Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nya Nacka Forum

Nacka Forum är en del av Centrala Nacka som ska utvecklas till en naturban stadsdel. Projektets mål är att tillskapa väl gestaltade byggnader med bostäder och lokaler utmed del av Vikdalsvägen och på så sätt bättre integrera Nacka Forum i den framväxande stadsmiljön.

Sara Andersson

Sara Andersson

Projektledare

Erik Melin

Erik Melin

Planarkitekt

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade den 10 april 2024 att återremittera ärendet. Här kan du läsa protokollsutdraget. (PDF-dokument, 124 kB)
  • Nu arbetas detaljplaneförslaget om och samråd planeras att hållas under kvartal 4 2024.
  • Start-PM och inriktningsbeslut som kommunfullmäktige fattade beslut om den 20 juni 2022 finns att läsa under startskede under STATUS OCH HANDLINGAR.

Om projektet

Nacka forum är en del av Centrala Nacka som utvecklas till en naturban stadsdel där det urbana och naturen möts på nya sätt, en stadsmiljö med kontraster och variation där naturen och den befintliga topografin får ta större plats och påverka både den fysiska och sociala miljön.

Här planeras en väl gestaltad, varierad, levande och attraktiv stadsmiljö där Nacka Forum blir en del av den täta och blandade staden och som bidrar till att Centrala Nacka blir mer naturbant där bland annat gröna kvaliteter säkras. Projektet ska även tillskapa möjligheter för att skapa attraktiva kopplingar och stråk till tunnelbanan och den nya bussterminalen och fortsatt goda förutsättningar för handeln som vänder sig utåt och bidrar till stadslivet och skapar attraktiva och levande bottenvåningar.

Det röda området där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och panorera i kartan.

Sidan uppdaterades: