Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Gäddviken

På Finnberget och Kvarnholmen planeras cirka 1 500 bostäder, förskolor, en centralt belägen park, badplats, marina och en strandpromenad. Planområdet utgör den sjätte etappen i utvecklingen av Kvarnholmen.

Profilbild saknas

Anna Jarl

Exploateringsingenjör

Profilbild saknas

Torkel Lindgren

planarkitekt

Status och handlingar

 • Startskede

  Ett start-pm antas av politikerna. Därefter utreds olika sakfrågor (t.ex. trafik, buller, dagvatten).

 • Program

  Ett planprogram föregår detaljplaneringen och ger en samlad bild av kommunens mål för utvecklingen av ett större område. Programmet är inte juridiskt bindande.

 • Samråd

  Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När samrådsperioden är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar planförslaget. För projekt med stor miljöpåverkan hålls också samråd om en miljökonsekvensbeskrivning.

 • Granskning

  Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När samrådsperioden är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar planförslaget. Ev. miljökonsekvensbeskrivning granskas samtidigt.

 • Antagande

  Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunfullmäktige. Exploateringsavtal tecknas, som reglerar hur kostnaderna för utbyggnaden fördelas.

 • Laga kraft

  Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

 • Förberedelser för utbyggnad

  Markfrågor och projektering tillsammans med exploatören ingår i förberedelserna.

 • Utbyggnad

  Byggherren (exploatören) söker bygglov och bygger enligt den nya detaljplanen. Kommunen bevakar så att de allmänna anläggningarna byggs ut enligt detaljplanen och exploateringsavtalet.

Vad händer nu och i nästa steg?

 • Kommunstyrelsen antog start-pm för Hästholmssundet och Gäddviken (etapp 6 i utvecklingen av Kvarnholmen) den 1 december 2014.
 • 1 september 2021 bytte projektet namn till Gäddviken.
 • Projektområdet har ändrats och nytt inriktningsbeslut planeras till kvartal 2-3 2023.
 • Nu utreds hur föroreningar som finns i den gamla industrimarken ska tas om hand.
 • Samråd om ett planförslag beräknas äga rum 2024.

Projektets syfte

Projektets övergripande syfte är att skapa en attraktiv och levande stadsmiljö med bra vattenkontakt och attraktiva offentliga platser. Bebyggelsen föreslås i huvudsak utgöras av bostäder samt förskolor och service. Syftet är också att skapa en lösning där gamla miljöskulder åtgärdas och där miljöbelastningen på omgivande vattenområden minimeras.

Utgångspunkten är att en detaljplan ska tas fram som möjliggör för cirka 1 500 bostäder, förskolor, en centralt belägen park, badplats, marina och en strandpromenad.

Gäddviken Stadsbyggnadomr.jpeg

Startskede

Start-pm antogs 2014 och kommunen har påbörjat detaljplanering av området. Projektområdet har under 2021 utökats och projektet har bytt namn till Gäddviken. Ett nytt inriktningsbeslut planeras till kvartal 2-3 2023.

Detaljplanering

En detaljplan redovisar hur marken i ett område får användas och bebyggas. Planområdet omfattar delar av Finnberget samt dalgången mellan Kvarnholmen och Finnberget i det tidigare Hästholmssundet. Planområdet har också utökats med det tidigare kafferosteriet där Operan och Dramaten idag har sina ateljéer och dekorverkstäder. Tidigare industrier i den låglänta delen har gjort att både mark och sediment på Svindersvikens botten är kraftigt förorenade. Läs mer om planläggning på förorenad mark.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet (hela Kvarnholmen).
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: