Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Verksamhetsområde vid Orminge trafikplats

På denna plats vid Ormingeleden i norra Boo planeras för ett nytt verksamhetsområde. Marken som ägs av Nacka kommun kommer att anvisas till en aktör som på bästa sätt kan bidra till det lokala näringslivet och gynna utvecklingen i Orminge.

Profilbild saknas

Madeleine Rüdén

Kommunens projektledare

Magnus Bohman

Magnus Bohman

Planarkitekt

Status och handlingar

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för ett attraktivt verksamhetsområde för nyetablering eller omlokalisering av verksamheter inom kommunen. Området ska utformas med hänsyn tagen till angränsande bostadsbebyggelse och platsens entréfunktion till Orminge.

Planförslaget medger markanvändning för handel med skrymmande varor såsom bilhandel, samt småindustri och fordonsservice. En ny väganslutning föreslås från Ormingeleden via en cirkulationsplats där en lokalgata ansluter som ska försörja verksamhetsområdet. För att skydda angränsande bostäder mot trafikbuller kommer ett bullerplank att uppföras längs den nya lokalgatan. Totalt bedöms 3–4 verksamheter kunna etableras på platsen, vilket innebär att upp till 280 nya arbetsplatser kan tillskapas. Cirka en tredjedel av den befintliga naturmarken bevaras för att värna om naturvärden och tillgången till bostadsnära natur.

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Kommunstyrelsen har den 24 oktober beslutat om att tilldela marken för de kommande verksamhetsetableringarna till Tranviks Udde Fastigheter AB genom en direktavvisning. I markanvisningen ingår bland annat att varumärket Porsche och en drivmedelsstation ska etableras på platsen. Här kan du ta del av beslutet.
  • Ett planförslag var ute på samråd under tiden 22 december 2021 till och med 2 februari 2022. Här hittar du presentationen som visades under ett digitalt samrådsmöte som hölls den 25 januari: Presentation samrådsmöte 220125.pdf
  • Samtliga samrådshandlingar finns att läsa under STATUS och HANDLINGAR under rubriken samråd.
  • Ett bearbetat planförslag håller nu på att tas fram innan det kan ställas ut för granskning, vilket beräknas till andra kvartalet 2023.
  • Inkomna synpunkter kommer att sammanställas och bemötas i en samrådsredogörelse, som publiceras på denna sida i samband med att granskningen startar. En underrättelse om granskning kommer även att skickas ut till alla som inkommit med synpunkter och andra berörda.

Det röda område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: