Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Varning för bedrägerimail! Vi har uppmärksammat ett större flöde utav bedrägerimail som cirkulerar. Var uppmärksam innan du trycker på länkar och bifogade filer.

Flygbild över platsen vid Ormingeleden där det planeras ett verksamhetsområde.

Verksamhetsområde vid Orminge trafikplats

På denna plats vid Ormingeleden planeras för ett attraktivt verksamhetsområde. Marken ägs av Nacka kommun, som inledningsvis driver projektet. Marken planeras att anvisas tidigt i processen för att ha en aktör som medverkar i planeringen.

Erik Wiktorsson

Erik Wiktorsson

Kommunens projektledare

Magnus Bohman

Magnus Bohman

Planarkitekt

Status och handlingar

 • Startskede

  Ett start-pm antas av politikerna. Därefter utreds olika sakfrågor (t.ex. trafik, buller, dagvatten).

 • Samråd

  Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När samrådsperioden är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar planförslaget.

 • Granskning

  Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

 • Antagande

  Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunfullmäktige.

 • Laga kraft

  Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

 • Förberedelser för utbyggnad

  Markfrågor och projektering tillsammans med exploatören ingår i förberedelserna.

 • Utbyggnad

  Byggherren (exploatören) söker bygglov och kan sedan börja bygga enligt den nya detaljplanen. Kommunens ansvarar för att vägar, va-nät med mera byggs ut.

Vad händer nu och i nästa steg?

 • Under september månad kommer markundersökningar i form av provtagning av berg ske dagtid inom planområdet. Dessa provtagningar kommer att utföras av Geosigma som är kommunens upphandlade konsult. Markundersökningarna ska inte innebära några större störningar för närboende.
 • Utredningar kring bland annat trafiklösningar, naturvärden, dagvatten och risker har genomförts.
 • Ett förslag till detaljplan håller nu på att tas fram och beräknas kunna skickas ut på samråd vintern 2021.

Startskede

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott (KSSU) antog start-pm för verksamhetsområde Orminge trafikplats i december 2013, och därefter inleddes planarbetet. Kommunen och Olofsson Bil har ingått ett avtal (februari 2014) om förtur till att få köpa delar av marken i området.

Detaljplanering

Hösten 2014 påbörjades utredningar om hur marken bäst kan användas, var de nya verksamheterna kan placeras, vilka vägar för bilar, cyklar och gående som behöver byggas och förbättras, med mera. Påverkan på naturen och den omgivande bebyggelsen undersöks också. När utredningarna är klara kommer planförslaget att vara ute för samråd.

Målet är att skapa ett område med cirka 15 000 kvadratmeter yta för företag (verksamheter). Effektiva, välfungerande och estetiskt tilltalande lösningar för trafik och bebyggelse ska hittas. Området ska också anslutas till vatten- och avloppsnätet. Planeringen samordnas då med det angränsande projektet Fågelstigen.

Att området ligger alldeles intill Värmdöleden innebär att tillgängligheten med bil är mycket god, men också att det är bullerstört. Gröna samband och utrymme för en kollektivtrafik är två andra viktiga frågor i projektet.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: