Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Skönviksvägens verksamhetsområde

I Skönviksvägens verksamhetsområde planeras det för en fördelningsstation för el och för en ny brandstation, viktiga funktioner som kommer att behövas i Nacka stad. Trafikplats Skvaltan ska byggas om till en fullständig trafikplats och en ny väganslutning ska byggas mellan trafikplatsen och Skönviksvägen.

Profilbild saknas

Maria Jansson

Projektledare

Profilbild saknas

Jakob Pontén

Planarkitekt

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Från och med den 4 maj 2018 till och med den 1 juni 2018 är planförslaget ute på samråd.
  • Planhandlingar finns under STATUS OCH HANDLINGAR

Ett förslag till detaljplan har upprättats för Skönviksvägens verksamhetsområde. Detaljplanen syftar till att pröva förutsättningarna för en fördelningsstation för el (norra delområdet) samt en ny etablering av Nacka brandstation (södra delområdet). Dessa funktioner är av stort allmänintresse och viktiga förutsättningar för övriga projekt inom Nacka stad. Detaljplanen avser även att bekräfta och ge planstöd för en vägförbindelse mellan Skönviksvägen och Trafikplats Skvaltan samt till en av tunnelbanans tunnelmynningar.

Avsikten är att förbindelsevägen och föreslagen bebyggelse ska utgöra en ny entré till Nacka stad. Det är därför av stor vikt att bebyggelsen både bidrar till ett stadsmässigt gaturum/gestaltning, samt att den samspelar med områdets natur och nivåskillnader.

Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Planchefen har beslutat att sända planförslaget på samråd. (PDF-dokument, 202 kB)

Välkomna till samrådsmöte

Förslaget kommer att presenteras vid ett öppet hus i Nacka stadshus, Granitvägen 15, tisdagen den 15 maj kl. 17.30-19.30. Då kommer representanter för kommunen och byggherren finnas på plats för att berätta om projektet och svara på frågor.

Synpunkter på förslaget

Synpunkter på planförslaget framförs skriftligt senast den 1 juni 2018 till:

registrator.plan@nacka.se , skriv KFKS 2016/98-214 i ämnesraden.

eller till:

Nacka kommun
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Planenheten KFKS 2016/98-214
131 81 Nacka

OBS: Insända synpunkter blir offentliga handlingar. Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt.

Planarbetets bedrivande

Kommunens bedömning är att utökat förfarandet enligt 5 kap 7 § plan- och bygglagen (2010:900) ska tillämpas eftersom planförslaget:
- är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse.

Frågor

Eventuella frågor om planförslaget kan ställas till planarkitekt Jakob Pontén, telefon: 010-452 30 14 eller e-post: jakob.ponten@nacka.se

Du kan zooma och navigera i kartan.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.