Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Kraftledningsstråket

Utmed Ormingeringen och Skarpövägen planeras 250 nya bostäder och cirka 160 förskoleplatser i ett naturnära läge. Bostäderna ska vara lätta att nå med buss, bil, cykel och till fots. I projektet ingår de tre detaljplaneområdena Amperen, Pylonen och Volten.

Amanda Sterner Nordin

Amanda Sterner Nordin

Kommunens projektledare

Profilbild saknas

Saba Carelli

Planarkitekt

Vad händer nu och i nästa steg?

  • En markanvisningstävling pågick från den 4 december 2018 till och med den 8 februari 2019. Nu pågår utvärdering av anbuden som inkommit. Beslut om tilldelning av markanvisningstävlingen förväntas fattas i början av april.

Markanvisningen gäller bostäder i två naturnära områden i närheten av Orminge centrum. Det ena området ligger i närheten av Myrsjön och det andra ligger intill ett kommande naturreservat och Centrala parken. Tävlingen startade den 4 december 2018 och sista anbudsdag var 8 februari 2019. Byggaktörer bjöds in till att lägga anbud under denna period.
Markanvisningsprospekt (PDF-dokument, 9,9 MB)

Område 1, Pylonen: Här planeras ett flerbostadshuskvarter i fyra till sju våningar på en höjd i närheten av Myrsjön. Ny bebyggelse ska samspela med befintlig topografi. Cirka 13 500 kvm ljus BTA bostäder fri upplåtelseform (flerbostadshus)

Område 2, Amperen: Ett natur- och centrumnära radhuskvarter i två plan planeras för område 2. Radhusen ska utformas med hänsyn till befintlig topografi. Lågskalig, terränganpassad karaktär är viktiga aspekter.Cirka 6 800 kvm ljus BTA bostäder (radhus)

Byggaktörer bjöds in till att lägga anbud på ett eller två anbudsområden inom markanvisningstävlingen. Utvärdering och tilldelning sker separat för respektive anbudsområde.

Anbudstävlingen

  • Två anbudsområden, fri upplåtelseform och radhus.
    Anbuden bedöms i första hand på priset för bostäder, förutsatt att samtliga förutsättningar enligt anbudsinbjudan är uppfyllda.
  • Anbud ska vara Nacka kommun tillhanda senast fredag 8 februari 2019 kl. 16:30
  • Anbuden lämnas in i receptionen vid Nacka stadshus.

Frågor och synpunkter hänvisas till kraftledningsstraket@nacka.se. Frågor och svar publiceras löpande på webbplatsen.

Frågor och svar

1 februari är sista dagen att inkomma med frågor och synpunkter.

Fråga:
Vi håller på och förbereder vårt anbud till radhusdelen Amperen i Orminge. Vi har tänkt att ansöka tillsammans med ett bolag i vår ägarsfär. Min förståelse är att detta är ok, har jag förstått saken rätt? Ska vi fylla i bägge bolagen, orgnr, kontaktuppgifter, underskrift och namnförtydligande på samma Anbudsmall eller två separata?

Svar:
Det är OK att inlämna gemensamma anbud från flera bolag. Det är dock viktigt att tydligt beskriva hur samarbetet ska se ut ekonomiskt och avtalsmässigt. Tydliggör framförallt hur bolagens åtaganden mot kommunen ska se ut för att underlätta kommunens ekonomiska granskning av bolagen.

Fråga:
Enligt instruktionerna står det att:
1. Volymskiss, en situationsplan per våningsplan som tillsammans redovisar placering av de olika funktionerna, tänkta entréer, trafikangöring och in-/utfarter.
2. Volymskiss, situationsplan och ritningar ska vara i A3-format.
Och i er fråga svar: - Betyder ovan att man måste lämna in både volymskiss samt situationsplaner, eller räcker det med enbart situationsplaner?
- Kommer bli otroligt plottrigt, knapp gå att se någonting om man ska ta fram situationsplan för Amperen, (blir runt 1:1000 för detta stora område) i A3 och samtidigt lägga in planlösningar i alla hus.
- Kan man istället lämna in en separat ritning med planlösning plan för plan för de olika hustyperna man ritat?

Svar:
Anbudet ska innehålla både volymskiss och situationsplan, så som det står i anbudsinbjudan. Anbudet ska lämnas in i dels utskriven form (i A3-format) och dels i digitalform (på ett USB-minne om max 25 MB). Innehållet på USB-minnet ska motsvara det fysiska anbud som inkommer. Det är OK att delar av den inlämnade utskrivna versionen i A3 är plottrig så länge det framgår tydligt i den digitala versionen på USB-minnet.

Fråga:
Förskola.I start-PM framgår att en förskola planeras inom detaljplanen för Amperen. Förskola nämns dock inte i anbudsunderlagen. Av volymstudien framgår inte någon tänkt eller möjlig plats för förskola inom markanvisningsområdet.
- är förskola planerad inom markanvisningsområdet eller planområdet?
- vill kommunen att byggherrar planerar bostadsbebyggelse utifrån en planerad förskola?

Kommunala eller enskilda gator. Enligt tidigare svar kan man förutsätta att ”ytorna mellan bostadsbebyggelsen” blir kvartersmark. Enligt situationsplanen i kommunens volymstudie består bostadsområdet av hus på privata tomter och en gata genom området. Gatan går mellan husen.
Ytor utanför tomternas utbredning är illustrerat som naturmark och gångvägar.
- kan ni precisera om gatan bör förutsättas vara kvartersmark som utförs av byggherren?
- Kan ni precisera vad som i övrigt är ”ytorna mellan bostadsbebyggelsen?

Svar:
En förskola inom markanvisningsområdet eller planområdet för Amperen är inte aktuellt. Kommunen vill att ni planerar utifrån de krav och önskemål som framgår i markanvisningsunderlaget.

Vad gäller fördelningen mellan allmän platsmark och kvartersmark kommer detta utredas under planprocessens gång. För ökad förståelse för ytorna mellan bostadsbebyggelsen så hänvisar till den volymskiss som tagits fram för Amperen som ligger som en bilaga. Värt att notera är att detta är en skiss som kan komma att ändras.

Fråga:
Finns det något dokument som tydligt anger var användningsgränsen i väster går, eller är den gränsen möjlig att justera?

Svar:
Angivet markanvisningsområde i anbudsinbjudan är det som gäller.

Fråga:
Finns det någon information om, samt ritningsunderlag, över var kraftledningarna kommer att markförläggas i området Amperen?

Svar:
Vi hänvisar till Vattenfalls hemsida där den senaste informationen finns att tillgå, samt kontaktuppgifter till behöriga.

Fråga:
Skulle det vara möjligt att docka på uppfarten som leder till parkeringen under/söder om markanvisningsområdet?

Svar:
Alla förslag som lämnas in ska lösas inom angivet markanvisningsområde.

Fråga:
Får man bygga underjordiskt garage inom 0-15 m från Skarpövägen? Det står i "riskbedömning transport av farligt gods" att "icke stadigvarande vistelse accepteras".

Svar:
Inom detaljplanen för Pylonen kommer riskerna för sekundärled för farligt gods studeras närmre i en riskbedömning. Fram till dess hänvisar vi till den riskutredning som togs fram för Mensättravägen som visar att ett avstånd om 15 meter behöver hållas (se bilaga för riskbedömning transporter av farligt gods, Prevecon, 2017).

Fråga:
Kvartersmark resp allmän platsmark: ”Exploatören ska bekosta all exploatering inom kvartersmark och där med förknippade kostnader …” Skall det förutsättas att hela projektområdet blir kvartersmark? Eller är det tänkt att bli kommunalt huvudmannaskap för t.ex gator, naturmark eller andra ytor allmän platsmark? Har kommunen en önskan att privatisera ytorna inom projektområdet eller vill man behålla kommunalt huvudmannaskap för det som inte blir tomter?

Svar: Fördelningen mellan kvartersmark och allmän platsmark kommer att hanteras och preciseras under planprocessens gång. Kvartersmarken som vi syftar på är den yta som omfattar bl.a. bostadsbebyggelsen och ytorna mellan bostadsbebyggelsen.

Fråga: Grönytor och naturvärden: Vilka är de ”riktlinjer som finns för gröna värden på kvartersmark för att främja ekosystemtjänster, ’Grönytefaktor’” Finns det några särskilda identifierade naturvärden att ta hänsyn till. Är det något ur dokumentet ”Fundamenta” som gäller för detta småhusområde?

Svar: Prioriterade kategorier för ekosystemtjänster i denna markanvisning rör sociala och rekreativa värden, dagvattenhantering och luftrening. Det finns mer att läsa under bilaga 6 ”Miljöförutsättningar för markanvisningstävling”. En naturvärdesinventering kommer tas fram under detaljplaneskedet. Dokumentet ”Fundamenta” utgör en riktlinje i Nacka stad och är inte tillämpligt här.

Fråga: Exploateringsgrad: Kommunens skisser ger en indikation om tänkt exploateringsgrad. Finns det några styrande begränsningar? Såsom t.ex grönytefaktor eller hur stor areal som skall behållas som grönytor? Det skulle även kunna vara minsta tomtstorlek eller krav på andra funktioner som skall finnas inom området. Kan kommunen tydliggöra vilken avvägning som är önskvärd? (se även frågan om anbudspris nedan).

Svar: De riktlinjer, krav och styrande begränsningar som vi angett i anbudsinbjudan är de som gäller. Vad gäller minsta tomtstorlek är det upp till er som anbudsgivare att lämna förslag, och så kommer dessa utvärderas och granskas efter vad som står i anbudsinbjudan och dess bilagor. Anbudet ska anges som pris kr/kvm ljus BTA enligt mallen.

Fråga: Vem har utfört ljudutredningen och finns det ytterligare information att ta del av?

Svar: Ljudutredningen är ett utdrag från kommunens interna kart- och informationssystem. För mer information behöver en kompletterade bullerutredning tas fram.

Fråga: I underlaget står att ”Bedömning av inlämnade anbud görs i första hand på det totala priset för bostäder”. Vad innebär det? Är det priset mot kommunen för marken som avses med ”totala priset för bostäder” och att ett högt pris ger höga poäng i utvärderingen, eller är det pris mot boende och att ett lågt pris ger höga poäng? Om det senare, vilken modells använder ni för att jämföra pris för bostadsrätter, äganderätter, och hyresrätter?

Svar: Tävlingen utvärderas i första hand på pris för bostäder, vilket avser markpriset anbudsgivaren erbjuder kommunen för byggrätt för bostäder. Denna markanvisning avser endast bostäder i två anbudsområden, men i det fall andra användningsområden såsom förskola hade ingått i byggrätten skulle formuleringen inneburit att utvärderingen ha gjorts på markpris för bostäder i första hand.

Fråga: På sid. 15 ”anbudets innehåll” står att anbuden ska innehålla:
"Volymskiss, en situationsplan per våningsplan som tillsammans redovisar placering av de olika funktionerna, tänkta entréer, trafikangöring och in-/utfarter.” Har ni möjlighet att precisera vad ni menar med ”en situationsplan per våningsplan”?

Svar: Situationsplanen ska visa placering av de olika funktionerna, tänkta entréer, trafikangöring och in-/utfarter. Våningsplanen/planlösningar ska redovisas på en situationsplan för att det ska gå att läsa av placeringen i sammanhanget. Dvs en situationsplan som redovisar källarplan, en situationsplan som redovisar plan 1, en situationsplan som redovisar plan två etc.

Fråga: Vi hittade en primärkarta i PDF som bilaga. Jag undrar om ni har liknande material i DWG som arkitekterna kan utgår ifrån?

Svar: Vi har nu laddat upp primärkartorna som DWG på projektsidan som arkitekterna kan utgå ifrån.

Fråga: Om man önskar bygga hyresrätter, lämnar man då in anbud baserat på tomträtt?

Svar: Byggaktörer är välkomna att lägga anbud utifrån premissen hyresrätt. Anbudstävlingen avser dock försäljning av marken, så tomträtt kommer inte att vara aktuellt i denna markanvisning.

Mer information om Markanvisningar

Nedan finns samtliga bilagor till markanvisningstävlingen. Observera att bilaga 24 inte finns sammanställd i anbudsinbjudan, men utgör ett underlag i markanvisningen.


Dokument
Anbudsinbjudan.pdf
Bilaga_1_Anbudsmall.pdf
Bilaga_2_Checklista_för_byggherrar_Amperen.pdf
Bilaga_2_Checklista_för_byggherrar_Pylonen.pdf
Bilaga_3.Program för markanvändning beslutad av KF.pdf
Bilaga_4_Tidig_Volymstudie_Pylonen.pdf
Bilaga_5_Tidig_Volymstudie_Amperen.pdf
Bilaga_6_Miljöförutsättningar_Kraftledningsstråket.pdf
Bilaga_7.Rekommenderade-parkeringstal-bostäder-i-nacka.pdf
Bilaga_8.p-snurra-for_bostäder_nacka.xlsx
Bilaga_9_VA-struktur_PylonenNY.pdf
Bilaga_10.VA-struktur_Amperen.pdf
Bilaga_11_Bullersituation_trafikbuller_ekvivalent_nivå.pdf
Bilaga_12_Marktekniska undersökningar.pdf
Bilaga_13_Anvisningar_dagvattenhantering_Nacka.pdf
Bilaga_14.Dagvattenpolicy.pdf
Bilaga_15_Handbok_Avfallsutrymmen.pdf
Bilaga_16_Riskbedömning_Transport_av_farligt_gods.pdf
Bilaga_17.Länsstyrelsen_riktlinjer_planläggning_vägar-järnvägar_farligt gods.pdf
Bilaga_18.MALL Markanvisningsavtal.pdf
Bilaga_19.MALL Markgenomförandeavtal.pdf
Bilaga_20.MALL Hängavtal markgenomförandeavtal.pdf
Bilaga_21_Primärkarta_Pylonen.pdf
Bilaga 21a_karta_Pylonen.dwg
Bilaga_22_Primärkarta_Amperen.pdf
Bilaga 22a_karta_Amperen.dwg
Bilaga_23_Definition_ljus_BTA.pdf
Bilaga_24_Radonriskundersökning_Volten Pylonen Amperen.pdf


Volten kommer att markanvisas separat då förutsättningar för området är under omarbetning.

Syftet med projektet

När de luftburna kraftledningarna i Orminge markförläggs frigörs marken för byggnation i attraktiva lägen i Orminge. Två markområden längs det kraftledningsstråk som kommer att frigöras föreslås nu anvisas för försäljning genom anbudstävling.

Orminge ligger nära vacker natur och sjöar. Ett större naturreservat planeras och flera vandringsleder finns i närheten. En blandning av villa- och småhusområden, flerfamiljshus från 60- och 70-talen, skolor och förskolor, platser för friluftsliv och idrott samt orörd natur omger Orminge centrum. Ett rikt kultur- och föreningsliv präglar Orminge alltsedan centrum och bostäderna i närheten byggdes på 60-talet. Många talar om Ormingeandan, ett uttryck för stolthet och stark identitet.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.