Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Volten

Volten ligger nära det kommande naturreservatet Skarpnäs och vandringsstigar med Booleden. Här planeras för ett naturnära boende och en förskola.

Profilbild saknas

Bastian Vreede

Projektledare

Viktor Wallström

Viktor Wallström

Planarkitekt

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

Samråd

  • Under tiden 19 januari 2021 till och med 23 februari 2021 finns planförslaget tillgängligt för samråd.
  • Detaljplaneförslaget med tillhörande handlingar finns att läsa i sin helhet under STATUS och HANDLINGAR under rubriken samråd. Planhandlingarna finns även tillgängliga i stadshusets utställningshall och på biblioteket i Nacka Forum, under bibliotekets öppettider.
  • Ett digitalt samrådsmöte kommer att hållas den 4 februari 2021 mellan klockan 17:00 och 18:00. För mer information, läs nedan.

Du kan se mötet i efterhand

Du kan se inspelningen från mötet i efterhand fram till 18 februari. Klicka på: "Anslut till samrådsmötet här" så kommer du till inspelningen.

Anslut till samrådsmötet
  • Synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 23 februari 2021.
  • Med anledning av rådande omständigheter kan vi hjälpa till att skriva ut handlingar och skicka till den som inte har möjlighet att ta sig till utställningshallen eller läsa på webben. Kontakta oss på registrator.plan@nacka.se eller 08-718 93 27.

Syfte

Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostäder och en förskola längs med Ormingeringen som är lätta att nå med buss, bil, gång och cykel. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra för allmänheten att röra sig med cykel och till fots längs Ormingeringen. Den föreslagna bebyggelsen ska gestaltas med hög arkitektonisk kvalitet och dess placering ska harmoniera med befintlig terräng, områdets rekreativa värden och omkringliggande natur. Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen. Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Samrådstid

Biträdande planchef har beslutat att sända rubricerat planförslag på samråd.

Under tiden 19 januari 2021 till och med 23 februari 2021 finns planförslaget tillgängligt för granskning.

Utställningslokaler

Detaljplaneförslaget finns tillgängligt i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider. Planhandlingarna finns även tillgängliga på biblioteket i Nacka Forum, under bibliotekens öppettider.

Med anledning av rådande omständigheter kan vi hjälpa till att skriva ut handlingar och skicka till den som inte har möjlighet att ta sig till utställningshallen eller läsa på webben. Kontakta oss på registrator.plan@nacka.se eller 08-718 93 27.

Välkomna till digitalt samrådsmöte

Ett digitalt samrådsmöte kommer att hållas den 4 februari 2021 mellan klockan 17:00 och 18:00. Mötet kommer inledas med en presentation med möjlighet att ställa frågor efteråt. Representanter från kommunen kommer medverka på mötet. En länk kommer att läggas ut en timme innan samrådsmötet på denna sida.

Upplysningar
Eventuella frågor om detaljplaneförslaget kan ställas till planarkitekt Viktor Wallström, telefon 08-718 80 89, e-post: viktor.wallstrom@nacka.se och planarkitekt Felicia Liabäck Löwstett, telefon 08-718 79 36, e-post felicia.liaback-lowstett@nacka.se

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget lämnas till: registrator.plan@nacka.se, skriv KFKS 2018/243 i ämnesraden.

eller till:

Nacka kommun
Planenheten KFKS 2018/243
131 81 Nacka

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 23 februari 2021.

Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt. Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hantering av dina personuppgifter här: www.nacka.se/personuppgifter-planering

Planarbetets bedrivande

Kommunens bedömning är att standardförfarandet enligt plan- och bygglagen (2010:900) kan tillämpas eftersom planförslaget:

  • är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande om översiktsplanen
  • inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse
  • inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan

Möller & Partners tilldelas en markyta på cirka 7 000 kvm ljus BTA i form av radhus samt en förskola i max två plan som ska samspela med omgivningen när det gäller gestaltning. Området ligger mellan Ormingeringen och det kommande naturreservatet Skarpnäs som idag består av skogspartier, en parkering och ett kraftledningsstråk som ska grävas ner längs Ormingeringen. Bolagets anbud: 9 225 kronor/kvadratmeter per ljus BTA (bruttoarea ovan mark) för bostad. Anbudsförslag Volten

Volten har i samband med markanvisningen fått en ny inriktning från flerbostadshus till radhus.

Läs pressmeddelandet om beslutet här.

Sidan uppdaterades: