Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ektorp centrum

Ektorp centrum ska utvecklas med tätare bebyggelse och fler bostäder, handel och kontor. Målet är att skapa ett levande kommundelscentrum med ett utvecklat serviceutbud.

Jonas Nylander

Jonas Nylander

Kommunens Projektledare

Jonas Eriksson

Jonas Eriksson

Planarkitekt

Status och handlingar

 • Startskede

  Ett start-pm antas av politikerna. Därefter utreds olika sakfrågor (t.ex. trafik, buller, dagvatten). Ett planprogram föregår detaljplaneringen och ger en samlad bild av kommunens mål för utvecklingen av ett större område. Programmet är inte juridiskt bindande.

 • Program
 • Samråd

  Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När samrådsperioden är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar planförslaget.

 • Granskning

  Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

 • Antagande

  Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunfullmäktige. Exploateringsavtal tecknas, som reglerar hur kostnaderna för utbyggnaden fördelas

 • Laga kraft

  Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

 • Förberedelser för utbyggnad

  Markfrågor och projektering tillsammans med exploatören ingår i förberedelserna.

 • Utbyggnad

  Byggherren (exploatören) söker bygglov och kan sedan börja bygga enligt den nya detaljplanen.

Vad händer nu och i nästa steg?

 • Utveckling av Ektorp centrum har pågått i många år. Efter godkännande av start-pm – se under STATUS OCH HANDLINGAR – har stadsbyggnadsprojektet Ektorp centrum omstartats under hösten 2019.

Ett levande kommundelcentrum

Stadsbyggnadsprojektets övergripande syfte är att utveckla Ektorp centrum som ett lokalt centrum med en tätare bebyggelse och med ett ökat inslag av bostäder, handel och kontor i enlighet med kommunens stadsbyggnadsstrategi. En blandning av bostäder, handel och arbetsplatser ska eftersträvas för att skapa ett levande kommundelscentrum. Det ger bättre förutsättningar för att bibehålla och utveckla befintligt serviceutbud.

Det är i detta skede inte möjligt att avgöra i vilken omfattning framför allt kontor och bostäder kan föreslås inom planområdet. Detta kommer utredas inledningsvis i planarbetet.

Startskede

Ektorp centrum har planerats i många år. År 2010, när en detaljplan fanns framtagen, valde centrumägarna att inte teckna exploateringsavtal med kommunen. Den då framtagna detaljplanen antogs därför aldrig av politikerna. De senare åren har centrumägaren och kommunen gjort omtag och fört en dialog om centrums utveckling.

Under hösten 2015 träffade centrumägaren och kommunens tjänstemän besökare och arbetande i centrum för att få inspel om vad som är viktigt i dagens och framtidens centrum. Tack alla som deltog!

detaljplanering

Detaljplaneringen inleds först efter att ett start-pm är godkänt politiskt, det vill säga tidigast under 2019. För information om de äldre handlingarna, se punkterna ovan.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och panorera i kartan.

Sidan uppdaterades: