Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Knutpunkten

Här planeras cirka 450 bostäder, lokaler för handel och andra verksamheter, parkeringshus med cirka 400 bilplatser och cykelparkering, samt en vidareutvecklad bussgata.

Profilbild saknas

Johan Buhre

Kommunens projektledare

Tove Mark

Tove Mark

Planarkitekt

Status och handlingar

 • Startskede

  Ett start-pm antas av politikerna. Därefter utreds olika sakfrågor, till exempel trafik, buller och dagvatten. Ett planprogram föregår detaljplaneringen och ger en samlad bild av kommunens mål för utvecklingen av ett större område. Programmet är vägledande för kommande planeringen, men inte juridiskt bindande.

 • Samråd

  Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När samrådsperioden är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar planförslaget.

 • Granskning

  Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

 • Antagande

  Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunfullmäktige. Exploateringsavtal tecknas, som reglerar hur kostnaderna för utbyggnaden fördelas.

 • Laga kraft

  Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

 • Förberedelser för utbyggnad

  Markfrågor och projektering tillsammans med exploatören ingår i förberedelserna.

 • Utbyggnad

  Byggherren (exploatören) söker bygglov och kan sedan börja bygga enligt den nya detaljplanen. Kommunens ansvarar för att vägar, va-nät, parker med mera byggs ut.

Vad händer nu och i nästa steg?

 • Arbete pågår med ett förslag till detaljplan. Samråd planeras i början av 2018.

Nya bostäder, verksamheter och en trygg och välkomnande stadsmiljö vid Knutpunkten och Hantverkshuset är en viktig del i utvecklingen av Orminge centrum. Ett av projektets främsta syften är också att fler resor ska kunna ske med kollektivtrafik, samt att tillgängligheten i hela centrum ska bli bättre för fotgängare och cyklister. Ett av projektmålen är att utveckla den öppna bussgatan längs Kanholmsvägen.

Projektet startade efter beslut i kommunstyrelsen stadsutvecklingsutskott (KSSU) i oktober 2016.

2016 genomfördes en markanvisningstävling om platsen mellan korsningen Kanholmsvägen-Utövägen och panncentralen. Där planeras ett högt hus med bostäder och lokaler för handels och med parkeringshus längst ner. Kommunstyrelsen beslöt att tilldela markanvisningen till Gotska Fastighets AB i februari 2017.

Eftersom mycket av dagens parkeringsytor inom Orminge centrum är tänkt att bebyggas med bostäder, behövs nya lösningar för infarts- och besöksparkering. Därför är det viktigt att parkeringshuset kommer till stånd.

2015 antogs detaljplaneprogrammet för hela Orminge centrum. Det är utgångspunkten för detaljplaneringen i projektet Knutpunkten och för övriga delar av centrum.

Kartan visar områdets preliminära avgränsning i Orminge centrum.

Ortofoto över projektets preliminära avgränsning i rött. Fastighetsgränser i svart.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

Skriv in din gatuadress ovan så får du:

 • Upptäcka spännande evenemang i ditt närområde.