Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Verksamhetsområde vid Orminge trafikplats

Denna obebyggda plats vid Ormingeleden, norr om Värmdöleden, ska bli ett attraktivt verksamhetsområde. Marken ägs av Nacka kommun, som inledningsvis driver projektet. Avsikten är att privata intressenter senare ska kunna komma med.

Magnus Bohman

Magnus Bohman

Planarkitekt

Björn Bandmann

Björn Bandmann

Kommunens projektledare

Status och handlingar

 • Startskede

  Ett start-pm antas av politikerna. Därefter utreds olika sakfrågor (t.ex. trafik, buller, dagvatten).

 • Samråd

  Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När samrådsperioden är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar planförslaget.

 • Granskning

  Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

 • Antagande

  Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunfullmäktige.

 • Laga kraft

  Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

 • Förberedelser för utbyggnad

  Markfrågor och projektering tillsammans med exploatören ingår i förberedelserna.

 • Utbyggnad

  Byggherren (exploatören) söker bygglov och kan sedan börja bygga enligt den nya detaljplanen. Kommunens ansvarar för att vägar, va-nät med mera byggs ut.

Vad händer nu och i nästa steg?

 • Förhandling pågår mellan kommunen och aktuella verksamhetsutövare.

Startskede

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott (KSSU) antog start-pm för verksamhetsområde Orminge trafikplats i december 2013, och därefter inleddes planarbetet. Kommunen och Olofsson Bil har ingått ett avtal (februari 2014) om förtur till att få köpa delar av marken i området.

Detaljplanering

Hösten 2014 påbörjades utredningar om hur marken bäst kan användas, var de nya verksamheterna kan placeras, vilka vägar för bilar, cyklar och gående som behöver byggas och förbättras, med mera. Påverkan på naturen och den omgivande bebyggelsen undersöks också. När utredningarna är klara kommer planförslaget att vara ute för samråd.

Målet är att skapa ett område med cirka 15 000 kvadratmeter yta för företag (verksamheter). Effektiva, välfungerande och estetiskt tilltalande lösningar för trafik och bebyggelse ska hittas. Området ska också anslutas till vatten- och avloppsnätet. Planeringen samordnas då med det angränsande projektet Fågelstigen.

Att området ligger alldeles intill Värmdöleden innebär att tillgängligheten med bil är mycket god, men också att det är bullerstört. Gröna samband och utrymme för en kollektivtrafik är två andra viktiga frågor i projektet.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: