Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Karta över en del av Orminge

Knutpunkten

Här planeras cirka 450 bostäder, lokaler för handel och andra verksamheter, parkeringshus med cirka 400 bilplatser för infartsparkering samt en utvecklad bytespunkt för bussresenärer.

Johan Buhre

Johan Buhre

Kommunens projektledare

Terese Karlqvist

Terese Karlqvist

planarkitekt

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

Laga kraft

Kommunens antagandebeslut har inte överklagats och därmed har detaljplanen vunnit laga kraft den 22 juni 2021.

  • Miljö- och stadsbyggnadsnämnden tillstyrkte planförslaget den 23 september 2020.
    Läs protokollsutdraget här, MSN 2020-09-23 § 213.pdf
  • Antagandehandlingar finns tillgängliga under STATUS och HANDLINGAR.

Projektets syfte

Ett detaljplaneprogram för Orminge centrum antogs hösten 2015. Detaljplan Knutpunkten ingår enligt planprogrammet i första etappen av detaljplaner.

Projektets övergripande syfte är att möjliggöra nya bostäder, verksamheter och en levande miljö som skapar förutsättningar för ett attraktivt centrum där fler resor sker med kollektivtrafik, cykel eller till fots. Planförslaget medger att planområdet utvecklas med nya bostäder, lokaler för handel, infartsparkeringar samt utvecklade gaturum och bussterminal. Planförslaget medger totalt cirka 450 bostäder, cirka 6000 kvadratmeter handel, cirka 400 infartsparkeringar och en gruppbostad.

Startskede

Projektet startade efter beslut i kommunstyrelsen stadsutvecklingsutskott (KSSU) den 25 oktober 2016.

2016 genomfördes en markanvisningstävling om platsen mellan korsningen Kanholmsvägen-Utövägen och panncentralen. Där planeras ett högt hus med bostäder och lokaler för handels och med parkeringshus längst ner. Kommunstyrelsen beslöt att tilldela markanvisningen till Gotska Fastighets AB i februari 2017.

2015 antogs detaljplaneprogrammet för hela Orminge centrum. Det är utgångspunkten för detaljplaneringen i projektet Knutpunkten och för övriga delar av centrum.

Detaljplanering

Samråd och granskning

Detaljplaneförslaget var utställt för samråd under tiden 16 februari 2018 till den 15 mars 2018. Ett samrådsmöte i form av öppet hus hölls den 6 mars 2018. Representanter för kommunen och byggaktörer fanns på plats för att berätta om projektet och svara på frågor.

Ett reviderat förslag var utställt för granskning från den 24 oktober till och med den 21 november 2018.

Det röda området där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Kartan visar områdets preliminära avgränsning i Orminge centrum.

Övergripande situationsplan för planområdet. Nya byggnader i mörkgrått, svarta linjer motsvarar nya gator.

Sidan uppdaterades: