Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Knutpunkten

Här planeras cirka 450 bostäder, lokaler för handel och andra verksamheter, parkeringshus med cirka 400 bilplatser för infartsparkering samt en utvecklad bytespunkt för bussresenärer.

Profilbild saknas

Johan Buhre

Kommunens projektledare

Tove Mark

Tove Mark

Planarkitekt

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Nu pågår granskning av planförslaget.

Granskning

Under tiden 24 oktober 2018 till och med 21 november 2018 finns planförslaget utställt för granskning.

Utställningslokaler

Detaljplaneförslaget finns tillgängligt för granskning i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider. Handlingarna finns även tillgängliga på biblioteken i Orminge centrum och Nacka Forum, under bibliotekens öppettider.

Upplysningar

Lämnas av Tove Mark: telefon 08-718 93 54, e-post: tove.mark@nacka.se

Synpunkter på förslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 21 november 2018 lämnas till:

registrator.plan@nacka.se skriv KFKS 2016/756 i ämnesraden

eller till:

Nacka kommun
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Planenheten KFKS 2016/756
131 81 Nacka

Den som inte framfört synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt.

Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hantering av dina personuppgifter här: www.nacka.se/personuppgifter-planering

Projektets syfte

Ett detaljplaneprogram för Orminge centrum antogs hösten 2015. Detaljplan Knutpunkten ingår enligt planprogrammet i första etappen av detaljplaner.

Detaljplanens övergripande syfte är att möjliggöra nya bostäder, verksamheter och en levande miljö som skapar förutsättningar för ett attraktivt centrum där fler resor sker med kollektivtrafik, cykel eller till fots. Planförslaget medger att planområdet utvecklas med nya bostäder, lokaler för handel, infartsparkeringar samt utvecklade gaturum och bussterminal. Planförslaget medger totalt cirka 450 bostäder, cirka 6000 kvadratmeter handel, cirka 400 infartsparkeringar och en gruppbostad.

Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Startskede

Projektet startade efter beslut i kommunstyrelsen stadsutvecklingsutskott (KSSU) den 25 oktober 2016.

2016 genomfördes en markanvisningstävling om platsen mellan korsningen Kanholmsvägen-Utövägen och panncentralen. Där planeras ett högt hus med bostäder och lokaler för handels och med parkeringshus längst ner. Kommunstyrelsen beslöt att tilldela markanvisningen till Gotska Fastighets AB i februari 2017.

SAMRÅD

Detaljplaneförslaget var utställt för samråd under tiden 16 februari 2018 till den 15 mars 2018. Ett samrådsmöte i form av öppet hus hölls i Meeting point Nacka, Betsövägen 2B (entré mot Röda torget) den 6 mars 2018. Representanter för kommunen och byggaktörer fanns på plats för att berätta om projektet och svara på frågor.

2015 antogs detaljplaneprogrammet för hela Orminge centrum. Det är utgångspunkten för detaljplaneringen i projektet Knutpunkten och för övriga delar av centrum.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Kartan visar områdets preliminära avgränsning i Orminge centrum.

Övergripande situationsplan för planområdet. Nya byggnader i mörkgrått, svarta linjer motsvarar nya gator.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.