Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Illustration över Ektorp centrum

Ektorp centrum

Ektorp centrum ska utvecklas med tätare bebyggelse och fler bostäder, handel och kontor. Målet är att skapa ett levande kommundelscentrum med ett utvecklat serviceutbud.

Sara Hagelin

Sara Hagelin

Projektledare

Jonas Eriksson

Jonas Eriksson

Planarkitekt

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

Samråd avslutat

  • Samrådstiden är avslutad. Tack för alla inkomna synpunkter!
  • Du hittar samrådshandlingarna här till höger under STATUS och HANDLINGAR

Ett förslag till detaljplan har upprättats för Ektorp centrum. Detaljplanen syftar att utveckla Ektorp centrum med en tätare bebyggelse för centrumfunktioner, bostäder och en förskola. En ny struktur föreslås för centrumet och möjliggör för cirka 170 nya bostäder, ett nytt torg, nya butikslägen och ett parkeringsgarage för besökare.

Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen.Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Samrådstid

Under tiden 27 april 2022 till och med 23 juni 2022 fanns planförslaget tillgängligt för samråd i Nacka kommuns utställningshall och även på Nacka Forum, under bibliotekets öppettider.

Ett digitalt samrådsmöte hölls den 24 maj 2022 och ett öppet hus hölls i Ektorp centrum den 1 juni 2022.

Klicka här Se inspelningen från samrådsmötet

Startskede

Ektorp centrum har planerats i många år. År 2010, när en detaljplan fanns framtagen, valde centrumägarna att inte teckna exploateringsavtal med kommunen. Den då framtagna detaljplanen antogs därför aldrig av politikerna. De senare åren har centrumägaren och kommunen gjort omtag och fört en dialog om centrums utveckling.

Under hösten 2015 träffade centrumägaren och kommunens tjänstemän besökare och arbetande i centrum för att få inspel om vad som är viktigt i dagens och framtidens centrum. Tack alla som deltog!

detaljplanering

Detaljplaneringen inleds först efter att ett start-pm är godkänt politiskt, det vill säga tidigast under 2019. För information om de äldre handlingarna, se punkterna ovan.

Det grå området är projektområdet.
Du kan zooma och panorera i kartan.

Sidan uppdaterades: