Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Illustration av fem flerbostadshus längs med kajen. Flera bryggor med båtar invid.

Morningside marina

Vid Duvnäsvikens södra strand planeras fem mindre flerbostadshus. Båtverksamheten ska vara kvar och strandremsan ska bli tillgänglig för allmänheten.

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

Detaljplanen har vunnit laga kraft!

  • Detaljplanen tillåter byggnation av bostäder, men på grund av inbromsningen på bostadsmarknaden kan exploatören inte säga när projektet kan starta.
  • Mark- och miljööverdomstolen meddelade i dom den 17 april 2023 att domstolen fastställer kommunens antagandebeslut. Detaljplanen har därmed vunnit laga kraft.
  • Lagakrafthandlingar finns under STATUS och HANDLINGAR

detaljplanering

Planförslaget föreslår fem flerbostadshus längs Duvnäsvikens södra sida, cirka 800 meter öster om Saltsjö-Duvnäs station. Sammanlagt handlar det om cirka 40 lägenheter i tre våningar samt verksamhetslokaler i en suterrängvåning i nivå med kajplan. Kommunens bedömning är att planförslaget inte innebär en betydande miljöpåverkan.

Duvnäs Fastighets AB är byggherre och står för kostnaderna för hela utbyggnaden, inklusive allmänna anläggningar (nya vägar, vatten- och avloppsnät, offentlig parkmark med mera).

Kommunen bekostar utbyggnaden av vatten och avlopp i Saltsjöbadsvägen. Detta finansieras till viss del via anläggningsavgifterna som berörda fastigheter ska betala.

Merparten av fastigheterna i området är privatägda, men även viss kommunal mark berörs. Planområdet omfattar de privatägda fastigheterna Erstavik 25:1, 25:38 och de kommunalägda fastigheterna Erstavik 25:7 och 25:15.

Samråd och granskning

Detaljplaneförslaget var under februari och mars 2015 ute på samråd. Under samrådet inkom cirka 30 yttranden. De huvudsakliga synpunkterna rörde trafiken på Saltsjöbadsvägen, buller från trafik och Saltsjöbanan samt den föreslagna bebyggelsens gestaltning och volym samt strandskydd. Som ett resultat av inkomna yttranden under samrådet och nytillkommen information gjordes vissa kompletteringar i planhandlingarna.

Från den 5 september till den 26 september 2017 var planförslaget utställt för granskning i Nacka Stadshus, på biblioteken i Nacka Forum, Fisksätra och Saltsjöbaden. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har därefter tillstyrkt det färdiga planförslaget.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: