Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
En groda som tittar upp ur vattnet

Vattenverksamhet vid Sarvträsk, miljöprövning

Kommunen söker tillstånd för utfyllnad av ett område med sumpskog och bortledning av grundvatten vid Sarvträsk.

Bild ovan: Vanlig groda. Foto Ronny Fors.

Dom från Mark- och miljödomstolen 6 maj 2020

I planeringen för att utveckla områdena kring Orminge centrum ingår ny bebyggelse söder om sjön Sarvträsk. Förslaget innebär att delar av sumpskogen där behöver fyllas ut och att grundvatten behöver ledas bort under byggskedet inför kommande byggnation av lokalgator och bostäder. Skyddsåtgärder planeras för att minska påverkan av utfyllnaden, bland annat har två groddammar samt grodtunnlar under Mensättravägen redan utförts.

Nacka kommun har bedömt att åtgärderna kräver tillstånd för vattenverksamhet enligt miljöbalkens regler och har genomfört samråd samt förhandling hos mark- och miljödomstolen i mars. Dom har kommit den 6 maj där domstolen i huvudsak har gått på kommunens linje. Här hittar du domen från mark- och miljödomstolen. Nacka TR M 2301-19 Dom 2020-05-06.pdf

Domen har överklagats till mark- och miljööverdomstolen men domstolen har inte gett prövningstillstånd. Beslutet om att inte ge prövningstillstånd har nu överklagats till högsta domstolen. Om beslutet inte ändras vinner den tidigare domen laga kraft. I så fall kan åtgärderna påbörjas efter det att detaljplanen för området också har vunnit laga kraft. Om beslutet ändras så återförvisas ärendet till mark- och miljööverdomstolen för fortsatt handläggning.

Kontaktperson är Bastian Vreede, projektledare för Sarvträsk-projektet:

Läs om detaljplaneringen och hämta fler dokument på sidan om stadsbyggnadsprojektet Sarvträsk och Ormingehus.


SamrådSunderlag
Samrådsunderlag om vattenverksamhet vid Sarvträsk .pdf

Övriga Underlag
Inventering av fladdermöss inför detaljplan vid Orminge (2018-09-30, Ecocom)
Naturvärdesinventering i Sarvträsk (2018-01-08, Ekologigruppen)
PM Påverkan på skyddade arter i Sarvträsk (2018-04-25 Salix Ekologi, Ekologigrippen)
PM groddjur - groddjurspassager och ledarmar Sarvträsk (2018-04-25, Salix Ekologi, Ekologigruppen)
Utredning vattenverksamhet vid Sarvträsk, Orminge (2018-04-19, Sweco)
Groddjursutredning i Sarvträsk, Orminge, inför detaljplan (2014-06-19, Calluma)

Sidan uppdaterades: