Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Verksamhetsområde vid Orminge trafikplats

På denna plats vid Ormingeleden i norra Boo planeras för ett nytt attraktivt verksamhetsområde. Visionsbilden ovan visar möjlig utformning av den planerade bebyggelsen, vy från trafikplats Orminge (Bild: Cyclomedia/XYZDP)

Profilbild saknas

Bastian Vreede

Projektledare

Magnus Bohman

Magnus Bohman

Planarkitekt

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har den 14 februari 2024, § 34, tillstyrkt planförslaget och överlämnat det med förslag till antagande till kommunfullmäktige.

Här kan du läsa protokollsutdraget, Beslut MSN 2024-02-14 § 34.pdf

Kommunfullmäktige beräknas anta detaljplanen den 18 mars 2024.

De som inte fått sina synpunkter tillgodosedda kommer ges möjlighet att överklaga kommunfullmäktiges beslut. Beslutet samt information om hur man överklagar kommer att skickas ut efter det att protokollet från kommunfullmäktige blivit anslaget på kommunens anslagstavla.

Projektets huvuddrag

Planförslaget medger markanvändning för handel med skrymmande varor såsom bilhandel, samt småindustri och fordonsservice, vilket inbegriper en drivmedelsstation. En ny väganslutning föreslås från Ormingeleden via en cirkulationsplats och en ny lokalgata som ansluter till verksamhetsområdet. För att skydda angränsande bostäder mot trafikbuller kommer ett bullerplank att uppföras längs lokalgatan. En gång- och cykelförbindelse föreslås även från angränsande bostadsområde. Cirka en tredjedel av den befintliga naturmarken inom planområdet bevaras för att värna om naturvärden och tillgången till bostadsnära natur.

Totalt bedöms 3–4 verksamheter kunna etableras på platsen, och detaljplanen kan bidra till cirka 150 nya arbetsplatser i kommunen.

Kommunstyrelsen beslutade den 24 oktober 2022 om att tilldela marken för kommande verksamhetsetableringar till Tranviks Udde Fastigheter AB genom en direktanvisning. I markanvisningen ingår bland annat att varumärket Porsche och en drivmedelsstation ska etableras på platsen. Här kan du ta del av beslutet.

Planförslaget var ute på samråd under tiden 22 december 2021 till och med 2 februari 2022. Samrådshandlingarna finns fortfarande att läsa under STATUS och HANDLINGAR.

Under tiden 31 oktober 2023 till och med 6 december 2023 fanns planförslaget utställt för granskning. Detaljplaneförslaget fanns tillgängligt i Nacka kommuns utställningshall, samt på biblioteken i Orminge centrum och Nacka forum. Ett öppet hus hölls den 14 november och representanter från kommunen fanns på plats för att svara på frågor.

Granskningshandlingarna finns fortfarande att läsa under STATUS och HANDLINGAR.

Det röda område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: