Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Visionsbild över radhuskvarter i området Amperen

Amperen

Amperen ligger väster om Orminge centrum, precis intill naturreservatet Skarpnäs och 150 meter från centrala parken. Här planeras för ett natur- och centrumnära radhuskvarter.

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Granskning planeras till kvartal 2, 2024
  • Samrådshandlingarna finns att läsa under STATUS och HANDLINGAR

Syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra bostäder längs med Ormingeringen som är lätta att nå med buss, bil, gång och cykel. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra för allmänheten att ta sig ut i naturreservatet Skarpnäs.

Den föreslagna bebyggelsen ska gestaltas med hög arkitektonisk kvalitet och dess placering ska harmoniera med befintlig terräng och områdets rekreativa värden. Detaljplanen syftar även till att bibehålla områden med naturvärden och funktioner för gröna spridningssamband och rekreation. Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen. Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Tidigare i planprocessen

Under tiden 19 januari 2021 till och med 23 februari 2021 fanns planförslaget tillgängligt för samråd.

Markanvisning

Mjöbäck Entreprenad AB/Västkuststugan AB tilldelas en markyta på cirka 8 175 kvm ljus BTA bostäder i form av radhus. Ett natur- och centrumnära radhuskvarter i två plan planeras för området. Radhusen ska utformas med hänsyn till befintlig topografi. Lågskalig, terränganpassad karaktär är viktiga aspekter. Bolagets anbud: 8 000 kr/kvadratmeter per ljus BTA (bruttoarea ovan mark) för bostad.
Här hittar du det vinnande anbudet. Anbudsförslag Amperen

Markanvisningsprospekt (PDF-dokument, 9,9 MB)

Det röda område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: