Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Rotorfabriken

På platsen för den gamla rotorfabriken planeras för cirka 450 nya bostäder, samt arbetsplatser och butikslokaler.

Profilbild saknas

Josefina Blomberg

Kommunens projektledare

Jerk Allvar

Jerk Allvar

Planarkitekt

Johann Schmid

Johann Schmid

Delprojektledare genomförande

070-760 80 87

Status och handlingar

 • Startskede

  Ett start-pm antas av politikerna. Därefter utreds olika sakfrågor, till exempel trafik, buller och dagvatten. Ett planprogram föregår detaljplaneringen och ger en samlad bild av kommunens mål för utvecklingen av ett större område. Programmet är vägledande för kommande planeringen, men inte juridiskt bindande.

 • Samråd

  Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När samrådsperioden är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar planförslaget.

 • Granskning

  Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

 • Antagande

  Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunfullmäktige. Exploateringsavtal tecknas, som reglerar hur kostnaderna för utbyggnaden fördelas.

 • Laga kraft

  Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

 • Förberedelser för utbyggnad

  Markfrågor och projektering tillsammans med exploatören ingår i förberedelserna.

 • Utbyggnad

  Byggherren (exploatören) söker bygglov och kan sedan börja bygga enligt den nya detaljplanen. Kommunens ansvarar för att vägar, va-nät, parker med mera byggs ut.

Vad händer nu och i nästa steg?

 • I januari och februari 2018 gjordes geotekniska undersökningar och inmätningar på och omkring Järla sjöväg. Det är en del av förprojekteringen för kommande bebyggelse längs Värmdövägen och nya ledningar i närområdet.

startskede

Start-pm för projekt Rotorfabriken antogs i december 2016. Nu börjar detaljplaneringen av området.

Detaljplanering

Det övergripande syftet är att möjliggöra cirka 450 nya bostäder samt arbetsplatser och lokaler för handel i ett attraktivt och kollektivtrafiknära läge. Projektet ska också bidra till att Värmdövägen utvecklas till en levande stadsgata - Nacka stads huvudgata.

Genom att tillföra ett förbättrat serviceutbud skapar projektet mervärden även för de omgivande stadsdelarna. Byggrätt för en livsmedelsbutik är ett av projektets mål. I projektet kommer man också att undersöka möjligheten att bygga en planskild passage för gång- och cykeltrafik, förbi Saltsjöbanan i Järla Sjövägs förlängning.

Antalet bostäder bygger på tidiga uppskattningar och kan förändras under planprocessens gång.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.