Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Agaten

Stadsbyggnadsprojektet är beläget norr om Orminge centrum och avgränsas av Ormingeringen i väster, Skarpövägen i norr och befintlig bebyggelse i Västra Orminge i söder. Projektområdet innefattar del av den kommunalägda fastigheten Orminge 60:1 samt de privatägda fastigheterna Orminge 37:1 och Orminge 37:2. Marken som är föreslagen för ny bebyggelse är i dagsläget anlagd med ett befintligt parkeringsdäck och två ytor för markparkering. Projektets övergripande syfte är att möjliggöra fler bostäder i ett kollektivtrafiknära läge samt bidra till en tryggare och mer sammanhängande bebyggelsemiljö med hög arkitektonisk kvalitet.

Johan Buhre

Johan Buhre

Kommunens projektledare

Rein Martinsson

Rein Martinsson

Planarkitekt

Status och handlingar

 • Startskede

  Ett start-pm antas av politikerna. Därefter utreds olika sakfrågor, till exempel trafik, buller och dagvatten.

 • Samråd

  Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När samrådsperioden är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar planförslaget.

 • Granskning

  Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

 • Antagande

  Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunfullmäktige.

 • Laga kraft

  Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

 • Förberedelser för utbyggnad

  Markfrågor och projektering ingår i förberedelserna.

 • Utbyggnad

  När bygglov är beviljat kan man börja bygga enligt den nya detaljplanen.

Vad händer nu och i nästa steg?

 • Kommunstyrelsen fattade beslut om Start-PM 12 juni 2023 § 196
 • Nu startar arbetet med att ta fram detaljplan för området.
 • Samråd om planförslaget planeras till efter sommaren 2024.

agaten 2.JPG

Sidan uppdaterades: