Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Fisksätratomterna

Fisksätratomterna ligger mellan Fisksätra och Igelboda, strax väster om Saltsjöbanan. Området är specifikt planlagt för småindustrier och har potentialen att skapa nya arbetstillfällen för lokalbefolkningen och främja en positiv utveckling av näringslivet i både Fisksätra och dess omgivningar.

Profilbild saknas

Bastian Vreede

Projektledare

Status och handlingar

Nytt liv för småindustri i Fisksätra

Den 29 november 2021 beslutade Nacka kommun att sälja de så kallade Fisksätratomterna. Som en del av genomförandet hölls en markanvisningstävling för Fisksätratomterna och tävlingsbidrag skickades in till kommunen. 13 juni 2022 fattade Nacka kommun beslut om att Frentab AB tilldelats markanvisningen av Fisksätratomterna. Markförsäljningen är avtalad med Fisksätra Företagspark AB, som är en del av Frentabs koncern.

På Fisksätratomterna planeras för flexibla verksamhetslokaler, särskilt inriktade på industriradhus för småindustriändamål. Dessa lokaler är anpassade för hyresgäster som bedriver måleri, snickeri, elektrikerarbete, verkstadsverksamhet, städtjänster, budföretag eller kontorsverksamhet. Varje lokal har en storlek på 100 kvadratmeter och ytterligare ett halvt våningsplan, ett entresol, om 60 kvadratmeter. Industriradhus skapar en flexibilitet om lokalbehov förändras över tid.

Här kan du läsa beslutet från kommunstyrelsen, Beslut KS § 221.pdf

Genom att skapa en specifik plats för en företagsby på Fisksätratomterna kan lokala företagare och entreprenörer skapa nya arbetstillfällen. En ökad närvaro av företag och verksamheter i området kan leda till en positiv ekonomisk utveckling och ökad tillväxt för det lokala samhället.

Fisksätratomterna kräver anläggning av en ny tillfartsväg som kommer att byggas av exploatören.

IgelbodatomternaBilden illustrerar Fisksätratomternas läge

Art- och naturvärdesinventeringar

En naturvärdesinventering har genomförts och inga högre naturvärden har identifierats. Naturvärdesinventeringen har följts upp av artinventeringar för: fågel, groddjur och fladdermöss. Vid groddjursinventeringen fann man inget behov av skyddsåtgärder och ingen aktiv lek har observerats, medan fågel- och fladdermusinventering innebär åtgärder kopplat till artskydd. Artskyddsutredningar har därför genomförts gällande fågel och fladdermöss. Rekommendationer från utredningarna kommer ligga till grund för skyddsåtgärder som kommer genomföras i projektet. När dessa åtgärder har genomförts bedöms platsen säkerställd för etablering i enlighet med gällande detaljplan.

Hur hanteras resultatet av naturinventeringar

Sammantaget utifrån naturinventeringarnas resultat, så är målsättningen att ge bästa möjliga skydd för hotade arter och planera för minimal påverkan på djur och natur under exploateringen. Skötselplaner är viktiga komponenter för att säkerställa hållbar utveckling och bevarande av biologisk mångfald.

Området omfattas inte av de högre naturvärdesklasserna; klass 1 och klass 2*. Däremot finns en naturvårdsart, tallticka och ett antal träd med skyddsvärde som kommer att beaktas vid exploatering.

Hur hanteras resultatet från artinventering av fåglar och fladdermöss

Skyddsåtgärder som kommer genomföras i projektet handlar om att bevara träd och ta hänsyn till häckningsperiod och undersöka om fågellivet eventuellt påverkas vid exploatering i området. Det är också viktigt att se över gröna och mörka stråk, belysningsplanera och bevara eller skapa trädhåligeter. I gamla träd och träd med håligheter finns många olika livsmiljöer som gör att flera växter, småkryp, fåglar och fladdermöss trivs bra.

*Kortfattat om naturvärdesklasser av naturvärdesbiotoper, SIS standard 199000:2023:
Naturvärdes klass 1: Högsta naturvärde, mycket stort värde för biologisk mångfald
Naturvärdes klass 2: Högt naturvärde, Stor särskild betydelse för biologisk mångfald
Naturvärdes klass 3: Påtagligt naturvärde, Påtaglig särskild betydelse för biologisk mångfald
Naturvärdes klass 4: Visst naturvärde, viss särskild betydelse för biologisk mångfald.

Underlag och rapporter från art- och naturinventeringar

NVI Fisksätra - Igelboda, Nacka 2022 - Rapport.pdf
NVI Fisksätra - Igelboda, Nacka 2022 - Bilaga 1 Objektskatalog.pdf
Artskyddsutredning Fladdermusinventering 2023  (PDF-dokument, 2,9 MB)
Fladdermusinventering, 2023  (PDF-dokument, 1,7 MB)
Fågelinventering, 2023  (PDF-dokument, 1,7 MB)
Artskyddsutredning fågel 2023  (PDF-dokument, 875 kB)
Rapport, groddjursinventering, 2023  (PDF-dokument, 1,2 MB)

Sidan uppdaterades: