Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Frågor och svar

Här hittar du information om Nya Näckenbadets utveckling

Vad är det som ska byggas?
Nacka kommun har beslutat om att bygga en ny simhall på samma plats där Näckenbadet står placerad idag. Detta då den gamla simhallen utretts och man kunde konstatera att huset var skadat på grund av den höga luftfuktigheten och ålderdom. Det framkom också att det inte lönade sig att renovera, utan att en ny simhall var det mest ekonomiskt fördelaktiga för kommunen.

Behovet av det nya Näckenbadet är baserat på underlag från fritidsnämndens kapacitetsutredning. Enligt nuvarande planering blir den nya simhallen i Saltsjöbaden en av tre möjliga simhallar i Nacka som ska komplettera varandra. De olika simhallarna bildar en helhet med ett gemensamt utbud för att möta de behov som finns hos föreningar, skolor och allmänheten när kommunens befolkning ökar.

Vad händer just nu?
Projektet har beviljats bygglov och investeringsmedel för genomförandet av den nya simhallen.

Projektet har ansökt om tillstånd hos Länsstyrelsen för ”vattenverksamhet” då grundvattnet måste ledas bort under byggnationen. Grundvattnet på fastigheten är förorenat och behöver renas varpå Länsstyrelsen har remitterat ärendet vidare till Mark- och miljödomstolen. Byggnationen av den nya simhallen kan påbörjas först efter att kommunen fått tillstånd för vattenverksamhet från Mark- och miljödomstolen. Läs mer om påverkan på tidplan längre ner i frågeformuläret ”hur ser tidplanen ut?”.

Finns det bygglov?
Projektet har erhållit bygglov 20 oktober 2020.

När rivs den gamla simhallsbyggnaden?
Den gamla simhallsbyggnaden kan inte längre användas, därför rivs den. Rivning startar i augusti 2022 och är klar i oktober 2022.

Hur kan jag påverkas av rivningen av den gamla simhallsbyggnaden?
Aktiviteter i området öppna som vanligt:
Under arbetet med att riva den gamla simhallsbyggnaden går det bra att ta sig till läktarbyggnaden och aktivitetsytor på idrottsplatsen. Parkeringsplatser, gång- och cykelbanor är också öppna.

Säkerhet, buller och transporter:
Arbetsområdet hägnas in med byggstaket. Byggnaden rivs med maskiner och material fraktas bort från området. Under perioder kommer en del buller att uppstå. Transporter till och från arbetsområdet sker via Neglingevägen. När arbetet är klart lämnas ett byggstaket kvar runt den yta där simhallen stått. Här tar entreprenören som ska bygga den nya simhallen vid senare.

Hur ser tidplanen ut?
Bygghandlingar och förfrågningsunderlag har färdigställts. Planering och förberedelser för genomförandet sker till dess att projektet mottar godkännande från Mark- och miljödomstolen. I dagsläget finns det inga besked om när projektet kan tänkas erhålla beslut, men projektet för en kontinuerlig dialog med såväl Länsstyrelsen som Mark- och miljödomstolen.

Den komplicerade grundläggningen, saneringen av förorenade massor och hantering av grundvattnet påverkar byggnationens färdigställandetid. Det beräknas ta ca 29 månader att färdigställa den nya simhallen från det att byggnationen påbörjas. Om projektet får besked av Mark- och miljödomstolen under 2022 beräknas den nya simhallen stå klar till sommaren 2025.

Hur kommer simhallen att se ut?
Den nya simhallen ska öka i kapacitet och kunna ta emot fler badgäster per år, det innebär att den kommer att bli större än den befintliga simhallen. För att inrymma fler funktioner krävs att simhallen uppförs i två våningar. Källarplanet innehåller uteslutande teknikutrymmen medan entréplanet (markplanet) består att publika ytor, bassängrum samt personalutrymmen. Se även rubriken ritningar och illustrationer till höger.

Hur många simbanor kommer det att finnas i den nya simhallen?
Det tillkommer en simbana i 25 metersbassängen, så totalt 6 st banor samt en undervisningspool med höj- och sänkbar botten. En liten barnpool för de allra minsta kommer också att finnas. Simhallen kommer även att förses med ett multiomklädningsrum.

Kommer ni att bygga ett hopptorn?
Nej

Kommer man kunna paddla kajak?
Ja, man kommer fortsatt att kunna paddla kajak i samma utsträckning som tidigare.

Kommer den nya simhallen att ha en liknande ”plåtbalja” som ersättningsbassängen?
Nej, den nya 25 metersbassängen kommer att utföras med klinker.

Kommer det att finnas tillgång till bastu?
Ja, det kommer att finnas en bastu i herrarnas respektive damernas omklädningsrum.

Kommer det att finnas relax?
Nej.

Kommer det finnas servering/café?
Ja, det kommer att finnas ett Café i anslutning till entrén som också kan servera in till bassänghallen.

Hur tar man sig dit? Bil, cykel, kommunalt?
Man kan åka kommunalt, Saltsjöbanans station ”Neglinge” ligger ca 500 meter från Nya Näckenbadet.

Kommer man med bil finns det parkeringen intill Saltsjöbadens IP som tidigare använts. Parkeringsplatser för rörelsehindrade kommer att upprättas i anslutning till den nya simhallen. Cykelställ kommer att finnas tillgängliga vid entrén.

Vad har kommunen för dialog med simföreningen/föreningslivet/allmänheten?
Kommunen har under projekteringen inhämtat synpunkter och idéer från bland annat simföreningen, badgäster och medborgare för att försöka möta behoven och skapa en så uppskattad simhall som möjligt.

På vilket sätt tar ni hänsyn till miljö och hållbarhet när ni bygger ny simhall?

Projektet kommer att uppnå miljöbyggnad silver. (Miljöbyggnad är ett svenskt system för miljöcertifiering av byggnader.)

Projektet strävar efter en energieffektiv och driftsäker simhall och utför flertalet LCC-analyser (LCC = Livscykelkostnad). Metodval och tekniken som väljs i detta projekt ska vara lönsam under simhallens livslängd.

Kommer det att bli dyrare entré?
Priset kommer att vara detsamma som de övriga simhallarna i kommunen.

Vilka öppettider kommer simhallen ha?
Det finns ännu ingen driftoperatör ansluten till Nya Näckenbadet. Öppettiderna kommer att vara samma som tidigare.

Kommer ersättningsbassängen att stå kvar tills den nya simhallen är färdig?
Ja, ersättningsbassängen kommer att vara öppen till dess att den nya simhallen står färdig.

Kommer det att bli sprängningar?
Det är en liten sannolikhet att sprängningar skulle vara aktuellt för detta projekt, däremot kan borrningar för värme förekomma och vibrationer i samband med utförandet av spontning.

Var kan jag få information om störningar?
Projekthemsidan https://www.nacka.se/nyanackenbadet
kommer att uppdateras med eventuella störningar samt generell information om projektet. Boende i närområdet kommer även att kontaktas separat.

Vem är fastighetsutvecklare?
Nacka kommun

Vem kommer att driva simhallen?
I dag är Medley upphandlad driftsaktör.

Vem är arkitekt?
Norconsult AB

Det är många barn som rör sig i området, hur tänker ni att den tunga trafiken som kommer att vara ökande ska ta sig fram?
Innan projektet påbörjar rivning av den gamla simhallen samt uppbyggnad av den nya kommer vi att upprätta en APD-plan (arbetsplatsdispositionsplan) med tillhörande riskanalyser. Arbetsmiljön och säkerheten för tredje man (omgivningen) är av högsta prioritet och kommer att vara styrande för projektets framfart.

När kan jag komma in med synpunkter?
Allmänna frågor och synpunkter kan lämnas in till kommunen när som helst. Du skickar dina synpunkter/frågor via formulär på: www.nacka.se/felanmalan-synpunkter

Sidan uppdaterades: