Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Rotorfabriken

På platsen för den gamla rotorfabriken planeras för cirka 450 nya bostäder, samt arbetsplatser och butikslokaler.

Profilbild saknas

Josefina Blomberg

Projektledare

Johann Schmid

Johann Schmid

Delprojektledare genomförande

070-760 80 87

Emma Castberg

Emma Castberg

Plansamordnare

Status och handlingar

 • Startskede

  Ett start-pm antas av politikerna. Därefter utreds olika sakfrågor, till exempel trafik, buller och dagvatten. Ett planprogram föregår detaljplaneringen och ger en samlad bild av kommunens mål för utvecklingen av ett större område. Programmet är vägledande för kommande planeringen, men inte juridiskt bindande.

 • Samråd

  Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När samrådsperioden är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar planförslaget.

 • Granskning

  Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

 • Antagande

  Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunfullmäktige. Exploateringsavtal tecknas, som reglerar hur kostnaderna för utbyggnaden fördelas.

 • Laga kraft

  Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

 • Förberedelser för utbyggnad

  Markfrågor och projektering tillsammans med exploatören ingår i förberedelserna.

 • Utbyggnad

  Byggherren (exploatören) söker bygglov och kan sedan börja bygga enligt den nya detaljplanen. Kommunens ansvarar för att vägar, va-nät, parker med mera byggs ut.

Vilande projekt

Projektet är vilande. Kommunen har dragit ner på byggtakten något som en anpassning till tunnelbanans förändrade tidplan, inbromsningen på bostadsmarknaden och regionens befolkningsprognos. Allt som hittills är planerat ska genomföras, men i ett annat tempo och ibland i en annan ordning.

När projektet startar igen kommer ett samråd att planeras.

Nya stadskvarter vid Värmdövägen

Nya stadskvarter planeras i Saltsjö Järla, i det område där Rotorfabriken idag ligger. De omfattar fyra bostadskvarter med ungefär 450 bostäder och ett kvarter för kontor. Den är en av flera platser som utvecklas längs Värmdövägen när den byggs om till stadsgata.

Industrihistoriskt område

Rotorfabrikens första byggnad i Saltsjö-Järla stod klar på 1940-talet. Därefter har den byggts ut i flera etapper. Bland annat utvecklade och testade Svenska Rotor Maskiner olika slag prototyper här, exempelvis rotationsmotorn som alternativ till vanliga kolvmotorer. Även De Laval Ångturbiner hade tillverkning i området. Produktionen pågick till 1960-talet och sedan dess drivs andra verksamheter i byggnaderna.

startskede

Start-pm för projekt Rotorfabriken antogs i december 2016. Nu börjar detaljplaneringen av området.

Detaljplanering

Det övergripande syftet är att möjliggöra cirka 450 nya bostäder samt arbetsplatser och lokaler för handel i ett attraktivt och kollektivtrafiknära läge. Projektet ska också bidra till att Värmdövägen utvecklas till en levande stadsgata - Nacka stads huvudgata.

Genom att tillföra ett förbättrat serviceutbud skapar projektet mervärden även för de omgivande stadsdelarna. Byggrätt för en livsmedelsbutik är ett av projektets mål. I projektet kommer man också att undersöka möjligheten att bygga en planskild passage för gång- och cykeltrafik, förbi Saltsjöbanan i Järla Sjövägs förlängning.

Antalet bostäder bygger på tidiga uppskattningar och kan förändras under planprocessens gång.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: