Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kil, söder om Värmdövägen

Området är nu bebyggt med parhus som är upplåtna med bostadsrätt. Kommunalt vatten- och avlopp är utbyggt och det återstår endast några ytterligare insatser innan allmänna platser är färdigställda.

Björn Bandmann

Björn Bandmann

Kommunens projektledare

Status och handlingar

 • Startskede

  Ett start-pm antas av politikerna. Därefter utreds olika sakfrågor (t.ex. trafik, buller, dagvatten).

 • Laga kraft

  Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

 • Förberedelser för utbyggnad

  Markfrågor och projektering tillsammans med exploatören ingår i förberedelserna.

 • Utbyggnad

  Byggherren (exploatören) söker bygglov och kan sedan börja bygga enligt den nya detaljplanen.

Vad händer nu och i nästa steg?

 • Bullerreducerande åtgärder ska ännu utföras i enlighet med exploateringsavtal.
 • Exploatören färdigställer allmänna anläggningar.

Projekt- och detaljplanering

Områdesnämnden godkände i maj 2003 start-pm för detaljplanearbete inom området norr om Värmdövägen. Genom utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp utmed Värmdövägen från Kilsviken till Insjön, utbyggnad av en gång- och cykelväg och förbättringsarbeten på Värmdövägen gavs förutsättningar för en permanent bostadsbyggelse inom denna del av Boo.

Detaljplan

Detaljplanen vann laga kraft den 11 april 2007.

Finansiering

I det här projektet är det MacFreeze AB som är byggherre och ansvarar för utbyggnad av allmänna anläggningar och villor. Byggherren står för kostnaderna för hela utbyggnaden, inklusive så kallade allmänna anläggningar (nya vägar, vatten- och avloppsnät, offentlig parkmark med mera).

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: