Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Fisksätra södra

På de storskaliga parkeringsytorna längs med Fidravägen i centrala Fisksätra planeras för cirka 250 nya bostäder som kan skapa en mer välkomnande entré till området och bidra till en förbättrad stadsmiljö.

Profilbild saknas

Paulina Lindroos

Projektledare

Magnus Bohman

Magnus Bohman

Planarkitekt

Bild ovan: Visionsbild som visar på möjlig utformning av den planerade bebyggelsen, vy från sydost mot Fidravägen. Illustration Brunnberg & Forshed.

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Under tiden 10 februari till och med 10 april 2023 är ett planförslag ute för samråd där du har möjlighet att lämna synpunkter.
  • Planhandlingar och underlag finns under STATUS OCH HANDLINGAR
  • Synpunkter på förslaget skickas till registrator.plan@nacka.se, skriv KFKS 2020-00998 i ämnesraden. Glöm inte att ange namn och adress.
  • Ett samrådsmöte hölls i Fisksätra Folkets Hus den 13 mars 2023. Tack alla som kom!
  • Inkomna synpunkter kommer att sammanställas och bemötas i en samrådsredogörelse som kommer publiceras på denna sida i nästa skede av planprocessen.

Ett förslag till detaljplan har upprättats för Fisksätra södra som omfattar markparkeringen längs med Fidravägen i centrala Fisksätra. Detaljplanens huvudsakliga syfte är att möjliggöra för ett effektivt marknyttjande och en komplettering med bostäder som kan bidra till en attraktiv, trygg och varierad boendemiljö. Tillkommande bebyggelse ska utformas och gestaltas i samspel med befintlig bebyggelse.

Planförslaget innebär att markparkeringen tas i anspråk för nya bostadskvarter med flerbostadshus i 4–6 våningar som inrymmer cirka 250 bostäder. Planförslaget möjliggör även för mindre komplementbyggnader på befintliga bostadsgårdar, och varsamhetsbestämmelser införs i syfte att värna om den befintliga bebyggelsens kulturhistoriska värden. Fidravägen föreslås omvandlas till en mer inbjudande gata som inrymmer gång- och cykelbana. Behovet av bilparkering föreslås lösas i nya och befintliga parkeringsgarage.

Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen och utgår från antaget detaljplaneprogram för Fisksätra från 2013. Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Samrådstid

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har genom delegationsbeslut från planchef beslutat att sända rubricerat planförslag på samråd. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade att samrådstiden görs extra lång, samt att ett offentligt samrådsmöte organiseras där synpunkter som kommer fram protokollförs och blir en del av inkomna samrådssynpunkter.

Under tiden 10 februari till och med 10 april 2023 finns planförslaget tillgängligt för samråd.

Ett samrådsmöte i form av ett öppet hus hölls i Fisksätra Folkets Hus den 13 mars 2023 kl. 17.00-19.00. Allmänna synpunkter och frågeställningar som lyftes under samrådsmötet kommer att sammanfattas och bemötas i en samrådsredogörelse under nästa skede av planprocessen.

Planhandlingar

Planförslaget med tillhörande underlag finns under STATUS OCH HANDLINGAR på denna sida.

Utställningslokaler

Planförslaget finns tillgängligt i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider.

Planhandlingarna finns även tillgängliga på biblioteken i Fisksätra centrum och Nacka Forum, under bibliotekens öppettider.

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget lämnas till:

registrator.plan@nacka.se, skriv KFKS 2020-00998 i ämnesraden.

eller till:
Nacka kommun
Planenheten KFKS 2020-00998
131 81 Nacka

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 10 april 2023.

Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt.

Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hantering av dina personuppgifter här: www.nacka.se/personuppgifter-planering

Upplysningar

Eventuella frågor om detaljplaneförslaget kan ställas till planarkitekt Magnus Bohman telefon 08-718 80 97, e-post: magnus.bohman@nacka.se

Det röda område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och panorera i kartan

Sidan uppdaterades: