.

Att skapa bostäder med god ljudmiljö är en annan utmaning i detta bullerutsatta läge. I den planerade, täta stadsstrukturen är också grönområden av god kvalitet i närområdet prioriterade i det här projektet. JM är fastighetsägare och byggherre.

Området där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och panorera i kartan.

Sidan uppdaterades: