Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Två av de nya husen i Nybackakvarteret -  illustration från detaljplaneförslaget.

Nybackakvarteret

Nästan 400 nya lägenheter i 3-7-våningshus samt en förskola är planerade här och marken har anvisats genom anbudstävling. De nya husen ska utformas så att de passar in i bebyggelsen runt omkring. Edövägen ska anpassas för gång- och cykeltrafik.

Johan Buhre

Johan Buhre

Kommunens projektledare

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

Nybackatomten bebyggs av Aros bostäder och Kungsvåningen. Mer information och bilder finns på Aros bostäder och Kungsvåningens respektive webbplats.

Förslag, östra delen av Nybackakvarteret. Bild: Aros Bostadsutveckling.

Förslag, västra delen av kvarteret. Bild: Kungsmontage AB.

Kommunfullmäktige antog den 18 juni 2018, § 181, (sidan 41) detaljplaneförslaget, som vann laga kraft den 19 juli.

Detaljplanering

Ett förslag till detaljplan har upprättats för Nybackakvarteret i Orminge. Detaljplanen syftar till att skapa förutsättningar för en ny flerbostadshusbebyggelse i 4 till 7 våningar, där den övre våningen är indragen på samtliga hus. Den nya bebyggelsen ska möta omgivningen, parken och de angränsande för kulturmiljön värdefulla flerbostadshusen på ett varsamt sätt. Detaljplanen bedöms resultera i cirka 330 lägenheter, en förskola och plats för verksamhetslokaler. Kommunens bedömning är att planförslaget inte innebär en betydande miljöpåverkan.

Under hösten 2017 fanns planförslaget utställt för granskning i kommunens utställningshall. Förslaget fanns även tillgängligt på biblioteken i Nacka Forum och i Orminge.

Under våren 2017 var detaljplaneförslaget ute på samråd och nu planerar man för granskning någon gång efter sommaren.

Startskede

Start-pm godkändes av kommunstyrelsen i mars 2016. Nybackakvarteret ingår i den första etappen av utbyggnaden och förnyelsen i det nya Orminge centrum.

markanvisning i nybackakvarteret

Markanvisningstävlingen 2016 om Nybackakvarteret i
Orminge centrum vanns av Kungsmontage Entreprenad och Aros Bostadsutveckling.

Kungsmontage Entreprenad tilldelas en markyta som kan möjliggöra en byggrätt om ca 45 hyresrätter. Bolagets anbud: Tomträttsavgäld: 367 kr/kvm per ljus BTA bostad. Bolaget tilldelas också förskolan. Tomträttsavgäld: 50 kr/kvm per ljus BTA.

Aros Bostadsutveckling tilldelas en markyta som kan möjliggöra en byggrätt om ca 155 lägenheter, fri upplåtelseform. Bolagets anbud: 12 700 kr/kvm per ljus BTA bostad.

Tilldelningsbeslutet fattades av kommunstyrelsen 29 augusti.

Försäljningen av mark i Nybackakvarteret ger Nacka kommun en intäkt på cirka 200 miljoner kr. Marken för hyresrätter upplåts med tomträtt. Tomträttsavgälden kommer att ge kommunen en årlig intäkt på 1,7 miljoner kr.

Läs kommunstyrelsens tilldelningsbeslut (29 augusti 2016) här.
Kommunstyrelsens handlingar inför beslutet:
Anbudsområde 1 – hyresrätter
Anbudsområde 2 – fri upplåtelseform

Läs mer här om markanvisning i Nacka kommun.

Det blå området där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: