Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Fisksätra södra

På de storskaliga parkeringsytorna längs med Fidravägen i centrala Fisksätra planeras för cirka 250 nya bostäder som kan skapa en mer välkomnande entré till området och bidra till en förbättrad stadsmiljö.

Paulina Lindroos

Paulina Lindroos

Projektledare

08-718 80 23

Magnus Bohman

Magnus Bohman

Planarkitekt

Bild ovan: Visionsbild som visar på möjlig utformning av den planerade bebyggelsen, vy från sydost mot Fidravägen. Illustration Brunnberg & Forshed.

Ett förslag till detaljplan har tagits fram vars huvudsakliga syfte är att möjliggöra för ett effektivare marknyttjande och en komplettering med bostäder i ett kollektivtrafiknära läge. Planförslaget innebär att markparkeringen tas i anspråk för fyra nya bostadskvarter med flerbostadshus i 4–6 våningar som inrymmer cirka 250 bostäder. Tillkommande bebyggelse utformas och gestaltas med hänsyn till och i samspel med den befintliga bostadsmiljön.

Fidravägen föreslås anpassas till den nya bebyggelsen genom att omvandlas till en mer inbjudande gata med gång- och cykelbana som gör det enklare och tryggare för både gående och cyklister att röra sig mellan målpunkter i området. Behovet av bilparkering föreslås lösas i nya och befintliga parkeringsgarage.

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Den 21 juni 2023 informerades miljö- och stadsbyggnadsnämnden om inkomna synpunkter under samrådet.
    Här kan du läsa tjänsteskrivelsen (PDF-dokument, 552 kB)
    Här kan du läsa sammanträdesprotokollet (PDF-dokument, 165 kB)

  • Under tiden 10 februari till och med 10 april 2023 var planförslaget ute för samråd, då fick remissinstanser och berörda tycka till och lämna synpunkter. Ett samrådsmöte hölls i Fisksätra Folkets Hus den 13 mars 2023.
  • Inkomna synpunkter kommer att bemötas i en samrådsredogörelse som publiceras på denna sida i nästa skede av planprocessen när planförslaget ställs ut för granskning.
  • Planhandlingar och underlag finns att läsa under STATUS OCH HANDLINGAR.

Det grå området är projektområdet.
Du kan zooma och panorera i kartan

Sidan uppdaterades: