Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Visionsbild över den nya förskolan

Volten

Volten ligger nära det kommande naturreservatet Skarpnäs och vandringsstigar med Booleden. Här planeras för ett naturnära boende och en förskola.

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Mark- och miljööverdomstolen meddelade den 13 april 2023 att domstolen ger prövningstillstånd.
  • Kommunfullmäktiges beslut om antagande av detaljplanen överklagades till mark- och miljödomstolen, som i dom den 30 november 2022 avslog överklagandet. Mark- och miljödomstolens beslut har överklagats inom överklagandetiden och ärendet har skickats över till mark- och miljööverdomstolen.
  • Kommunfullmäktige i Nacka kommun har den 20 juni 2022, § 211 antagit detaljplanen.
  • Här kan du läsa protokollsutdraget i son helhet, Beslut KF §211.pdf
  • Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har den 18 maj 2022, § 86, tillstyrkt planförslaget och överlämnat det med förslag till antagande till kommunfullmäktige. Beslut MSN § 86.pdf
  • Antagandehandlingar finns att läsa under STATUS OCH HANDLINGAR.

Syfte

Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostäder och en förskola längs med Ormingeringen som är lätta att nå med buss, bil, gång och cykel. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra för allmänheten att röra sig med cykel och till fots längs Ormingeringen. Den föreslagna bebyggelsen ska gestaltas med hög arkitektonisk kvalitet och dess placering ska harmoniera med befintlig terräng, områdets rekreativa värden och omkringliggande natur. Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen.

Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Granskningstid

Under tiden 27 oktober 2021 till och med 1 december 2021 fanns planförslaget utställt för granskning. Detaljplaneförslaget fanns tillgängligt för granskning i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka. Planhandlingarna fanns även tillgängliga på biblioteken i Orminge centrum och Nacka Forum under bibliotekens öppettider.

Bakgrund

Möller & Partners tilldelas en markyta på cirka 7 000 kvm ljus BTA i form av radhus samt en förskola i max två plan som ska samspela med omgivningen när det gäller gestaltning. Området ligger mellan Ormingeringen och det kommande naturreservatet Skarpnäs som idag består av skogspartier, en parkering och ett kraftledningsstråk som ska grävas ner längs Ormingeringen. Bolagets anbud: 9 225 kronor/kvadratmeter per ljus BTA (bruttoarea ovan mark) för bostad. Anbudsförslag Volten

Volten har i samband med markanvisningen fått en ny inriktning från flerbostadshus till radhus.

Läs pressmeddelandet om beslutet här.

Sidan uppdaterades: