Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Område A (Eols udde)

Område A ligger i norra Boo. Projektet ska förbättra miljön genom att bygga ut kommunalt vatten, skapa förutsättningar att bygga permanentboende och värna områdets intressanta kulturmiljöer.

Profilbild saknas

Johan Björkman

Kommunens projektledare

Profilbild saknas

Roger Björk

Planarkitekt

Status och handlingar

 • Startskede

  Ett start-pm antas av politikerna. Därefter utreds olika sakfrågor till exempel trafik, buller och dagvatten.

 • Samråd

  Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När samrådsperioden är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar planförslaget.

 • Granskning

  Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

 • Antagande

  Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunfullmäktige.

 • Laga kraft

  Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

 • Förberedelser för utbyggnad

  Markfrågor och projektering ingår i förberedelserna.

 • Utbyggnad

  Kommunen ansvarar för va-utbyggnaden. Enskilda fastighetsägare kan söka bygglov och börja bygga enligt den nya detaljplanen.

Vad händer nu och i nästa steg?

SAMRÅD avslutat

Samrådstiden är avslutad. Tack för alla inkomna synpunkter! Nu sammanställer Nacka kommun de inkomna synpunkterna.

Under samrådstiden, som pågick från den 17 maj till och med den 28 juni 2017, fanns förslaget tillgängligt i Nacka Stadshus och på biblioteken i Orminge centrum och Nacka Forum. Den 8 juni hölls ett Öppet hus där representanter från kommunen var närvarande och kunde svara på frågor kring planförslaget.

Handlingarna finns kvar här till höger under STATUS OCH HANDLINGAR.

Startskede

Projektet startade när kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott, kssu, fattade beslut om ett start-pm för projektet den 8 december 2015.

Detaljplan

Ett förslag till detaljplan har upprättats för Område A (Eols udde) i Kummelnäs, norra Boo. Detaljplanen syftar till att förbättra miljön genom att bygga ut kommunalt vatten och spillvatten, förbättra vägarna i området samt att möjliggöra för utbyggnad av permanent bostadsbebyggelse. Vidare syftar detaljplanen till att värna områdets kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och landskapsbild. Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen. Kommunens bedömning är att planförslaget inte innebär en betydande miljöpåverkan. Under samrådstiden mellan den 17 maj till och med den 28 juni 2017 är det möjligt att lämna synpunkter på detaljplaneförslaget.

Detaljplanen redovisar hur marken får användas och byggas.

Kommunstyrelsen beslutade den 18 augusti 2008 att förnyelseområdena i Boo ska delas in i två planeringskategorier.

 • En långsiktig planering där kommunen ansvarar för allmän plats, som vägar, parker, grönområden och lekplatser i området.
 • En mer kortsiktig planering, där allmän plats sköts under enskilt huvudmannaskap (privat).

Projektet för Område A (Eols udde) ingår i den mer kortsiktiga planeringskategorin. Kummelnäs vägförening föreslås ansvara för områdets allmänna platser, såsom vägar och naturområden, och dagvattenhantering för dessa. Kommunen ansvarar för att bygga ut för vatten och spillvatten. Projektet medger inga avstyckningar av fastigheter, däremot ska möjligheten till större byggrätter prövas i planarbetet.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.