Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Illustration som visar de nya byggnadernas  placering

Verksamhetsområde vid Orminge trafikplats

På denna plats vid Ormingeleden planeras för ett attraktivt verksamhetsområde. Marken ägs av Nacka kommun, som inledningsvis driver projektet. Marken planeras att anvisas under planprocessen för att ha en aktör som medverkar i planeringen.

Erik Wiktorsson

Erik Wiktorsson

Projektledare exploatering

Magnus Bohman

Magnus Bohman

Planarkitekt

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

Samråd avslutat

  • Tack för alla inkomna synpunkter! Samrådet är nu avslutat.
  • Kommunen kommer nu att läsa, sammanställa och bemöta synpunkterna i en samrådsredogörelse som kommer att publiceras på denna sida vid nästa skede i planprocessen.
  • Du hittar samrådshandlingarna under STATUS och HANDLINGAR under rubriken samråd.

Ett förslag till detaljplan har upprättats för ett nytt verksamhetsområde vid Orminge trafikplats. Ni ges nu möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Detaljplanen syftar till att möjliggöra för ett attraktivt verksamhetsområde för nyetablering eller omlokalisering av verksamheter inom kommunen. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra för en anslutning till det allmänna vägnätet. Verksamhetsområdet ska utformas med stor hänsyn tagen till angränsande bostadsbebyggelse samt beaktande av naturvärden och platsens entréfunktion till Orminge.

Planförslaget medger markanvändning för småindustri, handel med skrymmande varor och fordonsservice. Totalt bedöms 3–4 verksamheter kunna inrymmas inom det nya verksamhetsområdet. En ny väganslutning föreslås från Ormingeleden via en ny cirkulationsplats från vilken en lokalgata ansluter som ska försörja verksamhetsområdet. Cirka en tredjedel av den befintliga naturmarken inom planområdet bevaras som allmän platsmark.

Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen. Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

bild 2_justerad.jpg

Volymstudie över möjlig bebyggelse enligt planförslaget. Vy från Ormingeleden mot norr.

bild 3 justerad ny.jpg

Volymstudie. Vy från närmast angränsande bostadsfastighet mot verksamhetsområdet och den nya gång- och cykelförbindelsen.

bild 4 justerad.jpg

Volymstudie. Vy från Sparvstigens slut mot verksamhetsområdet och den nya gång- och cykelförbindelsen.

Samrådstid

Under tiden 22 december 2021 till och med 2 februari 2022 fanns planförslaget tillgängligt för samråd i Nacka stadshus, utställningshallen. Planhandlingarna fanns även tillgängliga på biblioteken i Orminge centrum och Nacka Forum.

Startskede

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott (KSSU) antog start-PM för verksamhetsområde Orminge trafikplats i december 2013. Du hittar start-PM under STATUS och HANDLINGAR under rubriken Startskede

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: