Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ormingeplan

Ormingeplan innefattar centrumbyggnaden och markparkeringen i Orminge centrum. Här planeras för en attraktiv mötesplats med torg och tydligare stråk för gående. Upp till 160 nya bostäder, nya verksamheter och möjligheten att placera parkering under mark utreds.

Johan Buhre

Johan Buhre

Kommunens projektledare

Terese Karlqvist

Terese Karlqvist

planarkitekt

Status och handlingar

 • Startskede

  Ett start-pm antas av politikerna. Därefter utreds olika sakfrågor, till exempel trafik, buller och dagvatten. Ett planprogram föregår detaljplaneringen och ger en samlad bild av kommunens mål för utvecklingen av ett större område. Programmet är vägledande för kommande planeringen, men inte juridiskt bindande.

 • Samråd

  Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När samrådsperioden är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar planförslaget.

 • Granskning

  Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

 • Antagande

  Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunfullmäktige.

 • Laga kraft

  Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

 • Förberedelser för utbyggnad

  Markfrågor och projektering ingår i förberedelserna.

 • Utbyggnad

  När bygglov är beviljat kan man börja bygga enligt den nya detaljplanen.

Vad händer nu och i nästa steg?

Kommunens stadsutvecklingsutkott, KSSU, beslutade om start-PM
den 10 mars 2020, § 55  (PDF-dokument, 1,6 MB)

Projektets syfte

Projektets övergripande syfte är att möjliggöra nya bostäder, verksamheter och en levande bebyggelsemiljö som skapar förutsättningar för ett attraktivt centrum i Orminge. Projektet bidrar till att uppfylla översiktsplanens stadsbyggnadsstrategi ”Utveckla lokala centrum och deras omgivning”.

Projektets mål

 • Byggrätt för upp till 60 bostäder, motsvarande cirka 6000 kvadratmeter bruttoarea (BTA) bostäder med verksamhetslokaler mot offentliga stråk
 • Byggrätt för upp till 100 bostäder, motsvarande cirka 10 000 kvadratmeter bruttoarea (BTA) bostäder i en påbyggnad på befintligt centrumhus
 • Skapa en attraktiv mötesplats i form av en torgbildning samt tydliga kopplingar mellan markplan och broplan samt mellan Orminge centrum och Kanholmsvägen
 • Platser för handels- och bostadsparkering i Orminge centrum genom garage under befintlig parkeringsyta

Sidan uppdaterades: