Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu kan det vara svårt att nå oss per epost, kontakta gärna kommunen via 087188000 eller vår chatt

Gäddviken

Mellan Kvarnholmen och Finnberget samt på östra delen av Finnberget planeras cirka 1.500 bostäder, en förskola, en centralt belägen park, en marina och en strandpromenad. Planområdet utgör den sjätte etappen i utvecklingen av Kvarnholmen.

Profilbild saknas

Anna Jarl

Exploateringsingenjör

Status och handlingar

 • Startskede

  Ett start-pm antas av politikerna. Därefter utreds olika sakfrågor (t.ex. trafik, buller, dagvatten).

 • Program

  Ett planprogram föregår detaljplaneringen och ger en samlad bild av kommunens mål för utvecklingen av ett större område. Programmet är inte juridiskt bindande.

 • Samråd

  Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När samrådsperioden är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar planförslaget. För projekt med stor miljöpåverkan hålls också samråd om en miljökonsekvensbeskrivning.

 • Granskning

  Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När samrådsperioden är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar planförslaget. Ev. miljökonsekvensbeskrivning granskas samtidigt.

 • Antagande

  Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunfullmäktige. Exploateringsavtal tecknas, som reglerar hur kostnaderna för utbyggnaden fördelas.

 • Laga kraft

  Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

 • Förberedelser för utbyggnad

  Markfrågor och projektering tillsammans med exploatören ingår i förberedelserna.

 • Utbyggnad

  Byggherren (exploatören) söker bygglov och bygger enligt den nya detaljplanen. Kommunen bevakar så att de allmänna anläggningarna byggs ut enligt detaljplanen och exploateringsavtalet.

Vad händer nu och i nästa steg?

 • Kommunstyrelsen antog start-pm för Hästholmssundet och Gäddviken (etapp 6 i utvecklingen av Kvarnholmen) den 1 december 2014.
 • Första september 2021 bytte projektet namn till Gäddviken.
 • Projektområdet kommer utökas och ett reviderat start-pm planeras under kvartal 3-4 2022.
 • Nu utreds hur föroreningar som finns i den gamla industrimarken ska tas om hand.
 • Samråd om ett planförslag beräknas äga rum 2023.

Projektets syfte

Projektets övergripande syfte är att skapa en attraktiv och levande stadsmiljö med bra vattenkontakt och goda kommunikationer, där bebyggelsen i huvudsak består av bostäder, uppblandade med lokaler för förskola, återvinning, butiker och andra kommersiella lokaler. Syftet är också att skapa en lösning där gamla miljöskulder återbetalas och där området därefter har mindre miljöpåverkan på omgivande vattenområden än idag.

Utgångspunkten är att en detaljplan ska tas fram som möjliggör för cirka 1500 nya bostäder, en förskola, en marina, en strandpromenad samt en centralt belägen park. Projektområdet kommer utökas och blir som kartbilden visar:

Gäddviken Stadsbyggnadomr.jpeg

Startskede

Start-pm är antaget och kommunen har påbörjat detaljplanering av området. Projektområdet kommer utökas och ett reviderat start-pm planeras runt årsskiftet 2021–2022. Första september 2021 bytte projektet namn till Gäddviken.

Detaljplanering

En detaljplan redovisar hur marken i ett område får användas och bebyggas. Planområdet omfattar dalgången mellan Kvarnholmen och Finnberget som tidigare var ett sund (Hästholmssundet) och av låglänt mark vid Svindersviken (Gäddviken), de branta sluttningarna mot Finnberget och Kvarnholmen samt det område där Operans och Dramatens ateljéer och dekorverkstäder ligger idag. Tidigare industrier i den låglänta delen har gjort att både mark och sediment på Svindersvikens botten är förorenade. Läs mer om planläggning på förorenad mark.

Start-pm för Hästholmssundet och Gäddviken (Kvarnholmen etapp 6) redovisar en utbyggnad om cirka 900-1200 bostäder samt bland annat marina och en centralt belägen park. Då planområdet utökas tillkommer cirka 400 bostäder som planeras där Operans och Dramatens ateljéer samt dekorverkstäder ligger idag.

Inom ramen för planarbetet utreder vi också hur en kanal för småbåtar kan anläggas där Hästholmssundet tidigare låg.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet (hela Kvarnholmen).
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: