Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Förtöjda båtar, bryggor och hus längs Eols udde.

Område A (Eols udde)

Området ligger i norra Boo. Projektet ska förbättra miljön genom att bygga ut kommunalt vatten, skapa förutsättningar att bygga permanentboende och värna områdets intressanta kulturmiljöer.

Nacka vatten och avfall

Nacka vatten och avfall

08-718 90 00

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 18 september 2020.

Mark- och miljööverdomstolen beslutade den 18 september 2020 att inte bevilja prövningstillstånd. Det innebär att mark- och miljödomstolens beslut står fast och att detaljplanen därmed har vunnit laga kraft med den ändring av bestämmelsen e2 som redovisas nedan.

  • Kommunens beslut i maj 2019 att anta detaljplanen överklagades till mark- och miljödomstolen, som den 26 maj 2020 beslutade att det överklagade beslutet ändras på så sätt att planbestämmelsen e2 ska ha följande lydelse: "Största byggnadsarea för huvudbyggnad i kvadratmeter. Friliggande bostadshus. Högst en huvudbyggnad får uppföras per fastighet." Mark- och miljödomstolen avslog överklagandena i övrigt. Mark- och miljödomstolens beslut överklagades till Mark- och miljöverdomstolen.

  • Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 27 maj 2019. (PDF-dokument, 123 kB)

Projektets syfte

Detaljplanens syfte är att förbättra miljön genom att bygga ut kommunalt vatten och spillvatten, förbättra vägarna i området samt möjliggöra för utbyggnad av permanent bostadsbebyggelse på befintliga bostadsfastigheter. Områdets karaktär och rådande bebyggelsemönster ska bevaras och befintlig fastighetsindelning ska behållas. Vidare syftar detaljplanen till att värna områdets kulturhistoriskt värdefulla byggnader, kultur- och naturmiljöer och landskapsbild.

Strandskyddet föreslås upphävas i detaljplanen inom delar av området.

Startskede

Projektet startade när kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott, kssu, fattade beslut om ett start-pm för projektet den 8 december 2015.

Detaljplan

Detaljplanen redovisar hur marken får användas och byggas.

Detaljplanen syftar till att förbättra miljön genom att bygga ut kommunalt vatten och spillvatten, förbättra vägarna i området samt att möjliggöra för utbyggnad av permanent bostadsbebyggelse. Vidare syftar detaljplanen till att värna områdets kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och landskapsbild. Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen.

Kortsiktig planering

Kommunstyrelsen beslutade den 18 augusti 2008 att förnyelseområdena i Boo ska delas in i två planeringskategorier.

  • En långsiktig planering där kommunen ansvarar för allmän plats, som vägar, parker, grönområden och lekplatser i området.
  • En mer kortsiktig planering, där allmän plats sköts under enskilt huvudmannaskap (privat).

Det här projektet ingår i den mer kortsiktiga planeringskategorin. Kummelnäs vägförening föreslås ansvara för områdets allmänna platser, såsom vägar och naturområden, och dagvattenhantering för dessa. Kommunen ansvarar för att bygga ut för vatten och spillvatten. Projektet medger inga avstyckningar av fastigheter, däremot prövas möjligheten till större byggrätter i planarbetet.

Samråd och granskning

Planförslaget var ute på samråd från den 17 maj till och den 28 juni 2017. Från den 25 april till och med 30 maj 2018 fanns planförslaget utställt för granskning. Dokument från skedena finns under STATUS OCH HANDLINGAR.

Efter granskningstiden har en separat fastighetskonsekvens­beskrivning tagits fram. Fastighetskonsekvensbeskrivningen innehåller ingen ny information utan är en sammanställning av den information som sedan tidigare redovisats i planbeskrivningen. Läs mer här (PDF-dokument, 598 kB)

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och panorera i kartan.

Sidan uppdaterades: