Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Morningside marina

Vid Duvnäsvikens södra strand planeras fem mindre flerbostadshus. Båtverksamheten ska vara kvar och strandremsan ska bli tillgänglig för allmänheten.

Martin Håkansson

Martin Håkansson

Kommunens projektledare

Profilbild saknas

Anine Rondén

Planarkitekt

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har den 6 december 2017, § 270, (sidan 26), tillstyrkt planförslaget och överlämnat det med förslag till antagande till kommunfullmäktige med utlåtande över inkomna erinringar. Kommunfullmäktige beräknas anta detaljplanen i mars 2018.

Under tiden 5 september till den 26 september 2017, fanns planförslaget ute på granskning i Nacka Stadshus, utställningshallen, och det fanns även tillgängligt på biblioteken i Nacka Forum, Fisksätra och Saltsjöbaden.

Mer om Morningside Marina

Planförslaget syftar till att möjliggöra för fem flerbostadshus med ammanlagt cirka 40 lägenheter i tre våningar samt en suterrängvåning. Bostadshusen uppförs längs med Duvnäsvikens södra sida, cirka 800 meter öster om Saltsjö-Duvnäs station. I husens bottenvåningar möjliggör planförslaget verksamhetslokaler. Detaljplanen berör området kring Morningside Marina. Merparten av fastigheterna inom området är privatägda men även viss kommunal mark berörs. Aktuellt planområde omfattar de privatägda fastigheterna Erstavik 25:1, 25:38 och de kommunalägda fastigheterna Erstavik 25:7 och 25:15.

Detaljplaneförslaget var under februari och mars 2015 ute på samråd. Under samrådet inkom cirka 30 yttranden. De huvudsakliga synpunkterna rörde trafiken på Saltsjöbadsvägen, buller från trafik och Saltsjöbanan samt den föreslagna bebyggelsens gestaltning och volym samt strandskydd. Som ett resultat av inkomna yttranden under samrådet och nytillkommen information har vissa kompletteringar i planhandlingarna gjorts.

detaljplanering

Planförslaget föreslår fem flerbostadshus längs Duvnäsvikens södra sida, cirka 800 meter öster om Saltsjö-Duvnäs station. Sammanlagt handlar det om cirka 40 lägenheter i tre våningar samt verksamhetslokaler i en suterrängvåning i nivå med kajplan. Kommunens bedömning är att planförslaget inte innebär en betydande miljöpåverkan.

I det här projektet är Duvnäs Fastighets AB byggherre och står för kostnaderna för hela utbyggnaden, inklusive allmänna anläggningar (nya vägar, vatten- och avloppsnät, offentlig parkmark med mera).

Kommunen bekostar utbyggnaden av vatten och avlopp i Saltsjöbadsvägen. Detta finansieras till viss del via anläggningsavgifterna som berörda fastigheter ska betala.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.