Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Knutpunkten

Här planeras cirka 450 bostäder, lokaler för handel och andra verksamheter, parkeringshus med cirka 400 bilplatser för infartsparkering samt en utvecklad bytespunkt för bussresenärer.

Profilbild saknas

Johan Buhre

Kommunens projektledare

Tove Mark

Tove Mark

Planarkitekt

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

Samrådstiden avslutad

Detaljplaneförslaget var utställt för samråd under tiden 16 februari 2018 till den 15 mars 2018. Tack för alla synpunkter! Nu påbörjas arbetet med att gå igenom inkomna synpunkter. Granskning av detaljplanen planeras kvartal 3 2018.

Ett samrådsmöte i form av öppet hus hölls i Meeting point Nacka, Betsövägen 2B (entré mot Röda torget) den 6 mars 2018. Representanter för kommunen och byggaktörer fanns på plats för att berätta om projektet och svara på frågor.

Ett detaljplaneprogram för Orminge centrum antogs hösten 2015. Detaljplan Knutpunkten ingår enligt planprogrammet i första etappen av detaljplaner. Ett förslag till detaljplan har nu upprättats för Knutpunkten. Detaljplanens övergripande syfte är att möjliggöra nya bostäder, verksamheter och en levande miljö som skapar förutsättningar för ett attraktivt centrum där fler resor sker med kollektivtrafik, cykel eller till fots.Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Startskede

Projektet startade efter beslut i kommunstyrelsen stadsutvecklingsutskott (KSSU) den 25 oktober 2016.

2016 genomfördes en markanvisningstävling om platsen mellan korsningen Kanholmsvägen-Utövägen och panncentralen. Där planeras ett högt hus med bostäder och lokaler för handels och med parkeringshus längst ner. Kommunstyrelsen beslöt att tilldela markanvisningen till Gotska Fastighets AB i februari 2017.

2015 antogs detaljplaneprogrammet för hela Orminge centrum. Det är utgångspunkten för detaljplaneringen i projektet Knutpunkten och för övriga delar av centrum.

Kartan visar områdets preliminära avgränsning i Orminge centrum.

Ortofoto över projektets preliminära avgränsning i rött. Fastighetsgränser i svart.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.