Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Illustration av fem flerbostadshus längs med kajen. Flera bryggor med båtar invid.

Morningside marina

Vid Duvnäsvikens södra strand planeras fem mindre flerbostadshus. Båtverksamheten ska vara kvar och strandremsan ska bli tillgänglig för allmänheten.

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

 • Nacka kommun överklagade mark- och miljdomstolens dom till mark- och miljööverdomstolen, som i beslut den 4 februari 2022 meddelade att de ger prövningstillstånd.
 • Mark- och miljödomstolen meddelade i dom den 15 oktober 2021 att de upphäver kommunfullmäktiges antagandebeslut.
 • Miljö- och stadsbyggnadsnämnden tillstyrkte planförslaget den 21 oktober 2020, § 235, Protokollsutdrag MSN § 235.pdf
 • Du kan läsa antagandehandlingarna här till höger under STATUS och HANDLINGAR.

Granskning

Mellan den 28 april - 9 juni 2020 fanns planförslaget uppsatt i Nacka stadshus för granskning. Det fanns även tillgängligt på biblioteken i Nacka Forum, Fisksätra och Saltsjöbaden under de tider biblioteken har

Detaljplanen berör området kring Morningside Marina. Merparten av fastigheterna inom området är privatägda men även viss kommunal mark berörs. Aktuellt planområde omfattar de privatägda fastigheterna Erstavik 25:1, 25:38 och de kommunalägda fastigheterna Erstavik 25:7 och 25:15.

Fastigheterna används idag dels som båtmarina dels av företag som är kopplade till det marina livet. Den befintliga marinan i vattnet planeras att finnas kvar. Strandskydd föreslås bli upphävt inom kvartersmark samt inom de delar av vattenområden som betecknats med WB och WV. Kommunens bedömning är att planförslaget inte innebär en betydande miljöpåverkan.

Detaljplaneförslaget var under september 2017 ute på en första granskning. Under granskningsperiod 1 inkom 19 yttranden.

De huvudsakliga synpunkterna gällde strandskydd, höjden på byggnaderna, trafiksituationen på Saltsjöbadsvägen, grundläggning av husen, risksituationen från Saltsjöbanan, Marinans framtid, bullersituationen, bristande information om exploateringsavtalet och att planen anses strida mot översiktsplanen.

Som ett resultat av inkomna yttranden under granskningsperiod 1 har kompletteringar i planhandlingarna gjorts.

 • Området där strandskydd upphävs har minskats ytterligare
 • Planbestämmelser angående buller och vibrationer har förtydligats
 • En bestämmelse om total bruttoarea har lagts till för att försäkra att det endast blir tre våningar bostäder mot Saltsjöbadsvägen.
 • Information om grundläggningsförutsättningar har förts in i plankartan
 • Riskutredningar har förtydligat risker från Saltsjöbanan.

Eventuella frågor om planförslaget ställs till planarkitekter Anine Rondén på telefonnummer 08-718 95 44 eller via e-post anine.ronden@nacka.se eller till

Tim Kahlbom på telefonnummer 08-718 79 34 eller via e-post tim.kahlbom@nacka.se

Eventuella frågor om utbyggnad och genomförande ställs till projektledare Eva Olsson på telefonnummer 08-718 77 78 eller via e-post till eva.olsson@nacka.se

detaljplanering

Planförslaget föreslår fem flerbostadshus längs Duvnäsvikens södra sida, cirka 800 meter öster om Saltsjö-Duvnäs station. Sammanlagt handlar det om cirka 40 lägenheter i tre våningar samt verksamhetslokaler i en suterrängvåning i nivå med kajplan. Kommunens bedömning är att planförslaget inte innebär en betydande miljöpåverkan.

Duvnäs Fastighets AB är byggherre och står för kostnaderna för hela utbyggnaden, inklusive allmänna anläggningar (nya vägar, vatten- och avloppsnät, offentlig parkmark med mera).

Kommunen bekostar utbyggnaden av vatten och avlopp i Saltsjöbadsvägen. Detta finansieras till viss del via anläggningsavgifterna som berörda fastigheter ska betala.

Merparten av fastigheterna i området är privatägda, men även viss kommunal mark berörs. Planområdet omfattar de privatägda fastigheterna Erstavik 25:1, 25:38 och de kommunalägda fastigheterna Erstavik 25:7 och 25:15.

Samråd och granskning

Detaljplaneförslaget var under februari och mars 2015 ute på samråd. Under samrådet inkom cirka 30 yttranden. De huvudsakliga synpunkterna rörde trafiken på Saltsjöbadsvägen, buller från trafik och Saltsjöbanan samt den föreslagna bebyggelsens gestaltning och volym samt strandskydd. Som ett resultat av inkomna yttranden under samrådet och nytillkommen information gjordes vissa kompletteringar i planhandlingarna.

Från den 5 september till den 26 september 2017 var planförslaget utställt för granskning i Nacka Stadshus, på biblioteken i Nacka Forum, Fisksätra och Saltsjöbaden. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har därefter tillstyrkt det färdiga planförslaget.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: