Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu kan det vara svårt att nå oss per epost, kontakta gärna kommunen via 087188000 eller vår chatt

Illustration över Ektorp centrum

Ektorp centrum

Ektorp centrum ska utvecklas med tätare bebyggelse och fler bostäder, handel och kontor. Målet är att skapa ett levande kommundelscentrum med ett utvecklat serviceutbud.

Profilbild saknas

Charlotte Blomnell

Kommunens projektledare

Jonas Eriksson

Jonas Eriksson

Planarkitekt

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

Digitalt samrådsmöte 24 maj 17.00 - 19.00

Den 24 maj hölls ett digitalt samrådsmöte om förslaget.

Klicka här Se inspelningen från samrådsmötet

Samråd

  • Under tiden 27 april 2022 till och med 23 juni 2022 finns planförslaget tillgängligt för samråd.
  • Ett öppet hus kommer att hållas i Ektorp Centrum, i en lokal bredvid Matboden, Ektorpsvägen 4, den 1 juni 2022 mellan kl. 16-19.
  • Synpunkter på planförslaget lämnas till: registrator.plan@nacka.se.
  • Du hittar samrådshandlingarna här till höger under STATUS och HANDLINGAR

Ett förslag till detaljplan har upprättats för Ektorp centrum. Detaljplanen syftar att utveckla Ektorp centrum med en tätare bebyggelse för centrumfunktioner, bostäder och en förskola. En ny struktur föreslås för centrumet och möjliggör för cirka 170 nya bostäder, ett nytt torg, nya butikslägen och ett parkeringsgarage för besökare.

Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen.Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Samrådstid

Under tiden 27 april 2022 till och med 23 juni 2022 finns planförslaget tillgängligt för samråd.

Utställningslokaler

Detaljplaneförslaget finns tillgängligt i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider. Planhandlingarna finns även tillgängligt på Nacka Forum, under bibliotekets öppettider.

Välkomna till öppet hus och digitalt samrådsmöte

Ett öppet hus kommer att hållas i Ektorp Centrum, Ektorpsvägen 4, den 1 juni 2022 mellan kl. 16-19. Det öppna huset kommer vara i en lokal bredvid Matboden i centrum.

Kommunen kommer att vara representerad av tjänstepersoner med olika sakkompetenser. Representant från fastighetsägaren kommer finnas på plats. Det öppna huset är tänkt som ett tillfälle att ställa frågor på ett informellt sätt och vid behov få hjälp att hitta relevant information i handlingarna. Öppet hus innebär att det är drop-in under den angivna tiden. Det finns inte något förutbestämt tidsschema och det planeras inte någon allmän presentation av detaljplaneförslaget. Representant från fastighetsägaren Balder kommer också finnas tillgänglig för frågor kopplade till deras ansvarsområden.

Ett digitalt samrådsmöte kommer att hållas den 24 maj 2022 mellan kl. 17:00-19:00. Mötet kommer inledas med en presentation av förslaget och det kommer finnas möjlighet att ställa frågor i en chatt. En länk till mötet kommer publiceras på denna sida under dagen den 24 maj.

Upplysningar

Eventuella frågor om detaljplaneförslaget kan ställas till planarkitekt Jonas Eriksson telefon 08-718 96 84, e-post: jonas.eriksson@nacka.se

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget lämnas till: registrator.plan@nacka.se, skriv KFKS 2019/802 i ämnesraden.

eller till:

Nacka kommun
Planenheten KFKS 2019/802
131 81 Nacka

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 23 juni 2022.

Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt. Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hantering av dina personuppgifter här: www.nacka.se/personuppgifter-planering

Planarbetets bedrivande

Kommunens bedömning är att utökat förfarandet enligt 5 kap 7 § plan- och bygglagen (2010:900) ska tillämpas eftersom planförslaget:

  • är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse

Startskede

Ektorp centrum har planerats i många år. År 2010, när en detaljplan fanns framtagen, valde centrumägarna att inte teckna exploateringsavtal med kommunen. Den då framtagna detaljplanen antogs därför aldrig av politikerna. De senare åren har centrumägaren och kommunen gjort omtag och fört en dialog om centrums utveckling.

Under hösten 2015 träffade centrumägaren och kommunens tjänstemän besökare och arbetande i centrum för att få inspel om vad som är viktigt i dagens och framtidens centrum. Tack alla som deltog!

detaljplanering

Detaljplaneringen inleds först efter att ett start-pm är godkänt politiskt, det vill säga tidigast under 2019. För information om de äldre handlingarna, se punkterna ovan.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och panorera i kartan.

Sidan uppdaterades: