Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nya Nacka Forum

Nacka Forum är en del av Centrala Nacka som ska utvecklas till en naturban stadsdel. Projektets mål är att tillskapa väl gestaltade byggnader med bostäder och lokaler utmed del av Vikdalsvägen och på så sätt bättre integrera Nacka Forum i den framväxande stadsmiljön.

Sara Andersson

Sara Andersson

Projektledare

Tove Mark

Tove Mark

Planarkitekt

Status och handlingar

Nacka forum är en del av Centrala Nacka som utvecklas till en naturban stadsdel där det urbana och naturen möts på nya sätt, en stadsmiljö med kontraster och variation där naturen och den befintliga topografin får ta större plats och påverka både den fysiska och sociala miljön.

Här planeras en väl gestaltad, varierad, levande och attraktiv stadsmiljö där Nacka Forum blir en del av den täta och blandade staden och som bidrar till att Centrala Nacka blir mer naturbant där bland annat gröna kvaliteter säkras. Projektet ska även tillskapa möjligheter för att skapa attraktiva kopplingar och stråk till tunnelbanan och den nya bussterminalen och fortsatt goda förutsättningar för handeln som vänder sig utåt och bidrar till stadslivet och skapar attraktiva och levande bottenvåningar.

Nacka Forum ligger mellan Värmdöleden och Värmdövägen direkt öster om Vikdalsvägen.

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Kommunfullmäktige fattade 20 juni 2022 beslut om inriktningsbeslut för Nya Nacka Forum.
  • Samråd för Nya Nacka Forum planeras att hållas under våren 2024.
  • Detaljplanen för Nya Nacka Forum planeras vara klar i mitten av 2025.

Det röda området där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och panorera i kartan.

Sidan uppdaterades: