Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Skönviksvägens verksamhetsområde

I Skönviksvägens verksamhetsområde planeras det för en fördelningsstation för el och för en ny brandstation, viktiga funktioner som kommer att behövas i Nacka stad. Trafikplats Skvaltan ska byggas om till en fullständig trafikplats och en ny väganslutning ska byggas mellan trafikplatsen och Skönviksvägen.

Profilbild saknas

Maria Jansson

Projektledare

Profilbild saknas

Jakob Pontén

Planarkitekt

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Vi sammanställer de synpunkter som kom in från allmänhet och remissinstanser under samrådstiden som var mellan den 4 maj 2018 och 1 juni 2018.

    Efter sammanställningen bearbetar vi detaljplaneförslaget vidare fram till dess att det är dags för "granskning" av det bearbetade förslaget.

  • Planhandlingar finns under STATUS OCH HANDLINGAR

Ett förslag till detaljplan har upprättats för Skönviksvägens verksamhetsområde. Detaljplanen syftar till att pröva förutsättningarna för en fördelningsstation för el (norra delområdet) samt en ny etablering av Nacka brandstation (södra delområdet). Dessa funktioner är av stort allmänintresse och viktiga förutsättningar för övriga projekt inom Nacka stad. Detaljplanen avser även att bekräfta och ge planstöd för en vägförbindelse mellan Skönviksvägen och Trafikplats Skvaltan samt till en av tunnelbanans tunnelmynningar.

Avsikten är att förbindelsevägen och föreslagen bebyggelse ska utgöra en ny entré till Nacka stad. Det är därför av stor vikt att bebyggelsen både bidrar till ett stadsmässigt gaturum/gestaltning, samt att den samspelar med områdets natur och nivåskillnader.

Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Planarbetets bedrivande

Kommunens bedömning är att utökat förfarandet enligt 5 kap 7 § plan- och bygglagen (2010:900) ska tillämpas eftersom planförslaget:
- är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.