Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Visionsbild över punkthus med utsikt över Myrsjön

Pylonen

Pylonen ligger på en höjd intill Skarpövägen, norr om Orminge centrum nära Myrsjön. Här föreslås en bebyggelse i form av punkthus med utsikt över Myrsjön.

Profilbild saknas

Bastian Vreede

Projektledare

Profilbild saknas

Kristina Nitsch

Planarkitekt

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Miljö- och stadsbyggnadsnämnden tillstyrkte planförslaget den 29 juni 2022. Här kan du läsa protokollsutdraget (PDF-dokument, 144 kB).
  • Kommunfullmäktige beräknas anta detaljplanen under 2023.
  • En underrättelse om antagande samt information hur man överklagar kommer att skickas ut till berörda efter det att protokollet från kommunfullmäktige blivit anslaget på kommunens anslagstavla.
  • Antagandehandlingarna finns att läsa under STATUS OCH HANDLINGAR

Syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra bebyggelse för bostäder utmed Skarpövägen. Planen syftar till att skapa förutsättningar för flerbostadsbebyggelse som är lätt att nå med buss, bil, cykel och till fots. Den föreslagna bebyggelsen ska gestaltas med hög arkitektonisk kvalitet. Bebyggelsen ska utgöra en ny årsring men samtidigt vara en välintegrerad del i den befintliga bebyggelsestrukturen i Västra Orminge. Detaljplanen syftar även till att värna gröna miljöer och bibehålla områden med naturvärden och funktioner för gröna spridningssamband. Efter samrådet har planområdet utökats mot öst för att innefatta en befintlig tillfällig infartsparkering, inom vilken bostadsparkering föreslås. Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen.

Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Strandskydd

Strandskyddsförordnandet enligt 7 kap 15 § MB föreslås bli upphävt inom kvartersmark och allmän plats för lokalgata samt gång- och cykelväg.

Samråd och granskning

Detaljplaneförslaget fanns tillgängligt för samråd mellan den 19 augusti och den 30 september 2020. Planhandlingar fanns i Nacka kommuns utställningshall och på biblioteken i Orminge centrum och Nacka Forum. Ett digitalt samrådsmöte hölls den 8 september 2020.

Detaljplaneförslaget fanns tillgängligt för granskning mellan den 25 november 2021och den 22 december 2021. Planhandlingar fanns i Nacka kommuns utställningshall och på biblioteken i Orminge centrum och Nacka Forum.

Bakgrund

Byggnadsfirman Viktor Hanson tilldelas en markyta på cirka 13 965 kvm ljus BTA bostäder. Här planeras ett flerbostadshuskvarter i form av fem punkthus med sex till sju våningar. Området är beläget på en höjd i närheten av Myrsjön och ny bebyggelse ska samspela med befintlig topografi. Bolagets anbud: 9 100 kr/kvadratmeter per ljus BTA (bruttoarea ovan mark) för bostad. Här hittar du det vinnande anbudet. Anbudsförslag Pylonen

Sidan uppdaterades: