Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Volten

Volten ligger nära det kommande naturreservatet Skarpnäs och vandringsstigar med Booleden. Här planeras för ett naturnära boende och en förskola.

Profilbild saknas

Bastian Vreede

Projektledare

Viktor Wallström

Viktor Wallström

Planarkitekt

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

Granskning

  • Under perioden 27 oktober till 1 december 2021 finns planförslaget utställt för granskning.
  • Granskningshandlingarna finns att läsa under STATUS OCH HANDLINGAR.
  • Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 1 december 2021.
  • Synpunkter på planförslaget lämnas till: registrator.plan@nacka.se

Syfte

Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostäder och en förskola längs med Ormingeringen som är lätta att nå med buss, bil, gång och cykel. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra för allmänheten att röra sig med cykel och till fots längs Ormingeringen. Den föreslagna bebyggelsen ska gestaltas med hög arkitektonisk kvalitet och dess placering ska harmoniera med befintlig terräng, områdets rekreativa värden och omkringliggande natur. Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen.

Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Granskningstid

Under tiden 27 oktober 2021 till och med 1 december 2021 finns planförslaget utställt för granskning.

Utställningslokaler

Detaljplaneförslaget finns tillgängligt för granskning i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider. Planhandlingarna finns även tillgängliga på biblioteken i Orminge centrum och Nacka Forum under bibliotekens öppettider.

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget lämnas till: registrator.plan@nacka.se, skriv KFKS 2018/243 i ämnesraden.

eller till:

Nacka kommun
Planenheten KFKS 2018/243
131 81 Nacka

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 1 december 2021. Den som inte framfört synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt.

Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hantering av dina personuppgifter här: www.nacka.se/personuppgifter-planering

Upplysningar

Eventuella frågor om planförslaget kan ställas till planarkitekt Viktor Wallström, telefon 08-718 80 89, e-post: viktor.wallstrom@nacka.se och landskapsarkitekt Emily Sedin, telefon 08-718 82 07, e-post: emily.sedin@nacka.se

Bakgrund

Möller & Partners tilldelas en markyta på cirka 7 000 kvm ljus BTA i form av radhus samt en förskola i max två plan som ska samspela med omgivningen när det gäller gestaltning. Området ligger mellan Ormingeringen och det kommande naturreservatet Skarpnäs som idag består av skogspartier, en parkering och ett kraftledningsstråk som ska grävas ner längs Ormingeringen. Bolagets anbud: 9 225 kronor/kvadratmeter per ljus BTA (bruttoarea ovan mark) för bostad. Anbudsförslag Volten

Volten har i samband med markanvisningen fått en ny inriktning från flerbostadshus till radhus.

Läs pressmeddelandet om beslutet här.

Sidan uppdaterades: